Skip to main content

Text 11

11

Devanagari

Деванагарі

तत्प्रतीच्छ द्विजाग्र्येमां श्रद्धयोपहृतां मया ।
सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु ॥ ११ ॥

Text

Текст

tat pratīccha dvijāgryemāṁ
śraddhayopahṛtāṁ mayā
sarvātmanānurūpāṁ te
gṛhamedhiṣu karmasu
тат пратіччга двіджа̄ґрйема̄м̇
ш́раддгайопахр̣та̄м̇ майа̄
сарва̄тмана̄нурӯпа̄м̇ те
ґр̣хамедгішу кармасу

Synonyms

Послівний переклад

tat — therefore; pratīccha — please accept; dvija-agrya — O best of the brāhmaṇas; imām — her; śraddhayā — with faith; upahṛtām — offered as a presentation; mayā — by me; sarva-ātmanā — in every way; anurūpām — suitable; te — for you; gṛha-medhiṣu — in the household; karmasu — duties.

тат  —  тому; пратіччга  —  будь ласка, прийми; двіджа-аґрйа  —  о найліпший з брахманів; іма̄м  —  її; ш́раддгайа̄  —  з вірою; упахр̣та̄м  —  піднесену в дар; майа̄  —  мною; сарва-а̄тмана̄  —  всебічно; анурӯпа̄м  —  підхожу; те  —  тобі; ґр̣ха-медгішу  —  в домашніх; кармасу  —  справах.

Translation

Переклад

Therefore please accept her, O chief of the brāhmaṇas, for I offer her with faith and she is in every respect fit to be your wife and take charge of your household duties.

Тож, будь ласка, прийми її, о найліпший з брахманів, тому що я щиро даю її тобі в дар і тому що вона з усіх поглядів гідна стати твоєю дружиною і піклуватися про твій дім.

Purport

Коментар

The words gṛhamedhiṣu karmasu mean “in household duties.” Another word is also used here: sarvātmanānurūpām. The purport is that a wife should not only be equal to her husband in age, character and qualities, but must be helpful to him in his household duties. The household duty of a man is not to satisfy his sense gratification, but to remain with a wife and children and at the same time attain advancement in spiritual life. One who does not do so is not a householder but a gṛhamedhī. Two words are used in Sanskrit literature; one is gṛhastha, and the other is gṛhamedhī. The difference between gṛhamedhī and gṛhastha is that gṛhastha is also an āśrama, or spiritual order, but if one simply satisfies his senses as a householder, then he is a gṛhamedhī. For a gṛhamedhī, to accept a wife means to satisfy the senses, but for a gṛhastha a qualified wife is an assistant in every respect for advancement in spiritual activities. It is the duty of the wife to take charge of household affairs and not to compete with the husband. A wife is meant to help, but she cannot help her husband unless he is completely equal to her in age, character and quality.

ПОЯСНЕННЯ: Слова ґр̣хамедгішу кармасу означають «у виконанні домашніх обов’язків». Також у цьому вірші вжито слово сарва̄тмана̄нурӯпа̄м. Тут ідеться про те, що дружина повинна не тільки підходити чоловікові за віком, вдачею та якостями, але також допомагати йому виконувати обов’язки сімейної людини. Обов’язок сімейного чоловіка полягає не в тому, щоб задовольняти свої чуття, а в тому, щоб жити з дружиною та дітьми і разом з ним проґресувати в духовному житті. Того, хто не розвивається духовно, називають не сімейною людиною, а ґріхамедгі. В санскритських творах сімейну людину називають або ґріхастгою, або ґріхамедгі. Між ґріхамедгі і ґріхастгою існує значна різниця. Ґріхастга належить до одного з ашрамів, або укладів духовного життя, але якщо чоловік просто задовольняє свої чуття за допомогою сімейного життя, його називають ґріхамедгі. Ґріхамедгі одружується для того, щоб задовольняти чуття, тоді як ґріхастга бачить у достойній дружині помічницю, яка всебічно підтримує його на шляху духовного розвитку. Обов’язок дружини полягає в тому, щоб дбати про домашні справи, а не змагатися з чоловіком. Дружина покликана допомагати чоловікові, але це неможливо, якщо вона не підходить йому за віком, вдачею чи якостями.