Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् ।
यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष: प्राकृतैर्गुणै: ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi
tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta
puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ
śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi
tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta
puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Personality of Godhead said; atha — now; te — to you; sampravakṣyāmi — I shall describe; tattvānām — of the categories of the Absolute Truth; lakṣaṇam — the distinctive features; pṛthak — one by one; yat — which; viditvā — knowing; vimucyeta — one can be released; puruṣaḥ — any person; prākṛtaiḥ — of the material nature; guṇaiḥ — from the modes.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; atha — nyní; te — tobě; sampravakṣyāmi — popíši; tattvānām — kategorií Absolutní Pravdy; lakṣaṇam — charakteristiky; pṛthak — jednu po druhé; yat — které; viditvā — když zná; vimucyeta — může být osvobozen; puruṣaḥ — kdokoliv; prākṛtaiḥ — hmotné přírody; guṇaiḥ — od vlivu kvalit.

Translation

Překlad

The Personality of Godhead, Kapila, continued: My dear mother, now I shall describe unto you the different categories of the Absolute Truth, knowing which any person can be released from the influence of the modes of material nature.

Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody.

Purport

Význam

As stated in Bhagavad-gītā, one can understand the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, only through devotional service (bhaktyā mām abhijānāti). As stated in the Bhāgavatam, the object of devotional service is mām, Kṛṣṇa. And, as explained in the Caitanya-caritāmṛta, to understand Kṛṣṇa means to understand Kṛṣṇa in His personal form with His internal energy, His external energy, His expansions and His incarnations. There are many diverse departments of knowledge in understanding Kṛṣṇa. Sāṅkhya philosophy is especially meant for persons who are conditioned by this material world. It is generally understood by the paramparā system, or by disciplic succession, to be the science of devotional service. Preliminary studies of devotional service have already been explained. Now the analytical study of devotional service will be explained by the Lord, who says that by such an analytical study, one becomes freed from the modes of material nature. The same assertion is confirmed in Bhagavad-gītā. Tato māṁ tattvato jñātvā: by understanding the Lord according to various categories, one can become eligible to enter into the kingdom of God. This is also explained here. By understanding the science of devotional service in Sāṅkhya philosophy, one can become free from the modes of material nature. The eternal self, after becoming freed from the spell of material nature, becomes eligible to enter into the kingdom of God. As long as one has even a slight desire to enjoy or lord it over material nature, there is no chance of his being freed from the influence of nature’s material modes. Therefore, one has to understand the Supreme Personality of Godhead analytically, as explained in the Sāṅkhya system of philosophy by Lord Kapiladeva.

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravdu, je možné jedině oddanou službou (bhaktyā mām abhijānāti). V Bhāgavatamu stojí, že cílem oddané služby je mām, Kṛṣṇa. A jak je vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě, pochopit Kṛṣṇu znamená znát Kṛṣṇu v Jeho osobní podobě s Jeho vnitřní energií, Jeho vnější energií, Jeho expanzemi a Jeho inkarnacemi. Poznání o Kṛṣṇovi má mnoho různých částí. Sāṅkhyová filozofie je zvláště určena pro bytosti, které jsou podmíněné tímto hmotným světem. Podle systému parampary neboli učednické posloupnosti je všeobecně pokládána za vědu o oddané službě. Pán již vyložil předběžný rozbor oddané služby. Nyní bude vysvětlovat její analytický rozbor a říká, že s jeho pomocí se živá bytost osvobodí od vlivu kvalit hmotné přírody. Totéž Pán prohlašuje v Bhagavad-gītě: tato māṁ tattvato jñātvā — pochopením Pána z hlediska různých kategorií získáme oprávnění ke vstupu do království Boha. To je řečeno i v tomto verši. Pochopením vědy o oddané službě podle sāṅkhyové filozofie se lze osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody. Poté, co se věčná duše osvobodí od vlivu hmotné přírody, je oprávněna vstoupit do království Boha. Dokud má živá bytost sebemenší touhu panovat hmotné přírodě, nemá naději se osvobodit zpod vlády jejích hmotných kvalit. Proto je třeba chápat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, analyticky — tak, jak Ho vysvětluje Pán Kapiladeva ve Svém sāṅkhyovém filozofickém systému.