Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

रूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो दैवचोदितात् ।
रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रह: ॥ ४१ ॥

Text

Verš

rūpa-mātrād vikurvāṇāt
tejaso daiva-coditāt
rasa-mātram abhūt tasmād
ambho jihvā rasa-grahaḥ
rūpa-mātrād vikurvāṇāt
tejaso daiva-coditāt
rasa-mātram abhūt tasmād
ambho jihvā rasa-grahaḥ

Synonyms

Synonyma

rūpa-mātrāt — which evolves from the subtle element form; vikurvāṇāt — undergoing transformation; tejasaḥ — from fire; daiva-coditāt — under a superior arrangement; rasa-mātram — the subtle element taste; abhūt — became manifested; tasmāt — from that; ambhaḥ — water; jihvā — the sense of taste; rasa-grahaḥ — which perceives taste.

rūpa-mātrāt — který se vyvíjí z jemného prvku tvaru; vikurvāṇāt — procházejícího přeměnou; tejasaḥ — z ohně; daiva-coditāt — pod vyšším řízením; rasa-mātram — jemný prvek chuti; abhūt — projevil se; tasmāt — z něho; ambhaḥ — voda; jihvā — jazyk; rasa-grahaḥ — který vnímá chuť.

Translation

Překlad

By the interaction of fire and the visual sensation, the subtle element taste evolves under a superior arrangement. From taste, water is produced, and the tongue, which perceives taste, is also manifested.

Vzájemným působením ohně a zrakových vjemů se pod vyšším řízením vyvíjí jemný prvek chuti. Z chuti se vytváří voda a také se projevuje jazyk, který vnímá chuť.

Purport

Význam

The tongue is described here as the instrument for acquiring knowledge of taste. Because taste is a product of water, there is always saliva on the tongue.

Jazyk je zde popsán jako nástroj pro získávání chuťového poznání. Jelikož je chuť výtvorem vody, máme na jazyku vždy sliny.