Skip to main content

Text 42

42

Devanagari

Деванагарі

किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम् ।
यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्यय: ॥ ४२ ॥

Text

Текст

kiṁ durāpādanaṁ teṣāṁ
puṁsām uddāma-cetasām
yair āśritas tīrtha-padaś
caraṇo vyasanātyayaḥ
кім̇ дура̄па̄данам̇ теша̄м̇
пум̇са̄м удда̄ма-четаса̄м
йаір а̄ш́рітас тіртга-падаш́
чаран̣о вйасана̄тйайах̣

Synonyms

Послівний переклад

kim — what; durāpādanam — difficult to achieve; teṣām — for those; puṁsām — men; uddāma-cetasām — who are determined; yaiḥ — by whom; āśritaḥ — taken refuge; tīrtha-padaḥ — of the Supreme Personality of Godhead; caraṇaḥ — feet; vyasana-atyayaḥ — which vanquish dangers.

кім  —  що; дура̄па̄данам  —  важко досягнути; теша̄м  —  для тих; пум̇са̄м  —  людей; удда̄ма-четаса̄м  —  рішуче налаштованих; йаіх̣  —  якими; а̄ш́рітах̣  —  обрані за притулок; тіртга-падах̣  —  Верховного Бога-Особи; чаран̣ах̣  —  стопи; вйасана-атйайах̣  —  що усувають усі небезпеки.

Translation

Переклад

What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge of the Supreme Personality of Godhead’s lotus feet? His feet are the source of sacred rivers like the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life.

Хіба є щось таке, чого важко досягнути рішучим людям, які віддалися під захист лотосових стіп Верховного Бога-Особи? Стопи Господа дають початок священним річкам, як оце Ґанґа, що рятує від усіх небезпек життя в цьому світі.

Purport

Коментар

The words yair āśritas tīrtha-padaś caraṇaḥ are significant here. The Supreme Personality of Godhead is known as tīrtha-pāda. The Ganges is called a sacred river because it emanates from the toe of Viṣṇu. The Ganges is meant to eradicate all the material distresses of the conditioned souls. Therefore nothing is impossible for any living entity who has taken shelter of the holy lotus feet of the Lord. Kardama Muni is special not because he was a great mystic, but because he was a great devotee. Therefore it is said here that for a great devotee like Kardama Muni, nothing is impossible. Although yogīs can perform wonderful feats, as Kardama has already displayed, Kardama was more than a yogī because he was a great devotee of the Lord; therefore he was more glorious than an ordinary yogī. As it is confirmed in Bhagavad-gītā, “Out of the many yogīs, he who is a devotee of the Lord is first class.” For a person like Kardama Muni there is no question of being conditioned; he was already a liberated soul and better than the demigods, who are also conditioned. Although he was enjoying with his wife and many other women, he was above material, conditional life. Therefore the word vyasanātyayaḥ is used to indicate that he was beyond the position of a conditioned soul. He was transcendental to all material limitations.

ПОЯСНЕННЯ: Велике значення мають у цьому вірші слова йаір а̄ш́рітас тіртга-падаш́ чаран̣ах̣. Верховний Бог-Особа відомий як тіртга-пада. Ґанґу називають священною річкою тому, що вона тече від стіп Вішну. Ґанґа кладе край усім матеріальним стражданням зумовлених душ. Тому для живої істоти, яка віддалася під притулок лотосових стіп Господа, немає нічого неможливого. Особливість Кардами Муні полягає не в тому, що він великий містик, а в тому, що він великий відданий. Через це тут сказано, що для великого відданого, як оце Кардама Муні, немає нічого неможливого. Хоча йоґи здатні на всілякі чудеса, як Кардама Муні вже показав, Кардама був не просто йоґом    —    він був великий відданий Господа. Тому його слава перевершує славу звичайного йоґа. У «Бгаґавад-ґіті» також сказано: «З усіх йоґів найліпшим йоґом є відданий Господа». Такі особистості, як Кардама Муні, нічим не зумовлені, про це не може бути й мови. Кардама Муні був уже звільнена душа і тому був вищий за півбогів, які також належать до зумовлених істот. Хоча він насолоджувався товариством дружини й цілої плеяди інших жінок, вні залишався вищим за матеріальне життя зумовленої істоти. Тому тут вжито слово вйасана̄тйайах̣, яке вказує на те, що він піднявся над рівнем зумовлених душ. Він був трансцендентний до всіх матеріальних обмежень.