Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलै: ।
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवता: ॥ २७ ॥

Text

Verš

aho pāpacyamānānāṁ
niraye svair amaṅgalaiḥ
kālena bhūyasā nūnaṁ
prasīdantīha devatāḥ
aho pāpacyamānānāṁ
niraye svair amaṅgalaiḥ
kālena bhūyasā nūnaṁ
prasīdantīha devatāḥ

Synonyms

Synonyma

aho — oh; pāpacyamānānām — with those being much afflicted; niraye — in the hellish material entanglement; svaiḥ — their own; amaṅgalaiḥ — by misdeeds; kālena bhūyasā — after a long time; nūnam — indeed; prasīdanti — they are pleased; iha — in this world; devatāḥ — the demigods.

aho — ó; pāpacyamānānām — s těmi, kteří jsou velice postižení; niraye — v pekelném hmotném zapletení; svaiḥ — svým vlastním; amaṅgalaiḥ — špatným jednáním; kālena bhūyasā — po dlouhé době; nūnam — vskutku; prasīdanti — jsou spokojeni; iha — v tomto světě; devatāḥ — polobozi.

Translation

Překlad

Kardama Muni said: Oh, after a long time the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds.

Kardama Muni řekl: Ó, po dlouhé době jsou polobozi tohoto vesmíru spokojeni s trpícími dušemi, které svým vlastním špatným jednáním upadly do hmotného zapletení.

Purport

Význam

This material world is a place for suffering, which is due to the misdeeds of the inhabitants, the conditioned souls themselves. The sufferings are not extraneously imposed upon them; rather, the conditioned souls create their own suffering by their own acts. In the forest, fire takes place automatically. It is not that someone has to go there and set a fire; because of friction among various trees, fire occurs automatically. When there is too much heat from the forest fire of this material world, the demigods, including Brahmā himself, being harassed, approach the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, and appeal to Him to alleviate the condition. Then the Supreme Personality of Godhead descends. In other words, when the demigods become distressed by the sufferings of the conditioned souls, they approach the Lord to remedy the suffering, and the Personality of Godhead descends. When the Lord descends, all the demigods become enlivened. Therefore Kardama Muni said, “After many, many years of human suffering, all the demigods are now satisfied because Kapiladeva, the incarnation of Godhead, has appeared.”

Tento hmotný svět je místem utrpení, které si jeho obyvatelé, podmíněné duše, způsobují sami svým špatným jednáním. Podmíněné duše netrpí působením žádné vnější síly, ale vytvářejí si strasti svými vlastními činy. Lesní požár vzniká sám od sebe. Nikdo nemusí jít do lesa a založit tam oheň — ten vznikne automaticky díky tření mezi stromy. Je-li teplo od lesního požáru tohoto hmotného světa příliš veliké, všichni polobozi včetně Brahmy jsou znepokojeni a jdou za Nejvyšším Pánem, Nejvyšší Osobností Božství, aby Ho požádali o zmírnění situace. Tehdy Nejvyšší Pán sestupuje. Jinými slovy, když jsou polobozi zoufalí z utrpení podmíněných duší, jdou požádat Pána o pomoc, načež Osobnost Božství sestoupí. Jakmile se tak stane, všichni polobozi ožijí. Kardama Muni proto řekl: “Po mnoha a mnoha letech lidského utrpení jsou nyní všichni polobozi spokojení, protože se zjevil Kapiladeva, inkarnace Boha.”