Skip to main content

Text 13

13

Devanagari

Деванагарі

सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना: ॥ १३ ॥

Text

Текст

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ
са̄локйа-са̄ршт̣і-са̄міпйа-
са̄рӯпйаікатвам апй ута
дійама̄нам̇ на ґр̣хн̣анті
віна̄ мат-севанам̇ джана̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

sālokya — living on the same planet; sārṣṭi — having the same opulence; sāmīpya — to be a personal associate; sārūpya — having the same bodily features; ekatvam — oneness; api — also; uta — even; dīyamānam — being offered; na — not; gṛhṇanti — do accept; vinā — without; mat — My; sevanam — devotional service; janāḥ — pure devotees.

са̄локйа  —  жити на тій самій планеті; са̄ршт̣і  —  володіти такими самими багатствами; са̄міпйа  —  бути особистим супутником; са̄рӯпйа  —  мати таку самум зовнішність; екатвам  —  злиття воєдино; апі  —  теж; ута  —  навіть; дійама̄нам  —  коли їм пропонують; на  —  не; ґр̣хн̣анті  —  приймають; віна̄  —  без; мат  —  Мого; севанам  —  відданого служіння; джана̄х̣  —  чисті віддані.

Translation

Переклад

A pure devotee does not accept any kind of liberation — sālokya, sārṣṭi, sāmīpya, sārūpya or ekatva — even though they are offered by the Supreme Personality of Godhead.

Чистий відданий не приймає жодного різновиду звільнення    —    салок’я, саршті, саміп’я, саруп’я чи екатва,    —    навіть коли їм його пропонує Верховний Бог-Особа.

Purport

Коментар

Lord Caitanya teaches us how to execute pure devotional service out of spontaneous love for the Supreme Personality of Godhead. In the Śikṣāṣṭaka, He prays to the Lord: “O Lord, I do not wish to gain from You any wealth, nor do I wish to have a beautiful wife, nor do I wish to have many followers. All I want from You is that in life after life I may remain a pure devotee at Your lotus feet.” There is a similarity between the prayers of Lord Caitanya and the statements of Śrīmad-Bhāgavatam. Lord Caitanya prays, “in life after life,” indicating that a devotee does not even desire the cessation of birth and death. The yogīs and empiric philosophers desire cessation of the process of birth and death, but a devotee is satisfied even to remain in this material world and execute devotional service.

ПОЯСНЕННЯ: Господь Чайтан’я вчить нас виконувати чисте віддане служіння з почуттів спонтанної любові до Верховного Бога-Особи. У «Шікшаштаці» Він молить Господа: «Господи, Я не хочу від Тебе ні багатства, ні вродливої дружини, ні численних послідовників. Все, що Я хочу від Тебе,    —    це з життя в життя залишатися чистим відданим біля Твоїх лотосових стіп». Молитва Господа Чайтан’ї перегукується зі словами «Шрімад-Бгаґаватам». Господь Чайтан’я каже «з життя в життя», тим самим даючи зрозуміти, що відданий не бажає навіть покласти край повторенню народжень і смертей. Йоґи й філософи-емпірики прагнуть покласти край круговерті народжень і смертей, але відданий задоволений навіть тоді, коли залишається в матеріальному світі, якщо він тільки виконує віддане служіння.

It is clearly stated herein that a pure devotee does not desire ekatva, oneness with the Supreme Lord, as desired by the impersonalists, the mental speculators and the meditators. To become one with the Supreme Lord is beyond the dream of a pure devotee. Sometimes he may accept promotion to the Vaikuṇṭha planets to serve the Lord there, but he will never accept merging into the Brahman effulgence, which he considers worse than hellish. Such ekatva, or merging into the effulgence of the Supreme Lord, is called kaivalya, but the happiness derived from kaivalya is considered by the pure devotee to be hellish. The devotee is so fond of rendering service to the Supreme Lord that the five kinds of liberation are not important to him. If one is engaged in pure transcendental loving service to the Lord, it is understood that he has already achieved the five kinds of liberation.

