Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

तैजसात्तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति ।
द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह: ॥ २९ ॥

Text

Verš

taijasāt tu vikurvāṇād
buddhi-tattvam abhūt sati
dravya-sphuraṇa-vijñānam
indriyāṇām anugrahaḥ
taijasāt tu vikurvāṇād
buddhi-tattvam abhūt sati
dravya-sphuraṇa-vijñānam
indriyāṇām anugrahaḥ

Synonyms

Synonyma

taijasāt — from the false ego in passion; tu — then; vikurvāṇāt — undergoing transformation; buddhi — intelligence; tattvam — principle; abhūt — took birth; sati — O virtuous lady; dravya — objects; sphuraṇa — coming into view; vijñānam — ascertaining; indriyāṇām — to the senses; anugrahaḥ — giving assistance.

taijasāt — z falešného ega v kvalitě vášně; tu — potom; vikurvāṇāt — procházejícího přeměnou; buddhi — inteligence; tattvam — princip; abhūt — narodil se; sati — ó ctnostná ženo; dravya — předměty; sphuraṇa — objevující se v dohledu; vijñānam — zjišťuje; indriyāṇām — smyslům; anugrahaḥ — pomáhá.

Translation

Překlad

By transformation of the false ego in passion, intelligence takes birth, O virtuous lady. The functions of intelligence are to help in ascertaining the nature of objects when they come into view, and to help the senses.

Přeměnou falešného ega v kvalitě vášně se rodí inteligence, ó ctnostná ženo. Funkcí inteligence je pomáhat při zjišťování povahy předmětů, které se objevují v dohledu, a pomáhat smyslům.

Purport

Význam

Intelligence is the discriminating power to understand an object, and it helps the senses make choices. Therefore intelligence is supposed to be the master of the senses. The perfection of intelligence is attained when one becomes fixed in the activities of Kṛṣṇa consciousness. By the proper use of intelligence one’s consciousness is expanded, and the ultimate expansion of consciousness is Kṛṣṇa consciousness.

Inteligence je rozlišující schopnost, která slouží k pochopení daného předmětu a pomáhá smyslům v jejich rozhodování. Proto je inteligence považována za pána smyslů. Dokonalosti inteligence člověk dosáhne tehdy, když se ustálí v činnostech vědomí Kṛṣṇy. Správné použití inteligence vede k rozšíření vědomí, jehož konečnou fází je vědomí Kṛṣṇy.