Skip to main content

CHAPTER TWENTY-ONE

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

Conversation Between Manu and Kardama

Rozhovor mezi Manuem a Kardamou

Text 1:
Vidura said: The line of Svāyambhuva Manu was most esteemed. O worshipful sage, I beg you: Give me an account of this race, whose progeny multiplied through sexual intercourse.
Sloka 1:
Vidura řekl: Dynastie Svāyambhuvy Manua byla vysoce uznávaná. Ó vznešený mudrci, prosím pověz mi o této rase, jejíž potomstvo se šířilo pohlavním stykem.
Text 2:
The two great sons of Svāyambhuva Manu — Priyavrata and Uttānapāda — ruled the world, consisting of seven islands, just according to religious principles.
Sloka 2:
Dva velcí synové Svāyambhuvy Manua, Priyavrata a Uttānapāda, vládli světu tvořenému sedmi ostrovy podle náboženských zásad.
Text 3:
O holy brāhmaṇa, O sinless one, you have spoken of his daughter, known by the name Devahūti, as the wife of the sage Kardama, the lord of created beings.
Sloka 3:
Ó bezhříšný brāhmaṇo, mluvil jsi o jeho dceři jménem Devahūti, která byla manželkou mudrce Kardamy, pána stvořených bytostí.
Text 4:
How many offspring did that great yogī beget through the princess, who was endowed with eightfold perfection in the yoga principles? Oh, pray tell me this, for I am eager to hear it.
Sloka 4:
Kolik potomků zplodil tento velký yogī s princeznou, která ovládala osm stupňů jógové dokonalosti? Prosím, pověz mi to. Velice si to přeji slyšet.
Text 5:
O holy sage, tell me how the worshipful Ruci and Dakṣa, the son of Brahmā, generated children after securing as their wives the other two daughters of Svāyambhuva Manu.
Sloka 5:
Ó svatý mudrci, řekni mi, jak vznešený Ruci a Dakṣa, syn Brahmy, plodili své děti, když získali za manželky dvě další dcery Svāyambhuvy Manua.
Text 6:
The great sage Maitreya replied: Commanded by Lord Brahmā to beget children in the worlds, the worshipful Kardama Muni practiced penance on the bank of the river Sarasvatī for a period of ten thousand years.
Sloka 6:
Velký mudrc Maitreya odpověděl: Když vznešený Kardama Muni dostal příkaz od Pána Brahmy, aby na světě plodil děti, věnoval se odříkání na břehu řeky Sarasvatī po dobu deseti tisíce let.
Text 7:
During that period of penance, the sage Kardama, by worship through devotional service in trance, propitiated the Personality of Godhead, who is the quick bestower of all blessings upon those who flee to Him for protection.
Sloka 7:
Během svého odříkání mudrc Kardama uctíval Osobnost Božství oddanou službou v tranzu, a tak uspokojoval Pána, který dává okamžitě veškerá požehnání těm, kdo se uchýlí pod Jeho ochranu.
Text 8:
Then, in the Satya-yuga, the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, being pleased, showed Himself to that Kardama Muni and displayed His transcendental form, which can be understood only through the Vedas.
Sloka 8:
Tehdy v Satya-yuze se Pán s lotosovýma očima ukázal Kardamovi Munimu, protože s ním byl spokojen, a předvedl mu Svoji transcendentální podobu, kterou lze pochopit jedině prostřednictvím Ved.
Text 9:
Kardama Muni saw the Supreme Personality of Godhead, who is free from material contamination, in His eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses and water lilies. The Lord was clad in spotless yellow silk, and His lotus face was fringed with slick dark locks of curly hair.
Sloka 9:
Kardama Muni viděl Nejvyšší Osobnost Božství, Pána, Jehož se nedotýká žádné hmotné znečištění, v Jeho věčné podobě zářící jako slunce, s girlandou z bílých lotosů a vodních lilií. Pán měl na Sobě šaty z čistého žlutého hedvábí a Jeho lotosový obličej lemovaly lesklé kadeře tmavých vlnitých vlasů.
Text 10:
Adorned with a crown and earrings, He held His characteristic conch, disc and mace in three of His hands and a white lily in the fourth. He glanced about in a happy, smiling mood whose sight captivates the hearts of all devotees.
Sloka 10:
Zdobila Ho koruna a náušnice. Ve třech rukách držel Své charakteristické znaky — lasturu, disk a kyj — a ve čtvrté bílou lilii. Rozhlížel se se šťastným úsměvem, který okouzluje srdce všech oddaných.
Text 11:
A golden streak on His chest, the famous Kaustubha gem suspended from His neck, He stood in the air with His lotus feet placed on the shoulders of Garuḍa.
Sloka 11:
Pánovy lotosové nohy spočívaly na zádech Garuḍy, který se vznášel ve vzduchu. Hruď Pána zdobil zlatý pruh a okolo krku měl zavěšen slavný drahokam Kaustubha.
Text 12:
