Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

तव सन्दर्शनादेवच्छिन्ना मे सर्वसंशया: ।
यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषो: ॥ ५ ॥

Text

Verš

tava sandarśanād eva
cchinnā me sarva-saṁśayāḥ
yat svayaṁ bhagavān prītyā
dharmam āha rirakṣiṣoḥ
tava sandarśanād eva
cchinnā me sarva-saṁśayāḥ
yat svayaṁ bhagavān prītyā
dharmam āha rirakṣiṣoḥ

Synonyms

Synonyma

tava — your; sandarśanāt — by sight; eva — only; chinnāḥ — resolved; me — my; sarva-saṁśayāḥ — all doubts; yat — inasmuch as; svayam — personally; bhagavān — Your Lordship; prītyā — lovingly; dharmam — duty; āha — explained; rirakṣiṣoḥ — of a king anxious to protect his subjects.

tava — tvůj; sandarśanāt — pohledem; eva — pouze; chinnāḥ — rozptýlil; me — moje; sarva-saṁśayāḥ — všechny pochybnosti; yat — protože; svayam — osobně; bhagavān — ty, pane; prītyā — láskyplně; dharmam — povinnost; āha — vysvětlil; rirakṣiṣoḥ — krále, který chce chránit své poddané.

Translation

Překlad

Now I have resolved all my doubts simply by meeting you, for Your Lordship has very kindly and clearly explained the duty of a king who desires to protect his subjects.

Stačilo, že jsem se s tebou setkal, a vyjasnily se všechny mé pochybnosti, ó pane, protože jsi mi velice laskavě a jasně vysvětlil povinnosti krále, který chce chránit své poddané.

Purport

Význam

Manu described herewith the result of seeing a great saintly person. Lord Caitanya says that one should always try to associate with saintly persons because if one establishes a proper association with a saintly person, even for a moment, one attains all perfection. Somehow or other, if one meets a saintly person and achieves his favor, then the entire mission of one’s human life is fulfilled. In our personal experience we have actual proof of this statement of Manu. Once we had the opportunity to meet Viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, and on first sight he requested this humble self to preach his message in the Western countries. There was no preparation for this, but somehow or other he desired it, and by his grace we are now engaged in executing his order, which has given us a transcendental occupation and has saved and liberated us from the occupation of material activities. Thus it is actually a fact that if one meets a saintly person completely engaged in transcendental duties and achieves his favor, then one’s life mission becomes complete. What is not possible to achieve in thousands of lives can be achieved in one moment if there is an opportunity to meet a saintly person. It is therefore enjoined in Vedic literature that one should always try to associate with saintly persons and try to disassociate oneself from the common man, because by one word of a saintly person one can be liberated from material entanglement. A saintly person has the power, because of his spiritual advancement, to give immediate liberation to the conditioned soul. Here Manu admits that all his doubts are now over because Kardama has very kindly described the different duties of individual souls.

Manu zde popsal výsledek setkání s velkým světcem. Pán Caitanya říká, že člověk by se měl vždy snažit stýkat s duchovně pokročilými osobami, protože pouhý jeden okamžik skutečného setkání s takovou osobností mu přinese veškerou dokonalost. Setká-li se člověk jakýmkoliv způsobem se světcem a získá jeho přízeň, završí tak poslání svého lidského života. Toto Manuovo prohlášení můžeme potvrdit na základě vlastní zkušenosti. Jednou jsme měli příležitost setkat se s Viṣṇupādou Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntou Sarasvatīm Gosvāmīm Mahārājem, a hned jak nás poprvé spatřil, požádal tuto bezvýznamnou duši, aby kázala jeho poselství v západních zemích. Nebylo to nijak připravené, ale on si to z nějakého důvodu přál a jeho milostí se nyní věnujeme plnění jeho pokynu, jenž nám dává transcendentální zaměstnání a osvobozuje nás od vykonávání hmotných činností. Je tedy skutečností, že když se člověk setká se světcem naprosto pohrouženým do plnění transcendentálních povinností a když získá jeho přízeň, uzavře tím své životní poslání. Setkáním se svatou osobou je možné v jediném okamžiku dosáhnout toho, čeho není možné dosáhnout během tisíců životů. Védská literatura proto nařizuje, že člověk má neustále vyhledávat společnost světců a snažit se vyhýbat obyčejným lidem, protože jediné slovo světce ho může vysvobodit z hmotného zapletení. Světec má díky své duchovní pokročilosti schopnost dát podmíněné duši okamžitě osvobození. Manu zde říká, že se všechny jeho pochyby rozplynuly, neboť mu Kardama velice laskavě vysvětlil různé povinnosti individuálních duší.