Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

तत्प्रतीच्छ द्विजाग्र्येमां श्रद्धयोपहृतां मया ।
सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु ॥ ११ ॥

Text

Verš

tat pratīccha dvijāgryemāṁ
śraddhayopahṛtāṁ mayā
sarvātmanānurūpāṁ te
gṛhamedhiṣu karmasu
tat pratīccha dvijāgryemāṁ
śraddhayopahṛtāṁ mayā
sarvātmanānurūpāṁ te
gṛhamedhiṣu karmasu

Synonyms

Synonyma

tat — therefore; pratīccha — please accept; dvija-agrya — O best of the brāhmaṇas; imām — her; śraddhayā — with faith; upahṛtām — offered as a presentation; mayā — by me; sarva-ātmanā — in every way; anurūpām — suitable; te — for you; gṛha-medhiṣu — in the household; karmasu — duties.

tat — proto; pratīccha — prosím přijmi; dvija-agrya — ó nejlepší z brāhmaṇů; imām — ji; śraddhayā — s důvěrou; upahṛtām — nabídnutou jako dar; mayā — mnou; sarva-ātmanā — po všech stránkách; anurūpām — vhodná; te — pro tebe; gṛha-medhiṣu — v domácnosti; karmasu — povinnosti.

Translation

Překlad

Therefore please accept her, O chief of the brāhmaṇas, for I offer her with faith and she is in every respect fit to be your wife and take charge of your household duties.

Proto tě prosím, abys ji přijal, ó nejlepší z brāhmaṇů, neboť ti ji s důvěrou nabízím. Po všech stránkách se hodí na to, aby se stala tvou manželkou a starala se o tvé domácí povinnosti.

Purport

Význam

The words gṛhamedhiṣu karmasu mean “in household duties.” Another word is also used here: sarvātmanānurūpām. The purport is that a wife should not only be equal to her husband in age, character and qualities, but must be helpful to him in his household duties. The household duty of a man is not to satisfy his sense gratification, but to remain with a wife and children and at the same time attain advancement in spiritual life. One who does not do so is not a householder but a gṛhamedhī. Two words are used in Sanskrit literature; one is gṛhastha, and the other is gṛhamedhī. The difference between gṛhamedhī and gṛhastha is that gṛhastha is also an āśrama, or spiritual order, but if one simply satisfies his senses as a householder, then he is a gṛhamedhī. For a gṛhamedhī, to accept a wife means to satisfy the senses, but for a gṛhastha a qualified wife is an assistant in every respect for advancement in spiritual activities. It is the duty of the wife to take charge of household affairs and not to compete with the husband. A wife is meant to help, but she cannot help her husband unless he is completely equal to her in age, character and quality.

Slova gṛhamedhiṣu karmasu znamenají “v domácích povinnostech”. Dále je zde použité slovo sarvātmanānurūpām. Význam těchto slov je takový, že manželka se má nejen vyrovnat svému manželovi věkem, charakterem a vlastnostmi, ale musí mu také pomáhat v jeho domácích povinnostech. Domácí povinností muže není uspokojovat své smysly, ale žít s manželkou a dětmi a zároveň dělat pokrok v duchovním životě. Ten, kdo tak nečiní, není hospodář, ale gṛhamedhī. V sanskrtské literatuře se používají dvě slova: jedno je gṛhastha a druhé je gṛhamedhī. Rozdíl mezi nimi je ten, že gṛhastha je rovněž āśram neboli duchovní stav, ale pokud člověk jako hospodář pouze uspokojuje své smysly, je gṛhamedhī. Přijmout manželku znamená pro gṛhamedhīho uspokojovat smysly, ale pro gṛhasthu je kvalifikovaná manželka všestrannou pomocnicí při rozvoji duchovních činností. Povinností manželky je starat se o domácnost; nikoliv soupeřit s manželem. Manželka mu má pomáhat, ale to může jedině tehdy, když se jí manžel zcela vyrovná věkem, charakterem a vlastnostmi.