When Kardama Muni actually realized the Supreme Personality of Godhead in person, he was greatly satisfied because his transcendental desire was fulfilled. He fell on the ground with his head bowed to offer obeisances unto the lotus feet of the Lord. His heart naturally full of love of God, with folded hands he satisfied the Lord with prayers.
Sloka 12:
Když se Kardama Muni osobně setkal s Nejvyšší Osobností Božství, byl velice spokojen, protože se mu splnila jeho transcendentální touha. Poklonil se hlavou k zemi, aby vzdal úctu Pánovým lotosovým nohám. Jeho srdce bylo přirozeně plné lásky k Bohu, a začal tedy se sepjatýma rukama uspokojovat Pána modlitbami.
Text 13:
The great sage Kardama said: O supreme worshipful Lord, my power of sight is now fulfilled, having attained the greatest perfection of the sight of You, who are the reservoir of all existences. Through many successive births of deep meditation, advanced yogīs aspire to see Your transcendental form.
Sloka 13:
Velký mudrc Kardama řekl: Ó vznešený Nejvyšší Pane, můj zrak nyní došel naplnění, neboť dosáhl nejvyšší dokonalosti, kterou představuje pohled na Tebe, v Němž spočívá veškerá existence. Tvoji transcendentální podobu chtějí vidět pokročilí yogīni, kteří se po mnoho životů věnují hluboké meditaci.
Text 14:
Your lotus feet are the true vessel to take one across the ocean of mundane nescience. Only persons deprived of their intelligence by the spell of the deluding energy will worship those feet with a view to attain the trivial and momentary pleasures of the senses, which even persons rotting in hell can attain. However, O my Lord, You are so kind that You bestow mercy even upon them.
Sloka 14:
Tvé lotosové nohy jsou spolehlivou lodí pro překonání oceánu hmotné nevědomosti. Jedině lidé, kteří byli působením klamné energie zbaveni inteligence, uctívají tyto nohy proto, aby dosáhli bezvýznamného a chvilkového požitku, dostupného i bytostem žijícím v pekle. Ty jsi ale tak laskavý, můj Pane, že i jim dáváš Svoji milost.
Text 15:
Therefore, desiring to marry a girl of like disposition who may prove to be a veritable cow of plenty in my married life, to satisfy my lustful desire I too have sought the shelter of Your lotus feet, which are the source of everything, for You are like a desire tree.
Sloka 15:
Proto když jsem zatoužil oženit se s dívkou, která bude mít stejnou povahu jako já a bude mi v manželství opravdovou krávou hojnosti, pro uspokojení své chtivé touhy jsem i já vyhledal útočiště u Tvých lotosových nohou, které jsou zdrojem všeho, neboť jsi jako strom přání.
Text 16:
O my Lord, You are the master and leader of all living entities. Under Your direction, all conditioned souls, as if bound by rope, are constantly engaged in satisfying their desires. Following them, O embodiment of religion, I also bear oblations for You, who are eternal time.
Sloka 16:
Ó můj Pane, jsi vládcem všech živých bytostí. Všechny podmíněné duše se pod Tvým dohledem neustále věnují uspokojování svých tužeb, jako kdyby byly spoutány provazem. Ó vtělené náboženství, po jejich vzoru i já přináším dary Tobě, který existuješ jako věčný čas.
Text 17:
However, persons who have given up stereotyped worldly affairs and the beastly followers of these affairs, and who have taken shelter of the umbrella of Your lotus feet by drinking the intoxicating nectar of Your qualities and activities in discussions with one another, can be freed from the primary necessities of the material body.
Sloka 17:
Ovšem ti, kteří se zřekli jednotvárných světských činností a společnosti zvířatům podobných stoupenců těchto činností a přijali útočiště pod slunečníkem Tvých lotosových nohou, kde ve společných rozhovorech pijí omamný nektar Tvých vlastností a zábav — takové osoby se mohou zbavit základních starostí o potřeby hmotného těla.
Text 18:
Your wheel, which has three naves, rotates around the axis of the imperishable Brahman. It has thirteen spokes, 360 joints, six rims and numberless leaves carved upon it. Though its revolution cuts short the life span of the entire creation, this wheel of tremendous velocity cannot touch the life span of the devotees of the Lord.
Sloka 18:
Tvé kolo se třemi náboji se otáčí kolem nezničitelného Brahmanu jako své osy. Má třináct paprsků, 360 spojů, šest obručí a jeho povrch vytváří bezpočet listů. Ačkoliv otáčení tohoto kola obrovskou rychlostí zkracuje dobu trvání celého stvoření, nemůže se ani dotknout délky života oddaných Pána.
Text 19:
