Skip to main content

Text 1

1

Devanagari

Деванагарі

श्रीभगवानुवाच
योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे ।
मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् ॥ १ ॥

Text

Текст

śrī-bhagavān uvāca
yogasya lakṣaṇaṁ vakṣye
sabījasya nṛpātmaje
mano yenaiva vidhinā
prasannaṁ yāti sat-patham
ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
йоґасйа лакшан̣ам̇ вакшйе
сабіджасйа нр̣па̄тмадже
мано йенаіва відгіна̄
прасаннам̇ йа̄ті сат-патгам

Synonyms

Послівний переклад

śrī-bhagavān uvāca — the Personality of Godhead said; yogasya — of the yoga system; lakṣaṇam — description; vakṣye — I shall explain; sabījasya — authorized; nṛpa-ātma-je — O daughter of the King; manaḥ — the mind; yena — by which; eva — certainly; vidhinā — by practice; prasannam — joyful; yāti — attains; sat-patham — the path of the Absolute Truth.

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Бог-Особа сказав; йоґасйа  —  системи йоґи; лакшан̣ам  —  опис; вакшйе  —  викладу; са-біджасйа  —  авторитетного; нр̣па-а̄тма-дже  —  царева дочко; манах̣  —  розум; йена  —  якою; ева  —  певно; відгіна̄  —  практикою; прасаннам  —  радісний; йа̄ті  —  досягає; сат-патгам  —  шлях до Абсолютної Істини.

Translation

Переклад

The Personality of Godhead said: My dear mother, O daughter of the King, now I shall explain to you the system of yoga, the object of which is to concentrate the mind. By practicing this system one can become joyful and progressively advance towards the path of the Absolute Truth.

Бог-Особа сказав: Люба мати, царева дочко, зараз Я поясню тобі практику йоґи, яка має на меті зосередити розум. Той, хто практикує цю систему, здобуває радість і впевнено просувається вперед на шляху до Абсолютної Істини.

Purport

Коментар

The yoga process explained by Lord Kapiladeva in this chapter is authorized and standard, and therefore these instructions should be followed very carefully. To begin, the Lord says that by yoga practice one can make progress towards understanding the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead. In the previous chapter it has been clearly stated that the desired result of yoga is not to achieve some wonderful mystic power. One should not be at all attracted by such mystic power, but should attain progressive realization on the path of understanding the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad-gītā, which states in the last verse of the Sixth Chapter that the greatest yogī is he who constantly thinks of Kṛṣṇa within himself, or he who is Kṛṣṇa conscious.

ПОЯСНЕННЯ: У цій главі Господь Капіладева пояснює класичну практику йоґи, і тому цих настанов ретельно треба дотримуватися. Господь починає з того, що називає практику йоґи засобом досягнути поступу на шляху до пізнання Абсолютної Істини, Верховного Бога-Особи. У попередній главі було ясно сказано, що мета йоґи полягає не в тому, щоб здобути якісь чудесні містичні сили. Містичними силами не варто приваблюватися взагалі, замість того треба намагатися наблизитися до розуміння Верховного Бога-Особи. Того самого навчає «Бгаґавад-ґіта», де в останньому вірші шостої глави сказано, що найбільший з йоґів той, хто постійно думає в своєму серці про Крішну, тобто перебуває у свідомості Крішни.

It is stated here that by following the system of yoga one can become joyful. Lord Kapila, the Personality of Godhead, who is the highest authority on yoga, here explains the yoga system known as aṣṭāṅga-yoga, which comprises eight different practices, namely yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna and samādhi. By all these stages of practice one must realize Lord Viṣṇu, who is the target of all yoga. There are so-called yoga practices in which one concentrates the mind on voidness or on the impersonal, but this is not approved by the authorized yoga system as explained by Kapiladeva. Even Patañjali explains that the target of all yoga is Viṣṇu. Aṣṭāṅga-yoga is therefore part of Vaiṣṇava practice because its ultimate goal is realization of Viṣṇu. The achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but, rather, freedom from all material designations and situation in one’s constitutional position. That is the ultimate achievement in yoga practice.

Тут сказано, що практика йоґи робить людину радісною. Господь Капіла, Бог-Особа, найвищий авторитет з йоґи, пояснює тут систему йоґи, яка називається аштанґа-йоґа і до якої входять вісім різновидів практики, як-от яма, ніяма, асана, пранаяма, прат’яхара, дгарана, дг’яна і самадгі. Усі ці ступені практики повинні привести до пізнання Господа Вішну, мети всієї йоґи. Вчителі вигаданих систем йоґи закликають зосереджувати розум на порожнечі або на безособистісному, але ці поради не знаходять підтримки в авторитетних описах йоґи, які дає Капіладева. Навіть Патанджалі зазначає, що мета всієї йоґи    —    це Вішну. Тому аштанґа-йоґа становить частину вайшнавської практики, бо її остаточна мета    —    це пізнати Вішну. Успіх практики йоґи полягає не в тому, щоб здобути містичні сили, які засуджує попередня глава, а в тому, щоб звільнитися від усіх матеріальних позначень і втвердитися у своєму природному становищі. Це найвища досконалість практики йоґи.