Тут чітко сказано, що чистий відданий не бажає екатви, злиття з Верховним Господом, якого бажають імперсоналісти, умоглядні мислителі і прихильники медитації. Чистий відданий навіть у сні не думає про злиття з Верховним Господом. Іноді він погоджується піднятися на планети Вайкунтги, щоб служити Господу там, але він ніколи не погодитися злитися з сяйвом Брахмана, тому що вважає це гіршим за пекло. Екатва, злиття з сяйвом Верховного Господа, називається також каівал’я, але відданому щастя каівал’ї здається пекельною мукою. Відданий так прив’язаний до служіння Верховному Господу, що до п’яти різновидів звільнення він цілковито байдужіє. Якщо людина виконує чисте трансцендентне любовне служіння Господу, вважають, що вона вже досягнула п’яти різновидів звільнення.

When a devotee is promoted to the spiritual world, Vaikuṇṭha, he receives four kinds of facilities. One of these is sālokya, living on the same planet as the Supreme Personality. The Supreme Person, in His different plenary expansions, lives on innumerable Vaikuṇṭha planets, and the chief planet is Kṛṣṇaloka. Just as within the material universe the chief planet is the sun, in the spiritual world the chief planet is Kṛṣṇaloka. From Kṛṣṇaloka, the bodily effulgence of Lord Kṛṣṇa is distributed not only to the spiritual world but to the material world as well; it is covered by matter, however, in the material world. In the spiritual world there are innumerable Vaikuṇṭha planets, and on each one the Lord is the predominating Deity. A devotee can be promoted to one such Vaikuṇṭha planet to live with the Supreme Personality of Godhead.

Коли віддані досягають духовного світу, Вайкунтги, вони отримують чотири різновиди звільнення. Один з них    —    це салок’я, життя на одній планеті з Верховною Особою. Верховна Особа у різних Своїх поширеннях живе на незліченних планетах Вайкунтги, а найголовніша з них    —    це Крішналока. Як у матеріальному всесвіті найголовніше небесне тіло    —    це Сонце, так у духовному світі найголовніша планета    —    це Крішналока. З Крішналоки сяйво тіла Господа Крішни розливається не лише всім духовним світом, але й усім матеріальним світом, проте в матеріальному світі воно покрите матерією. У духовному світі безліч планет-Вайкунтг, і панівне Божество кожної з них    —    Сам Господь. Відданий може піднятися на одну з таких планет, щоб жити разом із Верховним Богом-Особою.

In sārṣṭi liberation the opulence of the devotee is equal to the opulence of the Supreme Lord. Sāmīpya means to be a personal associate of the Supreme Lord. In sārūpya liberation the bodily features of the devotee are exactly like those of the Supreme Person but for two or three symptoms found exclusively on the transcendental body of the Lord. Śrīvatsa, for example, the hair on the chest of the Lord, particularly distinguishes Him from His devotees.

Коли відданий здобуває звільнення саршті, він посідає такі самі багатства, як і Верховний Господь. Досягнути саміп’ї означає стати особистим супутником Верховного Господа. Коли відданий досягає звільнення саруп’я, він має таку саму зовнішність, як Верховна Особа, за винятком двох-трьох ознак, притаманних тільки трансцендентному тілу Господа. Зокрема, Господа відрізняє від Його відданих знак Шріватса, особливе пасмо волосся на грудях.

A pure devotee does not accept these five kinds of spiritual existence, even if they are offered, and he certainly does not hanker after material benefits, which are all insignificant in comparison with spiritual benefits. When Prahlāda Mahārāja was offered some material benefit, he stated, “My Lord, I have seen that my father achieved all kinds of material benefits, and even the demigods were afraid of his opulence, but still, in a second, You have finished his life and all his material prosperity.” For a devotee there is no question of desiring any material or spiritual prosperity. He simply aspires to serve the Lord. That is his highest happiness.

Чистий відданий не приймає цих п’яти різновидів звільнення, навіть якщо йому пропонують їх, і вже тим більше він не прагне матеріальних благословень, що зовсім неістотні порівняно з духовними. Коли Господь запропонував Прахладі Махараджі будь-які матеріальні благословення, той відповів: «Господи, я бачив, як мій батько здобув усі матеріальні благословення і своїми багатствами навіював страх навіть на півбогів, однак Ти в одну мить обернув унівець його життя і все його матеріальне процвітання». У відданого немає схильності бажати будь-якого матеріального чи духовного блага. Він прагне просто служити Господу. В цьому він знаходить найбільше щастя.