Skip to main content

Text 13

13

Devanagari

Деванагарі

एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकै: ।
बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वच: ॥ १३ ॥

Text

Текст

etāvaty eva śuśrūṣā
kāryā pitari putrakaiḥ
bāḍham ity anumanyeta
gauraveṇa guror vacaḥ
ета̄ватй ева ш́уш́рӯша̄
ка̄рйа̄ пітарі путракаіх̣
ба̄д̣гам ітй ануманйета
ґауравен̣а ґурор вачах̣

Synonyms

Послівний переклад

etāvatī — to this extent; eva — exactly; śuśrūṣā — service; kāryā — ought to be rendered; pitari — to the father; putrakaiḥ — by the sons; bāḍham iti — accepting, “Yes, sir”; anumanyeta — he should obey; gauraveṇa — with due deference; guroḥ — of the guru; vacaḥ — commands.

ета̄ваті  —  саме настільки; ева  —  точно; ш́уш́рӯша̄  —  служіння; ка̄рйа̄  —  слід виконувати; пітарі  —  батькові; путракаіх̣  —  синами; ба̄д̣гам іті  —  приймаючи словами: «Так, повелителю»; ануманйета  —  повинен слухатися; ґауравен̣а  —  з належною шаною; ґурох̣  —  ґуру; вачах̣  —  накази.

Translation

Переклад

Sons ought to render service to their father exactly to this extent. One should obey the command of his father or spiritual master with due deference, saying, “Yes, sir.”

Саме так син повинен служити батькові. Наказ батька чи духовного вчителя треба приймати з великою повагою, відразу ж погоджуючись із словами: «Так, повелителю».

Purport

Коментар

Two words in this verse are very important: one word is pitari, and another word is guroḥ. The son or disciple should accept the words of his spiritual master and father without hesitation. Whatever the father and the spiritual master order should be taken without argument: “Yes.” There should be no instance in which the disciple or the son says, “This is not correct. I cannot carry it out.” When he says that, he is fallen. The father and the spiritual master are on the same platform because a spiritual master is the second father. The higher classes are called dvija, twice-born. Whenever there is a question of birth, there must be a father. The first birth is made possible by the actual father, and the second birth is made possible by the spiritual master. Sometimes the father and the spiritual master may be the same man, and sometimes they are different men. In any case, the order of the father or the order of the spiritual master must be carried out without hesitation, with an immediate yes. There should be no argument. That is real service to the father and to the spiritual master. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura has stated that the order of the spiritual master is the life and soul of the disciples. As a man cannot separate his life from his body, a disciple cannot separate the order of the spiritual master from his life. If a disciple follows the instruction of the spiritual master in that way, he is sure to become perfect. This is confirmed in the Upaniṣads: the import of Vedic instruction is revealed automatically only to one who has implicit faith in the Supreme Personality of Godhead and in his spiritual master. One may be materially considered an illiterate man, but if he has faith in the spiritual master as well as in the Supreme Personality of Godhead, then the meaning of scriptural revelation is immediately manifested before him.

ПОЯСНЕННЯ: Особливий наголос у цьому вірші стоїть на двох словах: пітарі та ґурох̣. Син чи учень повинен коритися вказівкам духовного вчителя і батька без найменших вагань. Всі накази батька і духовного вчителя треба приймати не сперечаючись: «Так, повелителю». Учень чи син ні за яких обставин не повинен казати: «Це не правильно. Я не можу цього зробити». Сказати це означає впасти. Батько й духовний вчитель перебувають на одному рівні, тому що духовний вчитель    —    це другий батько. Людей, які належать до вищих класів, називають двіджа, тобто «двічінароджені». А народження без батька не буває. Першим народженням людина завдячує рідному батькові, а другим    —    духовному вчителю. Іноді батько і духовний вчитель    —    це одна й та сама особа, а іноді різні. В будь-якому разі, і наказ батька, і наказ духовного вчителя треба виконувати без вагань, негайно висловлюючи свою згоду. З ними не треба сперечатися. Ось що таке справжнє служіння батькові і духовному вчителю. Вішванатга Чакраварті Тгакура сказав, що кнаказ духовного вчителя становить життя й душу учня. Як жива істота не може відділити життя від тіла, так і учень не може відділити наказ духовного вчителя від свого життя. Учень, який так дотримується вказівок духовного вчителя, неодмінно досягне досконалості. Це підтверджено в Упанішадах, де сказано: «Тільки тим, хто непохитно вірить і в Верховного Бога-Особу, і в духовного вчителя, відкривається само собою весь смисл ведичного знання». З матеріального погляду людина може бути неграмотна, але якщо вона вірить у духовного вчителя і в Верховного Бога-Особу, смисл писань відразу їй відкривається.