Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

मिथो यदैषां भविता विवादो
मध्वामदाताम्रविलोचनानाम् ।
नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो
मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म ॥ १५ ॥

Text

Verš

mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma
mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma

Synonyms

Synonyma

mithaḥ — one another; yadā — when; eṣām — of them; bhavitā — will take place; vivādaḥ — quarrel; madhu-āmada — intoxication by drinking; ātāmra-vilocanānām — of their eyes being copper-red; na — not; eṣām — of them; vadha-upāyaḥ — means of disappearance; iyān — like this; ataḥ — besides this; anyaḥ — alternative; mayi — on My; udyate — disappearance; antaḥ-dadhate — will disappear; svayam — themselves; sma — certainly.

mithaḥ — navzájem; yadā — když; eṣām — jejich; bhavitā — nastane; vivādaḥ — hádka; madhu-āmada — opojeni pitím; ātāmra-vilocanānām — s očima rudýma jako měď; na — ne; eṣām — jich; vadha-upāyaḥ — způsob odchodu; iyān — takovýto; ataḥ — kromě toho; anyaḥ — jiný; mayi — při Mém; udyate — odchodu; antaḥ-dadhate — odejdou; svayam — oni sami; sma — jistě.

Translation

Překlad

When they quarrel among themselves, influenced by intoxication, with their eyes red like copper because of drinking [madhu], then only will they disappear; otherwise, it will not be possible. On My disappearance, this incident will take place.

Budou moci odejít jedině tak, že s očima rudýma jako měď z pití (nápoje madhu) se pohádají navzájem. Jinak to nebude možné. Dojde k tomu v době Mého odchodu.

Purport

Význam

The Lord and His associates appear and disappear by the will of the Lord. They are not subjected to the laws of material nature. No one was able to kill the family of the Lord, nor was there any possibility of their natural death by the laws of nature. The only means, therefore, for their disappearance was the make-show of a fight amongst themselves, as if brawling in intoxication due to drinking. That so-called fighting would also take place by the will of the Lord; otherwise there would be no cause for their fighting. Just as Arjuna was made to be illusioned by family affection and thus the Bhagavad-gītā was spoken, so the Yadu dynasty was made to be intoxicated by the will of the Lord, and nothing more. The devotees and associates of the Lord are completely surrendered souls. Thus they are transcendental instruments in the hands of the Lord and can be used in any way the Lord desires. The pure devotees also enjoy such pastimes of the Lord because they want to see Him happy. Devotees of the Lord never assert independent individuality; on the contrary, they utilize their individuality in pursuit of the desires of the Lord, and this cooperation of the devotees with the Lord makes a perfect scene of the Lord’s pastimes.

Pán a Jeho společníci přicházejí a odcházejí Jeho vůlí a nepodléhají zákonům hmotné přírody. Nikdo nebyl schopen pozabíjet Pánovu rodinu a její členové ani nemohli zemřít přirozenou smrtí. Jedinou možností, jak uskutečnit jejich odchod, tedy bylo nainscenovat jejich vzájemný boj, jako kdyby se poprali v opilosti. K tomuto “boji” došlo také vůlí Pána, neboť jinak by neměli důvod spolu bojovat. Stejně jako byl Arjuna ovlivněn iluzí rodinných citů, aby došlo k vyslovení Bhagavad-gīty, tak se i členové yaduovské dynastie opili, jelikož to byla vůle Pána a nic jiného. Oddaní a společníci Pána jsou zcela odevzdané duše; jsou tedy transcendentálními nástroji v Jeho rukách a Pán je může použít jakýmkoliv způsobem si přeje. Čistí oddaní mají z těchto Pánových zábav sami také radost, protože chtějí, aby byl šťastný. Oddaní Pána si nikdy nenárokují nezávislou individualitu, ale naopak se snaží využít své individuality pro naplňování tužeb Pána. Tato spolupráce oddaných s Pánem vytváří dokonalé podmínky pro Jeho zábavy.