Skip to main content

CHAPTER TWENTY-SIX

ГЛАВА ДВАДЦЯТЬ ШОСТА

Fundamental Principles of Material Nature

Першоелементи матеріальної природи

Text 1:
The Personality of Godhead, Kapila, continued: My dear mother, now I shall describe unto you the different categories of the Absolute Truth, knowing which any person can be released from the influence of the modes of material nature.
1 :
Бог-Особа, Капіла, вів далі: Люба матінко, Я опишу тобі зараз різні аспекти Абсолютної Істини, пізнавши які кожен може звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи.
Text 2:
Knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material world are cut.
2:
Знання являє собою найвищу досконалість самоусвідомлення. Я відкрию тобі це знання, яке розрубує вузли всіх прив’язаностей до матеріального світу.
Text 3:
The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Soul, and He has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature and beyond the existence of this material world. He is perceivable everywhere because He is self-effulgent, and by His self-effulgent luster the entire creation is maintained.
3:
Верховний Бог-Особа    —    це Верховна Душа, що не має початку. Він трансцендентний до якостей матеріальної природи і вищий за буття матеріального світу. Він самосяйний і тому Його присутність відчутна скрізь в усьому творінні, яке Він підтримує Своїм сяйвом.
Text 4:
As His pastime, that Supreme Personality of Godhead, the greatest of the great, accepted the subtle material energy, which is invested with three material modes of nature and which is related with Viṣṇu.
4:
Задля розваги цей Верховний Бог-Особа, найбільший з великих, використовує тонку матеріальну енерґію, яка містить у собі три якості матеріальної природи і яка належить Господу Вішну.
Text 5:
Divided into varieties by her threefold modes, material nature creates the forms of the living entities, and the living entities, seeing this, are illusioned by the knowledge-covering feature of the illusory energy.
5:
Матеріальна природа, поділена трьома ґунами на різні форми, породжує форми живих істот, і живі істоти, побачивши ці форми, впадають в оману під впливом ілюзорної енерґії в її аспекті, який покриває знання.
Text 6:
Because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field of activities, and thus actuated, he wrongly applies the activities to himself.
6:
Під впливом забуття трансцендентна жива істота вважає за матеріальну енерґію за поле своєї діяльності і на підставі цих оманних уявлень вважає себе за виконавця всіх дій.
Text 7:
Material consciousness is the cause of one’s conditional life, in which conditions are enforced upon the living entity by the material energy. Although the spirit soul does not do anything and is transcendental to such activities, he is thus affected by conditional life.
7:
Матеріальна свідомість являє собою причину зумовленого життя, в якому матеріальна енерґія зв’язує живу істоту суворими умовами. Хоча духовна душа нічого не робить і залишається трансцендентною до всіх дій, вона потрапляє в рабство зумовленого життя.
Text 8:
The cause of the conditioned soul’s material body and senses, and the senses’ presiding deities, the demigods, is the material nature. This is understood by learned men. The feelings of happiness and distress of the soul, who is transcendental by nature, are caused by the spirit soul himself.
8:
Причина матеріального тіла та чуттів зумовленої душі, а також півбогів, які виконують роль панівних божеств її чуттів,    —    це матеріальна природа. Так це розуміють мудреці. А причина почуттів щастя і нещастя    —    це сама духовна душа, трансцендентна за природою.
Text 9:
Devahūti said: O Supreme Personality of Godhead, kindly explain the characteristics of the Supreme Person and His energies, for both of these are the causes of this manifest and unmanifest creation.
9:
Девахуті сказала: О Верховний Боже-Особо, опиши, будь ласка, якості Верховної Особи та Його енерґій, бо і Господь, і Його енерґії є причинами проявленого й проявленого творіння.
Text 10:
The Supreme Personality of Godhead said: The unmanifested eternal combination of the three modes is the cause of the manifest state and is called pradhāna. It is called prakṛti when in the manifested stage of existence.
10:
Верховний Бог-Особа сказав: Непроявлене вічне поєднання трьох ґун становить причину проявленого стану й називається прадгана. Коли воно переходить у проявлений стан буття, його називають пракріті.
