Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ-
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्‌क्ति ।
ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णोर्
भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथग्दिद‍ृक्षेत् ॥ ३३ ॥

Text

Verš

dhyānāyanaṁ prahasitaṁ bahulādharoṣṭha-
bhāsāruṇāyita-tanu-dvija-kunda-paṅkti
dhyāyet svadeha-kuhare ’vasitasya viṣṇor
bhaktyārdrayārpita-manā na pṛthag didṛkṣet
dhyānāyanaṁ prahasitaṁ bahulādharoṣṭha-
bhāsāruṇāyita-tanu-dvija-kunda-paṅkti
dhyāyet svadeha-kuhare ’vasitasya viṣṇor
bhaktyārdrayārpita-manā na pṛthag didṛkṣet

Synonyms

Synonyma

dhyāna-ayanam — easily meditated upon; prahasitam — the laughter; bahula — abundant; adhara-oṣṭha — of His lips; bhāsa — by the splendor; aruṇāyita — rendered rosy; tanu — small; dvija — teeth; kunda-paṅkti — like a row of jasmine buds; dhyāyet — he should meditate upon; sva-deha-kuhare — in the core of his heart; avasitasya — who resides; viṣṇoḥ — of Viṣṇu; bhaktyā — with devotion; ārdrayā — steeped in love; arpita-manāḥ — his mind being fixed; na — not; pṛthak — anything else; didṛkṣet — he should desire to see.

dhyāna-ayanam — o kterém je snadné meditovat; prahasitam — smích; bahula — bohatý; adhara-oṣṭha — Jeho rtů; bhāsa — jasem; aruṇāyita — červenající se; tanu — malé; dvija — zuby; kunda-paṅkti — jako řada jasmínových poupat; dhyāyet — má meditovat o; sva-deha-kuhare — v hloubi svého srdce; avasitasya — který sídlí; viṣṇoḥ — Viṣṇua; bhaktyā — s oddaností; ārdrayā — zaplavený láskou; arpita-manāḥ — s upřenou myslí; na — ne; pṛthak — něco jiného; didṛkṣet — má chtít vidět.

Translation

Překlad

With devotion steeped in love and affection, the yogī should meditate within the core of his heart upon the laughter of Lord Viṣṇu. The laughter of Viṣṇu is so captivating that it can be easily meditated upon. When the Supreme Lord is laughing, one can see His small teeth, which resemble jasmine buds rendered rosy by the splendor of His lips. Once devoting his mind to this, the yogī should no longer desire to see anything else.

S láskyplnou oddaností má yogī v hloubi svého srdce meditovat o smíchu Pána Viṣṇua, jenž je tak úchvatný, že je o něm snadné meditovat. Když se Nejvyšší Pán směje, jsou vidět Jeho malé zuby, které vypadají jako jasmínová poupata, a červenají se jasem Jeho rtů. Jakmile yogī upře mysl na tento cíl, nemá již chtít vidět nic jiného.

Purport

Význam

It is recommended that the yogī visualize the laughter of the Lord after studying His smile very carefully. These particular descriptions of meditation on the smile, laughter, face, lips and teeth all indicate conclusively that God is not impersonal. It is described herein that one should meditate on the laughter or smiling of Viṣṇu. There is no other activity that can completely cleanse the heart of the devotee. The exceptional beauty of the laughter of Lord Viṣṇu is that when He smiles His small teeth, which resemble the buds of jasmine flowers, at once become reddish, reflecting His rosy lips. If the yogī is able to place the beautiful face of the Lord in the core of his heart, he will be completely satisfied. In other words, when one is absorbed in seeing the beauty of the Lord within himself, the material attraction can no longer disturb him.

Poté, co yogī důkladně prostuduje úsměv Pána, má pozorovat Jeho smích. Všechny tyto popisy meditace o úsměvu, smíchu, obličeji, rtech a zubech nezvratně dokazují, že Bůh není neosobní. Je zde doporučeno meditovat o Viṣṇuově smíchu nebo úsměvu. Žádná jiná činnost nemůže zcela očistit srdce oddaného. Výjimečná krása smíchu Pána Viṣṇua spočívá v tom, že když se směje, Jeho malé zuby, které vypadají jako poupata jasmínových květů, okamžitě zčervenají odrazem Jeho červených rtů. Pokud yogī dokáže umístit nádherný obličej Pána do hloubi svého srdce, bude naprosto spokojený. Toho, kdo je ve svém nitru pohroužen do pohledu na krásu Pána, již nemohou rozptýlit hmotné svody.