Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित: सदा ।
तमवज्ञाय मां मर्त्य: कुरुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥ २१ ॥

Text

Verš

ahaṁ sarveṣu bhūteṣu
bhūtātmāvasthitaḥ sadā
tam avajñāya māṁ martyaḥ
kurute ’rcā-viḍambanam
ahaṁ sarveṣu bhūteṣu
bhūtātmāvasthitaḥ sadā
tam avajñāya māṁ martyaḥ
kurute ’rcā-viḍambanam

Synonyms

Synonyma

aham — I; sarveṣu — in all; bhūteṣu — living entities; bhūta-ātmā — the Supersoul in all beings; avasthitaḥ — situated; sadā — always; tam — that Supersoul; avajñāya — disregarding; mām — Me; martyaḥ — a mortal man; kurute — performs; arcā — of worship of the Deity; viḍambanam — imitation.

aham — Já; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; bhūta-ātmā — Nadduše všech bytostí; avasthitaḥ — sídlící; sadā — vždy; tam — tuto Nadduši; avajñāya — znevažující; mām — Mě; martyaḥ — smrtelný člověk; kurute — vykonává; arcā — uctívání Božstva; viḍambanam — napodobování.

Translation

Překlad

I am present in every living entity as the Supersoul. If someone neglects or disregards that Supersoul everywhere and engages himself in the worship of the Deity in the temple, that is simply imitation.

Sídlím v každé živé bytosti jako Nadduše. Pokud někdo zanedbává nebo znevažuje tuto všudypřítomnou Nadduši a věnuje se uctívání Božstva v chrámu, je to pouze napodobování.

Purport

Význam

In purified consciousness, or Kṛṣṇa consciousness, one sees the presence of Kṛṣṇa everywhere. Therefore if one only engages in Deity worship in the temple and does not consider other living entities, then he is in the lowest grade of devotional service. One who worships the Deity in the temple and does not show respect to others is a devotee on the material platform, in the lowest stage of devotional service. A devotee should try to understand everything in relationship with Kṛṣṇa and try to serve everything in that spirit. To serve everything means to engage everything in the service of Kṛṣṇa. If a person is innocent and does not know his relationship with Kṛṣṇa, an advanced devotee should try to engage him in the service of Kṛṣṇa. One who is advanced in Kṛṣṇa consciousness can engage not only the living being but everything in the service of Kṛṣṇa.

Ten, kdo má očištěné vědomí neboli vědomí Kṛṣṇy, vidí Kṛṣṇu přítomného všude. Pokud tedy někdo uctívá Božstvo v chrámu a nebere v úvahu ostatní živé bytosti, je na nejnižším stupni oddané služby. Ten, kdo uctívá Božstvo v chrámu a neprokazuje úctu druhým, je oddaný na hmotné úrovni, v nejnižším stadiu oddané služby. Oddaný by se měl snažit chápat vše ve vztahu ke Kṛṣṇovi a s tímto přístupem se snažit sloužit všemu. Sloužit všemu znamená zapojit vše do služby Kṛṣṇovi. Je-li nějaký člověk nevinný a nezná svůj vztah ke Kṛṣṇovi, pokročilý oddaný by se ho měl snažit zapojit do služby Kṛṣṇovi. Ten, kdo je pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy, dokáže zapojit do služby Kṛṣṇovi nejen živé bytosti, ale cokoliv.