Text 11:
The aggregate elements, namely the five gross elements, the five subtle elements, the four internal senses, the five senses for gathering knowledge and the five outward organs of action, are known as the pradhāna.
11:
Сукупність усіх елементів: п’ять грубих елементів, п’ять тонких елементів, чотири внутрішні чуття, п’ять пізнавальних чуттів і п’ять зовнішніх органів дії,    —    називають прадганою.
Text 12:
There are five gross elements, namely earth, water, fire, air and ether. There are also five subtle elements: smell, taste, color, touch and sound.
12:
Існує п’ять грубих елементів, а саме земля, вода, вогонь, повітря і ефір. Також існує п’ять тонких елементів: запах, смак, колір, дотик і звук.
Text 13:
The senses for acquiring knowledge and the organs for action number ten, namely the auditory sense, the sense of taste, the tactile sense, the sense of sight, the sense of smell, and the active organs for speaking, working, traveling, generating and evacuating.
13:
Пізнавальних чуттів і органів дії налічують десять: чуття слуху, чуття смаку, чуття дотику, чуття зору, чуття нюху, орган мови, органи для роботи, пересування, народження дітей і випорожнення.
Text 14:
The internal, subtle senses are experienced as having four aspects, in the shape of mind, intelligence, ego and contaminated consciousness. Distinctions between them can be made only by different functions, since they represent different characteristics.
14:
Внутрішні, тонкі чуття виявляються в чотирьох аспектах: розум, інтелект, его і осквернена свідомість. Розрізнити їх можна тільки за їхніми різними функціями та якостями.
Text 15:
All these are considered the qualified Brahman. The mixing element, which is known as time, is counted as the twenty-fifth element.
15:
Ці всі елементи вважають за Брахман, наділений якостями. Чинник, який змішує між собою всі інші, називають часом і зараховують як двадцять п’ятий елемент.
Text 16:
The influence of the Supreme Personality of Godhead is felt in the time factor, which causes fear of death due to the false ego of the deluded soul who has contacted material nature.
16:
Чинник час дає змогу введеній в ілюзію і зануреній в матеріальну природу зумовленій душі відчути могутність Верховного Бога-Особи, наганяючи страх смерті на зумовлену душу, покриту оманним его.
Text 17:
My dear mother, O daughter of Svāyambhuva Manu, the time factor, as I have explained, is the Supreme Personality of Godhead, from whom the creation begins as a result of the agitation of the neutral, unmanifested nature.
17:
Люба мати, дочко Сваямбгуви Ману, чинник часу    —    це, як Я вже казав, Верховний Бог-Особа, що дає початок творенню, збуджуючи бездіяльну, непроявлену природу.
Text 18:
By exhibiting His potencies, the Supreme Personality of Godhead adjusts all these different elements, keeping Himself within as the Supersoul and without as time.
18:
Дією Своїх енерґій Верховний Бог-Особа забезпечує взаємодію цих усіх елементів, перебуваючи всередині них як Наддуша і зовні як час.
Text 19:
After the Supreme Personality of Godhead impregnates material nature with His internal potency, material nature delivers the sum total of the cosmic intelligence, which is known as Hiraṇmaya. This takes place in material nature when she is agitated by the destinations of the conditioned souls.
19:
Після того, як Верховний Бог-Особа запліднює матеріальну природу Своєю внутрішньою енерґією, матеріальна природа породжує загальну сукупність космічного інтелекту, що зветься Хіранмайа. Це відбувається після того, як матеріальну природу виводять з рівноваги долі зумовлених душ.
Text 20:
Thus, after manifesting variegatedness, the effulgent mahat-tattva, which contains all the universes within itself, which is the root of all cosmic manifestations and which is not destroyed at the time of annihilation, swallows the darkness that covered the effulgence at the time of dissolution.
20:
Проявивши це розмаїття, осяйна махат-таттва, що містить у собі всі всесвіти, що становить корінь усього проявленого космосу і що не знищується під час всесвітньої заглади, поглинула темряву, яка покрила її сяйво під час розпаду матеріального світу.
Text 21:
The mode of goodness, which is the clear, sober status of understanding the Personality of Godhead and which is generally called vāsudeva, or consciousness, becomes manifest in the mahat-tattva.
