Skip to main content

Text 47

Sloka 47

Devanagari

Dévanágarí

नभोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते ।
वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदु: ॥ ४७ ॥

Text

Verš

nabho-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tac chrotram ucyate
vāyor guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tat sparśanaṁ viduḥ
nabho-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tac chrotram ucyate
vāyor guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tat sparśanaṁ viduḥ

Synonyms

Synonyma

nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — the distinctive characteristic of sky (sound); arthaḥ — object of perception; yasya — whose; tat — that; śrotram — the auditory sense; ucyate — is called; vāyoḥ guṇa-viśeṣaḥ — the distinctive characteristic of air (touch); arthaḥ — object of perception; yasya — whose; tat — that; sparśanam — the tactile sense; viduḥ — they know.

nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost éteru (zvuk); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; śrotram — sluch; ucyate — se nazývá; vāyoḥ guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost vzduchu (dotek); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; sparśanam — hmat; viduḥ — znají.

Translation

Překlad

The sense whose object of perception is sound is called the auditory sense, and that whose object of perception is touch is called the tactile sense.

Smysl, jehož předmětem vnímání je zvuk, se nazývá sluch a smysl, jehož předmětem vnímání je dotek, se nazývá hmat.

Purport

Význam

Sound is one of the qualifications of the sky and is the subject matter for hearing. Similarly, touch is the qualification of the air and is the subject of the touch sensation.

Zvuk je jednou z vlastností éteru a je předmětem naslouchání. Stejně tak je dotek vlastností vzduchu a je předmětem hmatu.