Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

गच्छ कामं मयापृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा ।
जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥ ३८ ॥

Text

Verš

gaccha kāmaṁ mayāpṛṣṭo
mayi sannyasta-karmaṇā
jitvā sudurjayaṁ mṛtyum
amṛtatvāya māṁ bhaja
gaccha kāmaṁ mayāpṛṣṭo
mayi sannyasta-karmaṇā
jitvā sudurjayaṁ mṛtyum
amṛtatvāya māṁ bhaja

Synonyms

Synonyma

gaccha — go; kāmam — as you wish; mayā — by Me; āpṛṣṭaḥ — sanctioned; mayi — to Me; sannyasta — completely surrendered; karmaṇā — with your activities; jitvā — having conquered; sudurjayam — insurmountable; mṛtyum — death; amṛtatvāya — for eternal life; mām — unto Me; bhaja — engage in devotional service.

gaccha — jdi; kāmam — jak si přeješ; mayā — Mnou; āpṛṣṭaḥ — schválené; mayi — Mně; sannyasta — zcela odevzdanými; karmaṇā — se svými činnostmi; jitvā — poté, co jsi překonal; sudurjayam — nepřekonatelnou; mṛtyum — smrt; amṛtatvāya — abys získal věčný život; mām — Mně; bhaja — zaměstnej se oddanou službou.

Translation

Překlad

Now, being sanctioned by Me, go as you desire, surrendering all your activities to Me. Conquering insurmountable death, worship Me for eternal life.

Nyní s Mým svolením jdi, jak si přeješ, a odevzdej Mi všechny své činnosti. Uctívej Mě, abys získal věčný život, a tak překonáš nepřekonatelnou smrt.

Purport

Význam

The purpose of Sāṅkhya philosophy is stated herein. If anyone wants real, eternal life, he has to engage himself in devotional service, or Kṛṣṇa consciousness. To become free from birth and death is not an easy task. Birth and death are natural to this material body. Sudurjayam means “very, very difficult to overcome.” The modern so-called scientists do not have sufficient means to understand the process of victory over birth and death. Therefore they set aside the question of birth and death; they do not consider it. They simply engage in the problems of the material body, which is transient and sure to end.

Zde je popsán smysl sāṅkhyové filozofie. Chce-li někdo získat skutečný, věčný život, musí se věnovat oddané službě, vědomí Kṛṣṇy. Osvobodit se od zrození a smrti není snadný úkol. Zrození a smrt jsou tomuto hmotnému tělu přirozené. Sudurjayam znamená “velice těžké překonat”. Takzvaní moderní vědci nemají dostatečné prostředky k tomu, aby pochopili, jak je možné zvítězit nad zrozením a smrtí. Dávají proto otázku zrození a smrti stranou a vůbec o ní neuvažují. Zabývají se pouze problémy hmotného těla, které je pomíjivé a které čeká nevyhnutelný konec.

Actually, human life is meant for conquering the insurmountable process of birth and death. That can be done as stated here. Māṁ bhaja: one must engage in the devotional service of the Lord. In Bhagavad-gītā also the Lord says, man-manā bhava mad-bhaktaḥ: “Just become My devotee. Just worship Me.” But foolish so-called scholars say that it is not Kṛṣṇa whom we must worship and to whom we must surrender; it is something else. Without Kṛṣṇa’s mercy, therefore, no one can understand the Sāṅkhya philosophy or any philosophy which is especially meant for liberation. Vedic knowledge confirms that one becomes entangled in this material life because of ignorance and that one can become free from material embarrassment by becoming situated in factual knowledge. Sāṅkhya means that factual knowledge by which one can get out of the material entanglement.

Lidský život je ve skutečnosti určen k překonání nepřekonatelného rození a umírání. Toho je možné dosáhnout zde uvedeným způsobem. Māṁ bhaja — člověk se musí zaměstnat oddanou službou Pánu. V Bhagavad-gītě Pán také říká: man-manā bhava mad-bhaktaḥ — “Staň se Mým oddaným a uctívej Mě.” Hlupáci, kteří jsou pokládáni za učence, však říkají, že to není Kṛṣṇa, koho máme uctívat a komu se máme odevzdat, ale že je to něco jiného. To znamená, že bez Kṛṣṇovy milosti nemůže nikdo pochopit sāṅkhyovou ani jakoukoliv jinou filozofii, která je zvláště určena pro osvobození. Védské poznání potvrzuje, že živá bytost se zaplétá do hmotného života kvůli nevědomosti, a když získá skutečné poznání, může se osvobodit od hmotných potíží. Tímto skutečným poznáním, pomocí kterého se může živá bytost vyprostit z hmotného zajetí, je sāṅkhya.