Skip to main content

Text 42

Sloka 42

Devanagari

Dévanágarí

किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम् ।
यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्यय: ॥ ४२ ॥

Text

Verš

kiṁ durāpādanaṁ teṣāṁ
puṁsām uddāma-cetasām
yair āśritas tīrtha-padaś
caraṇo vyasanātyayaḥ
kiṁ durāpādanaṁ teṣāṁ
puṁsām uddāma-cetasām
yair āśritas tīrtha-padaś
caraṇo vyasanātyayaḥ

Synonyms

Synonyma

kim — what; durāpādanam — difficult to achieve; teṣām — for those; puṁsām — men; uddāma-cetasām — who are determined; yaiḥ — by whom; āśritaḥ — taken refuge; tīrtha-padaḥ — of the Supreme Personality of Godhead; caraṇaḥ — feet; vyasana-atyayaḥ — which vanquish dangers.

kim — co; durāpādanam — obtížné získat; teṣām — pro ty; puṁsām — lidi; uddāma-cetasām — kteří jsou odhodlaní; yaiḥ — kterými; āśritaḥ — přijaté útočiště; tīrtha-padaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; caraṇaḥ — nohy; vyasana-atyayaḥ — které odstraňují nebezpečí.

Translation

Překlad

What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge of the Supreme Personality of Godhead’s lotus feet? His feet are the source of sacred rivers like the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life.

Co je obtížné získat pro odhodlané lidi, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství? Nohy Pána jsou pramenem posvátných řek, jako je Ganga, které ukončují nebezpečí hmotného života.

Purport

Význam

The words yair āśritas tīrtha-padaś caraṇaḥ are significant here. The Supreme Personality of Godhead is known as tīrtha-pāda. The Ganges is called a sacred river because it emanates from the toe of Viṣṇu. The Ganges is meant to eradicate all the material distresses of the conditioned souls. Therefore nothing is impossible for any living entity who has taken shelter of the holy lotus feet of the Lord. Kardama Muni is special not because he was a great mystic, but because he was a great devotee. Therefore it is said here that for a great devotee like Kardama Muni, nothing is impossible. Although yogīs can perform wonderful feats, as Kardama has already displayed, Kardama was more than a yogī because he was a great devotee of the Lord; therefore he was more glorious than an ordinary yogī. As it is confirmed in Bhagavad-gītā, “Out of the many yogīs, he who is a devotee of the Lord is first class.” For a person like Kardama Muni there is no question of being conditioned; he was already a liberated soul and better than the demigods, who are also conditioned. Although he was enjoying with his wife and many other women, he was above material, conditional life. Therefore the word vyasanātyayaḥ is used to indicate that he was beyond the position of a conditioned soul. He was transcendental to all material limitations.

Významná jsou zde slova yair āśritas tīrtha-padaś caraṇaḥ. Nejvyšší Osobnost Božství se nazývá tīrtha-pāda. Ganga je pokládána za posvátnou řeku, protože vyvěrá z prstu u nohy Viṣṇua. Ganga odstraňuje všechno hmotné utrpení podmíněných duší. Proto pro jakoukoliv živou bytost, která přijala útočiště u svatých lotosových nohou Pána, není nic nemožné. Kardama Muni je významný nejen tím, že byl velký mystik, ale hlavně tím, že byl velký oddaný. Proto je zde řečeno, že pro velkého oddaného, jakým byl Kardama Muni, není nic nemožné. I když yogīni dokáží dělat zázračné věci, jak již Kardama předvedl, Kardama byl víc než yogī, protože byl velkým oddaným Pána. Byl proto slavnější než obyčejný yogī. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě: “Z mnoha yogīnů je nejlepší ten, který je oddaný Pána.” Osobnost Kardamy Muniho nemůže být podmíněná — byl již osvobozenou duší, lepší nežli polobozi, protože ti jsou také podmínění. I když si užíval se svou manželkou a mnoha jinými ženami, byl nad úrovní hmotného, podmíněného života. Proto je zde použité slovo vyasanātyayaḥ, které vyjadřuje, že překonával postavení podmíněné duše. Byl transcendentální jakémukoliv hmotnému omezení.