21:
У махат-таттві проявляється ґуна добра    —    ясний і спокійний стан усвідомлення Бога-Особи, який загалом називають ва̄судева, або свідомість.
Text 22:
After the manifestation of the mahat-tattva, these features appear simultaneously. As water in its natural state, before coming in contact with earth, is clear, sweet and unruffled, so the characteristic traits of pure consciousness are complete serenity, clarity, and freedom from distraction.
22:
Ці якості виникають всі разом після появи махат-таттви. Як вода в своєму природному стані, до стикання з землею, прозора, смачна і спокійна, так само чиста свідомість відзначається повною незворушністю, чистотою і зосередженістю.
Texts 23-24:
The material ego springs up from the mahat-tattva, which evolved from the Lord’s own energy. The material ego is endowed predominantly with active power of three kinds: good, passionate and ignorant. It is from these three types of material ego that the mind, the senses of perception, the organs of action, and the gross elements evolve.
23–24:
З махат-таттви, що проявляється з енерґії Господа, постає матеріальне его. В цьому матеріальному его виділяються три форми діяльної енерґії: в добрі, пристрасті й невігластві. Саме з цих трьох різновидів матеріального его розвиваються розум, органи чуттєвого сприйняття та дії і грубі елементи.
Text 25:
The threefold ahaṅkāra, the source of the gross elements, the senses and the mind, is identical with them because it is their cause. It is known by the name of Saṅkarṣaṇa, who is directly Lord Ananta with a thousand heads.
25:
Троїста аханкара, джерело грубих елементів, чуттів та розуму, тотожна з ними як їхня причина. Її називають Санкаршаною, що безпосередньо Сам тисячоголовий Господь Ананта.
Text 26:
This false ego is characterized as the doer, as an instrument and as an effect. It is further characterized as serene, active or dull according to how it is influenced by the modes of goodness, passion and ignorance.
26:
Це оманне его проявляється в аспектах виконавця дії, її знаряддя і наслідку. Залежно від того, яка ґуна впливає на нього    —    добро, пристрасть чи невігластво, його можна також описати як вмиротворене, діяльне чи затуманене.
Text 27:
From the false ego of goodness, another transformation takes place. From this evolves the mind, whose thoughts and reflections give rise to desire.
27:
Оманне его в ґуні добра, трансформуючись, породжує розум, чиї думки і вагання породжують бажання.
Text 28:
The mind of the living entity is known by the name of Lord Aniruddha, the supreme ruler of the senses. He possesses a bluish-black form resembling a lotus flower growing in the autumn. He is found slowly by the yogīs.
28:
Розум живої істоти відомий як Господь Аніруддга, верховний володар чуттів. Він має темно-синє тіло, що скидається на осінній лотос. Йоґи, які поступово долають свій шлях, з часом знаходять Його.
Text 29:
By transformation of the false ego in passion, intelligence takes birth, O virtuous lady. The functions of intelligence are to help in ascertaining the nature of objects when they come into view, and to help the senses.
29:
Оманне его в ґуні пристрасті, трансформуючись, породжує інтелект, о доброчесна жінко. Функції інтелекту полягають в тому, щоб визначати природу об’єктів, які потрапляють в поле зору істоти, і допомагати чуттям.
Text 30:
Doubt, misapprehension, correct apprehension, memory and sleep, as determined by their different functions, are said to be the distinct characteristics of intelligence.
30:
Сумнів, неправильне розуміння, правильне розуміння, пам’ять і сон, що виконують різні функції,    —    ось властивості інтелекту.
Text 31:
Egoism in the mode of passion produces two kinds of senses: the senses for acquiring knowledge and the senses of action. The senses of action depend on the vital energy, and the senses for acquiring knowledge depend on intelligence.
31:
Егоїзм в ґуні пристрасті породжує два типи чуттів: чуття, які збирають інформацію, і чуття, призначені для дії. Діяльні чуття пов’язані з життєвою енерґією, а пізнавальні чуття    —    з інтелектом.
Text 32:
When egoism in ignorance is agitated by the sex energy of the Supreme Personality of Godhead, the subtle element sound is manifested, and from sound come the ethereal sky and the sense of hearing.
