Skip to main content

Text 49

49

Devanagari

Деванагарі

परस्य द‍ृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन्समन्वयात् ।
अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते ॥ ४९ ॥

Text

Текст

parasya dṛśyate dharmo
hy aparasmin samanvayāt
ato viśeṣo bhāvānāṁ
bhūmāv evopalakṣyate
парасйа др̣ш́йате дгармо
хй апарасмін саманвайа̄т
ато віш́ешо бга̄ва̄на̄м̇
бгӯма̄в евопалакшйате

Synonyms

Послівний переклад

parasya — of the cause; dṛśyate — is observed; dharmaḥ — the characteristics; hi — indeed; aparasmin — in the effect; samanvayāt — in order; ataḥ — hence; viśeṣaḥ — the distinctive characteristic; bhāvānām — of all the elements; bhūmau — in earth; eva — alone; upalakṣyate — is observed.

парасйа  —  причини; др̣ш́йате  —  спостерігають; дгармах̣  —  властивості; хі  —  справді; апарасмін  —  наслідку; саманвайа̄т  —  по порядку; атах̣  —  тому; віш́ешах̣  —  характерні властивості; бга̄ва̄на̄м  —  усіх елементів; бгӯмау  —  в землі; ева  —  тільки; упалакшйате  —  спостерігають.

Translation

Переклад

Since the cause exists in its effect as well, the characteristics of the former are observed in the latter. That is why the peculiarities of all the elements exist in the earth alone.

Причина присутня також у своїх наслідках, тому якості попередніх елементів можна виявити в наступних. Через це тільки в землі присутні властивості всіх елементів.

Purport

Коментар

Sound is the cause of the sky, sky is the cause of the air, air is the cause of fire, fire is the cause of water, and water is the cause of earth. In the sky there is only sound; in the air there are sound and touch; in the fire there are sound, touch and form; in water there are sound, touch, form and taste; and in the earth there are sound, touch, form, taste and smell. Therefore earth is the reservoir of all the qualities of the other elements. Earth is the sum total of all other elements. The earth has all five qualities of the elements, water has four qualities, fire has three, air has two, and the sky has only one quality, sound.

ПОЯСНЕННЯ: Звук становить причину неба, небо становить причину повітря, повітря становить причину вогню, вогонь становить причину води, а вода становить причину землі. Для неба властивий тільки звук, для повітря властиві звук і дотик, для вогню властиві звук, дотик і форма, для води властиві звук, дотик, форма і смак, а для землі властиві звук, дотик, форма, смак і запах. Отже, земля містить у собі всі якості інших елементів. Земля являє собою сукупність усіх інших елементів. Земля посідає всі п’ять властивостей елементів, вода    —    чотири властивості, вогонь    —    три, повітря    —    дві, а небо    —    тільки одну, звук.