Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम् ।
सविधं जगृहे पाणीननुरूप: स्वमायया ॥ ८ ॥

Text

Verš

āsāṁ muhūrta ekasmin
nānāgāreṣu yoṣitām
sa-vidhaṁ jagṛhe pāṇīn
anurūpaḥ sva-māyayā
āsāṁ muhūrta ekasmin
nānāgāreṣu yoṣitām
sa-vidhaṁ jagṛhe pāṇīn
anurūpaḥ sva-māyayā

Synonyms

Synonyma

āsām — all those; muhūrte — at one time; ekasmin — simultaneously; nānā-āgāreṣu — in different compartments; yoṣitām — of the women; sa-vidham — with perfect rituals; jagṛhe — accepted; pāṇīn — hands; anurūpaḥ — exactly to match; sva-māyayā — by His internal potency.

āsām — všechny ty; muhūrte — ve stejnou dobu; ekasmin — zároveň; nānā-āgāreṣu — v různých prostorách; yoṣitām — žen; sa-vidham — s řádnými rituály; jagṛhe — přijal; pāṇīn — ruce; anurūpaḥ — aby se přesně hodil k; sva-māyayā — Svojí vnitřní energií.

Translation

Překlad

All those princesses were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansions exactly matching each and every princess. He accepted their hands in perfect rituals by His internal potency.

Každá princezna dostala svůj palác a Pán na Sebe vzal současně různé tělesné podoby, aby se přesně hodil ke každé z nich. Za pomoci Své vnitřní energie se s nimi oženil se všemi řádnými rituály.

Purport

Význam

In the Brahma-saṁhitā (5.33) the Lord is described as follows in regard to His innumerable plenary expansions:

V Brahma-saṁhitě (5.33) je Pán se Svými nespočetně mnoha úplnými expanzemi popsán takto:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“The Lord, Govinda, whom I worship, is the original Personality of Godhead. He is nondifferent from His innumerable plenary expansions, who are all infallible, original and unlimited and who have eternal forms. Although He is primeval, the oldest personality, He is always fresh and young.” By His internal potency the Lord can expand Himself into various personalities of svayaṁ-prakāśa and again into prābhava and vaibhava forms, and all of them are nondifferent from one another. The forms into which the Lord expanded to marry the princesses in different apartments were all slightly different just to match each and every one of them. They are called vaibhava-vilāsa forms of the Lord and are effected by His internal potency, yoga-māyā.

“Pán, Govinda, Jehož uctívám, je původní Osobnost Božství. Neliší se od Svých nesčetných úplných expanzí, které jsou všechny neomylné, původní a neomezené a mají věčné podoby. Přestože je prvotní a nejstarší, je vždy svěží a mladý.” Pán se může pomocí Své vnitřní energie rozšířit do mnoha různých osobností svayaṁ-prakāśa a dále do podob prābhava a vaibhava. Ty všechny se navzájem neliší. Podoby, do kterých se Pán rozšířil, aby se oženil se všemi princeznami v jejich různých palácích, se navzájem nepatrně lišily, aby se ke každé z princezen hodil. Tyto podoby Pána se nazývají vaibhava-vilāsa a jsou projeveny Jeho vnitřní energií yoga-māyou.