32:
Приведений в дію статевою енерґією Верховного Бога-Особи, егоїзм в ґуні невігластва проявив тонкий елемент звуку, з якого постав ефір (небо) і чуття слуху.
Text 33:
Persons who are learned and who have true knowledge define sound as that which conveys the idea of an object, indicates the presence of a speaker screened from our view and constitutes the subtle form of ether.
33:
Наділені істинним знанням і мудрістю люди визначають звук як те, що передає образ об’єкта, вказує на присутність прихованого від наших очей мовця і становить тонку форму ефіру.
Text 34:
The activities and characteristics of the ethereal element can be observed as the accommodation of room for the external and internal existences of all living entities, namely the field of activities of the vital air, the senses and the mind.
34:
Функції і властивості ефіру можна визначити як здатність давати простір для зовнішнього й внутрішнього буття всіх живих істот, становлячи поле діяльності для життєвого повітря, чуттів і розуму.
Text 35:
From ethereal existence, which evolves from sound, the next transformation takes place under the impulse of time, and thus the subtle element touch and thence the air and sense of touch become prominent.
35:
Під впливом часу ефір, що постав із звуку, трансформується далі і породжує тонкий елемент дотику, завдяки якому проявляється повітря і чуття дотику.
Text 36:
Softness and hardness and cold and heat are the distinguishing attributes of touch, which is characterized as the subtle form of air.
36:
М’якість і твердість, а також холод і тепло являють собою властивості дотику, що є тонкою формою повітря.
Text 37:
The action of the air is exhibited in movements, mixing, allowing approach to the objects of sound and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses.
37:
Функції повітря    —    це рух, змішування, створення можливості наблизитися до об’єктів слуху та інших форм чуттєвого сприйняття, а також забезпечення нормальної діяльності всіх інших чуттів.
Text 38:
By interactions of the air and the sensations of touch, one receives different forms according to destiny. By evolution of such forms, there is fire, and the eye sees different forms in color.
38:
Завдяки взаємодії повітря і чуття дотику істота згідно зі своєю долею отримує ту чи іншу форму, або тіло. Еволюція форм породжує вогонь, і тоді око розрізняє кольори різних форм.
Text 39:
My dear mother, the characteristics of form are understood by dimension, quality and individuality. The form of fire is appreciated by its effulgence.
39:
Люба мати, властивості вогню    —    це розмір, якість і індивідуальність. Форму вогню можна бачити завдяки його сяйву.
Text 40:
Fire is appreciated by its light and by its ability to cook, to digest, to destroy cold, to evaporate, and to give rise to hunger, thirst, eating and drinking.
40:
Властивості вогню    —    це світло, здатність готувати їжу й перетравлювати її, здатність усувати холод, випаровувати, а також викликати голод та спрагу і допомагати їсти й пити.
Text 41:
By the interaction of fire and the visual sensation, the subtle element taste evolves under a superior arrangement. From taste, water is produced, and the tongue, which perceives taste, is also manifested.
41:
Із взаємодії вогню і зорового чуття під дією вищих сил розвивається тонкий елемент смаку. Зі смаку постає вода, а також проявляється язик, який здатний відчувати смак.
Text 42:
Although originally one, taste becomes manifold as astringent, sweet, bitter, pungent, sour and salty due to contact with other substances.
42:
Хоча первісно смак один, стикаючись із іншими речовинами, він проявляється по-різному: як терпкий, солодкий, гіркий, гострий, кислий і солоний.
Text 43:
The characteristics of water are exhibited by its moistening other substances, coagulating various mixtures, causing satisfaction, maintaining life, softening things, driving away heat, incessantly supplying itself to reservoirs of water, and refreshing by slaking thirst.
43:
Властивості води    —    це здатність зволожувати, змішувати інші речовини, задовольняти, підтримувати життя, зм’якшувати, усувати жар, постійно поповнювати водойми і відсвіжувати, тамуючи спрагу.
Text 44:
Due to the interaction of water with the taste perception, the subtle element odor evolves under superior arrangement. Thence the earth and the olfactory sense, by which we can variously experience the aroma of the earth, become manifest.
44:
Із взаємодії води з чуттям смаку під дією вищих сил розвивається тонкий елемент запаху. Внаслідок цього проявляються земля і чуття нюху, яке розрізняє породжені з землі запахи.
