Skip to main content

Text 38

38

Devanagari

Деванагарі

गच्छ कामं मयापृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा ।
जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥ ३८ ॥

Text

Текст

gaccha kāmaṁ mayāpṛṣṭo
mayi sannyasta-karmaṇā
jitvā sudurjayaṁ mṛtyum
amṛtatvāya māṁ bhaja
ґаччга ка̄мам̇ майа̄пр̣шт̣о
майі саннйаста-карман̣а̄
джітва̄ судурджайам̇ мр̣тйум
амр̣татва̄йа ма̄м̇ бгаджа

Synonyms

Послівний переклад

gaccha — go; kāmam — as you wish; mayā — by Me; āpṛṣṭaḥ — sanctioned; mayi — to Me; sannyasta — completely surrendered; karmaṇā — with your activities; jitvā — having conquered; sudurjayam — insurmountable; mṛtyum — death; amṛtatvāya — for eternal life; mām — unto Me; bhaja — engage in devotional service.

ґаччга  —  іди; ка̄мам  —  як бажаєш; майа̄  —  Мною; а̄пр̣шт̣ах̣  —  дозволено; майі  —  Мені; саннйаста  —  повністю віддавшись; карман̣а̄  —  діяльністю; джітва̄  —  подолавши; судурджайам  —  нездоланну; мр̣тйум  —  смерть; амр̣татва̄йа  —  для вічного життя; ма̄м  —  Мені; бгаджа  —  виконуй віддане служіння.

Translation

Переклад

Now, being sanctioned by Me, go as you desire, surrendering all your activities to Me. Conquering insurmountable death, worship Me for eternal life.

Отож тепер за Моїм дозволом мандруй, як бажаєш, і всі свої дії присвячуй Мені. Перемігши нездоланну смерть, поклоняйся Мені, щоб досягнути вічного життя.

Purport

Коментар

The purpose of Sāṅkhya philosophy is stated herein. If anyone wants real, eternal life, he has to engage himself in devotional service, or Kṛṣṇa consciousness. To become free from birth and death is not an easy task. Birth and death are natural to this material body. Sudurjayam means “very, very difficult to overcome.” The modern so-called scientists do not have sufficient means to understand the process of victory over birth and death. Therefore they set aside the question of birth and death; they do not consider it. They simply engage in the problems of the material body, which is transient and sure to end.

ПОЯСНЕННЯ: Тут вказано ціль філософії санкг’ї. Той, хто хоче вічного життя в істині, повинен присвятити себе на віддане служіння, чи на свідомість Крішни. Звільнитися від народжень та смертей зовсім не легко. Народження і смерть    —    природні супутники матеріального тіла. Судурджайам означає «те, що вкрай важко подолати». Сучасні так звані вчені неспроможні зрозуміти метод, який дозволяє подолати народження і смерть. Тому вони ухиляються від питання про народження і смерть, навіть не розглядаючи її. Вони просто зосереджують свою увагу на проблемах матеріального тіла, що живе лише якийсь обмежений час і приречене померти.

Actually, human life is meant for conquering the insurmountable process of birth and death. That can be done as stated here. Māṁ bhaja: one must engage in the devotional service of the Lord. In Bhagavad-gītā also the Lord says, man-manā bhava mad-bhaktaḥ: “Just become My devotee. Just worship Me.” But foolish so-called scholars say that it is not Kṛṣṇa whom we must worship and to whom we must surrender; it is something else. Without Kṛṣṇa’s mercy, therefore, no one can understand the Sāṅkhya philosophy or any philosophy which is especially meant for liberation. Vedic knowledge confirms that one becomes entangled in this material life because of ignorance and that one can become free from material embarrassment by becoming situated in factual knowledge. Sāṅkhya means that factual knowledge by which one can get out of the material entanglement.

Насправді мета людського життя полягає в тому, щоб перемогти невблаганний круговорот народження і смерті. Як це зробити, пояснено тут. Ма̄м̇ бгаджа    —    треба присвятити себе на віддане служіння Господу. У «Бгаґавад-ґіті» також Господь каже: ман-мана̄ бгава мад-бгактах̣    —    «Стань Моїм відданим. Просто поклоняйся Мені». Але обмежені псевдо-вчені кажуть що поклонятися треба не Крішні і віддатися треба не Йому, а чомусь іншому. Отже, без милості Крішни неможливо зрозуміти філософію санкг’ї чи будь-яке інше вчення, котре провадить до звільнення. Веди підтверджують, що істота заплутується в путах матеріального життя через невігластво і що звільнитися від матеріальних злигоднів можна завдяки істинному знанню. Санкг’я    —    це і є те істинне знання, завдяки якому можна вирватися з матеріального полону.