Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

कालमागधशाल्वादीननीकै रुन्धत: पुरम् ।
अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् ॥ १० ॥

Text

Verš

kāla-māgadha-śālvādīn
anīkai rundhataḥ puram
ajīghanat svayaṁ divyaṁ
sva-puṁsāṁ teja ādiśat
kāla-māgadha-śālvādīn
anīkai rundhataḥ puram
ajīghanat svayaṁ divyaṁ
sva-puṁsāṁ teja ādiśat

Synonyms

Synonyma

kāla — Kālayavana; māgadha — the King of Magadha (Jarāsandha); śālva — King Śālva; ādīn — and others; anīkaiḥ — by the soldiers; rundhataḥ — being encircled; puram — the city of Mathurā; ajīghanat — killed; svayam — personally; divyam — transcendental; sva-puṁsām — of His own men; tejaḥ — prowess; ādiśat — exhibited.

kāla — Kālayavana; māgadha — král Magadhy (Jarāsandha); śālva — král Śālva; ādīn — a další; anīkaiḥ — vojáky; rundhataḥ — obklíčené; puram — město Mathurā; ajīghanat — zabil; svayam — osobně; divyam — transcendentální; sva-puṁsām — Svých lidí; tejaḥ — udatnost; ādiśat — předvedl.

Translation

Překlad

Kālayavana, the King of Magadha and Sālva attacked the city of Mathurā, but when the city was encircled by their soldiers, the Lord refrained from killing them personally, just to show the power of His own men.

Kālayavana, král Magadhy a Śālva napadli Mathuru a obklíčili město svými vojáky, ale Pán je nezabíjel osobně, protože chtěl ukázat udatnost Svých lidí.

Purport

Význam

After the death of Kaṁsa, when Mathurā was encircled by the soldiers of Kālayavana, Jarāsandha and Sālva, the Lord seemingly fled from the city, and thus He is known as Ranchor, or one who fled from fighting. Actually, the fact was that the Lord wanted to kill them through the agency of His own men, devotees like Mucukunda and Bhīma. Kālayavana and the King of Magadha were killed by Mucukunda and Bhīma respectively, who acted as agents of the Lord. By such acts the Lord wanted to exhibit the prowess of His devotees, as if He were personally unable to fight but His devotees could kill them. The relationship of the Lord with His devotees is a very happy one. Actually, the Lord descended at the request of Brahmā in order to kill all the undesirables of the world, but to divide the share of glory He sometimes engaged His devotees to take the credit. The Battle of Kurukṣetra was designed by the Lord Himself, but just to give credit to His devotee Arjuna (nimitta-mātraṁ bhava savyasācin), He played the part of the charioteer, while Arjuna was given the chance to play the fighter and thus become the hero of the Battle of Kurukṣetra. What He wants to do Himself by His transcendental plans, He executes through His confidential devotees. That is the way of the Lord’s mercy towards His pure unalloyed devotees.

Po smrti Kaṁsy obklíčili Mathuru vojáci Kālayavany, Jarāsandhy a Śālvy a Pán zdánlivě uprchl z města. Proto se také jmenuje Ranchor neboli “ten, který uprchl z boje”. Ve skutečnosti však Pán chtěl, aby místo Něho zabíjeli Jeho lidé, oddaní, jako Mucukunda a Bhīma. Mucukunda zabil Kālayavanu a Bhīma zabil krále Magadhy a oba jednali jako Pánovi prostředníci. Pán chtěl ukázat udatnost Svých oddaných, a proto jednal tak, jako kdyby Sám nemohl s nepřáteli bojovat, ale Jeho oddaní je přesto dokázali zabít. Vztah Pána a Jeho oddaných je velice šťastný. Pán vlastně sestoupil na žádost Brahmy, aby zabil všechny nežádoucí živly světa, ale k tomu, aby se podělil o slávu, používal někdy Své oddané, kterým potom připadly Jeho zásluhy. Bitvu na Kurukṣetře uspořádal Pán Samotný, ale aby přenechal zásluhy Svému oddanému Arjunovi (nimitta-mātraṁ bhava savyasācin), hrál úlohu vozataje, zatímco Arjuna dostal příležitost hrát roli bojovníka, a stát se tak hrdinou bitvy. Pán uskutečňuje Své transcendentální plány prostřednictvím Svých důvěrných oddaných. Taková je milost Pána k Jeho čistým oddaným.