Text 45:
Odor, although one, becomes many — as mixed, offensive, fragrant, mild, strong, acidic and so on — according to the proportions of associated substances.
45:
Відповідно до пропорцій речовин, які домішуються до запаху, єдиний запах проявляється в різних формах: як змішаний, відразливий, приємний, м’який, різкий, кислий і т. д.
Text 46:
The characteristics of the functions of earth can be perceived by modeling forms of the Supreme Brahman, by constructing places of residence, by preparing pots to contain water, etc. In other words, the earth is the place of sustenance for all elements.
46:
Властивості землі проявляються в тому, що вона дає змогу створювати форми Верховного Брахмана, будувати оселі, ліпити горщики для води і таке інше. Іншими словами, земля являє собою основу, що підтримує всі інші елементи.
Text 47:
The sense whose object of perception is sound is called the auditory sense, and that whose object of perception is touch is called the tactile sense.
47:
Чуття, об’єктом для якого служить звук, називають слухом, а чуття, об’єктом для якого служить дотик, називають чуттям дотику.
Text 48:
The sense whose object of perception is form, the distinctive characteristic of fire, is the sense of sight. The sense whose object of perception is taste, the distinctive characteristic of water, is known as the sense of taste. Finally, the sense whose object of perception is odor, the distinctive characteristic of earth, is called the sense of smell.
48:
Чуття, об’єктом для якого служить форма, характерна властивість вогню, називають чуттям зору. Чуття, об’єктом для якого служить смак, характерна властивість води, називають чуттям смаку. А чуття, об’єктом для якого служить запах, характерна властивість землі, називають чуттям нюху.
Text 49:
Since the cause exists in its effect as well, the characteristics of the former are observed in the latter. That is why the peculiarities of all the elements exist in the earth alone.
49:
Причина присутня також у своїх наслідках, тому якості попередніх елементів можна виявити в наступних. Через це тільки в землі присутні властивості всіх елементів.
Text 50:
When all these elements were unmixed, the Supreme Personality of Godhead, the origin of creation, along with time, work, and the qualities of the modes of material nature, entered into the universe with the total material energy in seven divisions.
50:
Коли ці всі елементи існували ще в незмішаному стані, Верховний Бог-Особа, причина творення, разом із часом, діяльністю і якостями ґун матеріальної природи увійшов у всесвіт, заповнений сукупною матеріальною енерґією в семи формах.
Text 51:
From these seven principles, roused into activity and united by the presence of the Lord, an unintelligent egg arose, from which appeared the celebrated Cosmic Being.
51:
З цих семи начал, який об’єднала і привела в рух пристуність Господа, постало позбавлене розуму яйце, з якого з’явилася славетна Космічна Істота.
Text 52:
This universal egg, or the universe in the shape of an egg, is called the manifestation of material energy. Its layers of water, air, fire, sky, ego and mahat-tattva increase in thickness one after another. Each layer is ten times bigger than the previous one, and the final outside layer is covered by pradhāna. Within this egg is the universal form of Lord Hari, of whose body the fourteen planetary systems are parts.
52:
Це всесвітнє яйце, чи всесвіт в образі яйця, називають проявом матеріальної енерґії. Його оболонки складаються з води, повітря, вогню, неба, его й махат-таттви, і кожна наступна оболонка вдесятеро грубша за попередню. Остання, зовнішня оболонка складається з прадгани. Всередині цього яйця проявляється всесвітня форма Господа Харі, якому чотирнадцять планетних систем служать за частини тіла.
Text 53:
The Supreme Personality of Godhead, the virāṭ-puruṣa, situated Himself in that golden egg, which was lying on the water, and He divided it into many departments.
53:
Верховний Бог-Особа, вірат-пуруша, розмістившись у цьому золотому яйці, що лежало на воді, розділив його на численні частини.
Text 54:
First of all a mouth appeared in Him, and then came forth the organ of speech, and with it the god of fire, the deity who presides over that organ. Then a pair of nostrils appeared, and in them appeared the olfactory sense, as well as prāṇa, the vital air.
54:
Спочатку Він проявив рот, тоді з’явився орган мови, а з ним і бог вогню, божество цього органу. Потім з’явилися ніздрі, а в них чуття нюху, а також прана, життєве повітря.
Text 55:
In the wake of the olfactory sense came the wind-god, who presides over that sense. Thereafter a pair of eyes appeared in the universal form, and in them the sense of sight. In the wake of this sense came the sun-god, who presides over it. Next there appeared in Him a pair of ears, and in them the auditory sense and in its wake the Dig-devatās, or the deities who preside over the directions.
55:
За чуттям нюху з’явився бог вітру, панівне божество цього чуття. Потім у всесвітній формі проявилися очі, а в них    —    чуття зору. За цим чуттям з’явився також бог Сонця, його панівне божество. Далі у всесвітній формі проявилися вуха, а в них    —    чуття слуху, за яким з’явилися Діґ-девати, панівні божества сторін світу.
Text 56:
Then the universal form of the Lord, the virāṭ-puruṣa, manifested His skin, and thereupon the hair, mustache and beard appeared. After this all the herbs and drugs became manifested, and then His genitals also appeared.
56:
Тоді всесвітня форма Господа, вірат-пуруша проявила Свою шкіру, а після того проявилося волосся, вуса й борода. Потім проявилися всі трави й цілющі рослини, а тоді з’явилися також Його ґеніталії.
Text 57:
After this, semen (the faculty of procreation) and the god who presides over the waters appeared. Next appeared an anus and then the organs of defecation and thereupon the god of death, who is feared throughout the universe.
57:
Після цього з’явилися сім’я (яке уособлює здатність продовжувати рід) і панівне божество води. Потім з’явився анус, здатність випорожнюватися і бог смерті, якій навіює страх на весь усесвіт.
Text 58:
Thereafter the two hands of the universal form of the Lord became manifested, and with them the power of grasping and dropping things, and after that Lord Indra appeared. Next the legs became manifested, and with them the process of movement, and after that Lord Viṣṇu appeared.
58:
Тоді проявилися дві руки всесвітньої форми Господа, а з ними    —    сила брати й відпускати різні речі, після чого з’явився Господь Індра. Потім проявилися ноги, а з ними здатність рухатися, після чого з’явився Господь Вішну.
Text 59:
The veins of the universal body became manifested and thereafter the red corpuscles, or blood. In their wake came the rivers (the deities presiding over the veins), and then appeared an abdomen.
59:
Далі проявилися судини всесвітнього тіла, а потім червоні тільця, або кров. За ними з’явилися річки (божества вен), а тоді    —    живіт.
Text 60:
Next grew feelings of hunger and thirst, and in their wake came the manifestation of the oceans. Then a heart became manifest, and in the wake of the heart the mind appeared.
60:
Далі виникли відчуття голоду і спраги, а за ними з’явилися океани. Тоді проявилося серце, а за серцем    —    розум.
Text 61:
After the mind, the moon appeared. Intelligence appeared next, and after intelligence, Lord Brahmā appeared. Then the false ego appeared and then Lord Śiva, and after the appearance of Lord Śiva came consciousness and the deity presiding over consciousness.
61:
Слідом за розумом з’явився Місяць. Далі з’явився інтелект, а за інтелектом    —    Господь Брахма. Тоді з’явилося оманне его, а за ним    —    Господь Шіва. Після Господа Шіви проявилася свідомість і її панівне божество.
Text 62:
When the demigods and presiding deities of the various senses were thus manifested, they wanted to wake their origin of appearance. But upon failing to do so, they reentered the body of the virāṭ-puruṣa one after another in order to wake Him.
62:
З’явившись на світ, ці всі півбоги й панівні божества різних чуттів хотіли пробудити особи, що їх породила. Але їм це не вдалося, і вони знову один за одним увійшли в тіло вірат-пуруші, намагаючись пробудити Його.
Text 63:
The god of fire entered His mouth with the organ of speech, but the virāṭ-puruṣa could not be aroused. Then the god of wind entered His nostrils with the sense of smell, but still the virāṭ-puruṣa refused to be awakened.
63:
Бог вогню увійшов в Його рот разом з органом мови, але вірат-пуруша не піднявся. Тоді бог вітру разом із чуттям нюху увійшов в Його ніздрі, але вірат-пуруша все одно відмовився піднятися.
Text 64:
The sun-god entered the eyes of the virāṭ-puruṣa with the sense of sight, but still the virāṭ-puruṣa did not get up. Similarly, the predominating deities of the directions entered through His ears with the sense of hearing, but still He did not get up.
64:
Тоді бог Сонця увійшов в очі вірат-пуруші разом із чуттям зору, але вірат-пуруша все одно не піднявся. Так само панівні божества сторон світу разом з чуттям слуху увійшли в Його вуха, але Він все одно не піднявся.
Text 65:
The predominating deities of the skin, herbs and seasoning plants entered the skin of the virāṭ-puruṣa with the hair of the body, but the Cosmic Being refused to get up even then. The god predominating over water entered His organ of generation with the faculty of procreation, but the virāṭ-puruṣa still would not rise.
65:
Панівні божества шкіри, трав та пряних рослин, увійшли в шкіру вірат-пуруші разом із волоссям на тілі, але Космічна Істота відмовилася вставати й тоді. Бог води увійшов у дітородний орган вірат-пуруші разом із здатністю продовжувати рід, але Він і тоді не встав.
Text 66:
The god of death entered His anus with the organ of defecation, but the virāṭ-puruṣa could not be spurred to activity. The god Indra entered the hands with their power of grasping and dropping things, but the virāṭ-puruṣa would not get up even then.
66:
Бог смерті разом з органом випорожнення увійшов у анус вірат-пуруші, але це не пробудило Його до дії. Бог Індра разом із здатністю брати й відпускати увійшов у руки вірат-пуруші, але Він не встав і тоді.
Text 67:
Lord Viṣṇu entered His feet with the faculty of locomotion, but the virāṭ-puruṣa refused to stand up even then. The rivers entered His blood vessels with the blood and the power of circulation, but still the Cosmic Being could not be made to stir.
67:
Господь Вішну разом із здатністю пересуватися увійшов у стопи вірат-пуруші, але той не встав навіть тоді. Річки увійшли в Його кров’яні судини разом із кров’ю та її здатністю до циркуляції, але Космічна Істота все одно не поворухнулася.
Text 68:
The ocean entered His abdomen with hunger and thirst, but the Cosmic Being refused to rise even then. The moon-god entered His heart with the mind, but the Cosmic Being would not be roused.
68:
Океан разом із голодом і спрагою увійшов у Його живіт, але Космічна Істота і тоді відмовилася встати. Бог Місяця разом із розумом увійшов у серце Космічної Істоти, але Він так і не піднявся.
Text 69:
Brahmā also entered His heart with intelligence, but even then the Cosmic Being could not be prevailed upon to get up. Lord Rudra also entered His heart with the ego, but even then the Cosmic Being did not stir.
69:
Брахма також увійшов у Його серце разом із інтелектом, але й тоді Космічну Істоту не вдалося розбудити. Господь Рудра теж увійшов у Його серце разом із его, однак і це не зрушило Космічної Істоти.
Text 70:
However, when the inner controller, the deity presiding over consciousness, entered the heart with reason, at that very moment the Cosmic Being arose from the causal waters.
70:
Проте коли в Його серце увійшло панівне божество свідомості, внутрішній владика, разом із розсудливістю, Космічна Істота відразу ж піднялася з води.
Text 71:
When a man is sleeping, all his material assets — namely the vital energy, the senses for recording knowledge, the senses for working, the mind and the intelligence — cannot arouse him. He can be aroused only when the Supersoul helps him.
71:
Коли людина спить, жодне з його матеріальних володінь не не здатне його розбудити    —    ні життєва енерґія, ні чуття для збору знання, ні чуття для дії, ні розум, ні інтелект. Вона може прокинутися тільки за допомогою Наддуші.
Text 72:
Therefore, through devotion, detachment and advancement in spiritual knowledge acquired through concentrated devotional service, one should contemplate that Supersoul as present in this very body although simultaneously apart from it.
72:
Отже, озброївшись відданістю, відреченістю і духовним знанням, здобутим зосередженою практикою відданого служіння, треба споглядати Наддушу, як присутню в своєму тілі, але разом з тим окрему від нього.