My dear Lord, You alone create the universes. O Personality of Godhead, desiring to create these universes, You create them, maintain them and again wind them up by Your own energies, which are under the control of Your second energy, called yoga-māyā, just as a spider creates a cobweb by its own energy and again winds it up.
Sloka 19:
Můj milý Pane, Ty Sám tvoříš vesmíry. Ó Osobnosti Božství, na základě Své touhy je tvoříš, udržuješ a potom opět ničíš Svými vlastními energiemi, které ovládá Tvá druhá energie zvaná yogamāyā, stejně jako pavouk svou vlastní energií utká pavučinu a opět ji sám zničí.
Text 20:
My dear Lord, although it is not Your desire, You manifest this creation of gross and subtle elements just for our sensual satisfaction. Let Your causeless mercy be upon us, for You have appeared before us in Your eternal form, adorned with a splendid wreath of tulasī leaves.
Sloka 20:
Můj milý Pane, přestože to není Tvoje touha, projevuješ toto stvoření z hrubohmotných a jemnohmotných prvků pro náš smyslový požitek. Dostáváme Tvoji bezpříčinnou milost, protože ses před námi objevil ve Své věčné podobě, kterou zdobí zářící věnec z lístků tulasī.
Text 21:
I continuously offer my respectful obeisances unto Your lotus feet, of which it is worthy to take shelter, because You shower all benedictions on the insignificant. To give all living entities detachment from fruitive activity by realizing You, You have expanded these material worlds by Your own energy.
Sloka 21:
Neustále se s úctou klaním Tvým lotosovým nohám, které jsou ideálním útočištěm, protože zahrnuješ bezvýznamnou duši všemi druhy požehnání. Svou vlastní energií jsi stvořil tyto hmotné světy, abys umožnil všem živým bytostem Tě poznat, a odpoutat se tak od plodonosných činností.
Text 22:
Maitreya resumed: Sincerely extolled in these words, Lord Viṣṇu, shining very beautifully on the shoulders of Garuḍa, replied with words as sweet as nectar. His eyebrows moved gracefully as He looked at the sage with a smile full of affection.
Sloka 22:
Maitreya pokračoval: Když Pán Viṣṇu, který nádherně zářil na zádech Garuḍy, vyslechl mudrcovu upřímnou chválu, odpověděl slovy sladkými jako nektar. Pohlédl na něho s láskyplným úsměvem a půvabně pohnul obočím.
Text 23:
The Supreme Lord said: Having come to know what was in your mind, I have already arranged for that for which you have worshiped Me well through your mental and sensory discipline.
Sloka 23:
Nejvyšší Pán řekl: Znal jsem Tvé smýšlení, a proto jsem již zařídil to, kvůli čemu jsi Mě řádně uctíval ovládáním mysli a smyslů.
Text 24:
The Lord continued: My dear ṛṣi, O leader of the living entities, for those who serve Me in devotion by worshiping Me, especially persons like you who have given up everything unto Me, there is never any question of frustration.
Sloka 24:
Pán pokračoval: Můj milý ṛṣi, ó vládče živých bytostí, ti, kdo Mi s oddaností slouží a uctívají Mě, a zvláště oddaní jako jsi ty, kteří se pro Mě vzdali všeho, nebudou nikdy zklamáni.
Text 25:
The Emperor Svāyambhuva Manu, the son of Lord Brahmā, who is well known for his righteous acts, has his seat in Brahmāvarta and rules over the earth with its seven oceans.
Sloka 25:
Král Svāyambhuva Manu, syn Pána Brahmy, je známý svým spravedlivým jednáním. Sídlí na Brahmāvartě a vládne Zemi s jejími sedmi oceány.
Text 26:
The day after tomorrow, O brāhmaṇa, that celebrated emperor, who is expert in religious activities, will come here with his queen, Śatarūpā, wishing to see you.
Sloka 26:
Ó brāhmaṇo, tento slavný král, velice zběhlý ve vykonávání náboženských činností, sem pozítří přijede se svou královnou Śatarūpou, protože tě chce vidět.
Text 27:
He has a grown-up daughter whose eyes are black. She is ready for marriage, and she has good character and all good qualities. She is also searching for a good husband. My dear sir, her parents will come to see you, who are exactly suitable for her, just to deliver their daughter as your wife.
Sloka 27:
Má dospělou dceru s černýma očima, která je právě na vdávání, úctyhodného charakteru a je obdařena všemi dobrými vlastnostmi. I ona hledá vhodného manžela. Můj milý pane, jsi pro ni ideálním partnerem a její rodiče tě přijedou navštívit, aby ti ji dali za ženu.
Text 28:
That princess, O holy sage, will be just the type you have been thinking of in your heart for all these long years. She will soon be yours and will serve you to your heart’s content.
Sloka 28:
Ó vznešený mudrci, tato princezna bude přesně taková, na jakou jsi myslel ve svém srdci po všechny ty dlouhé roky. Brzy připadne tobě a bude ti sloužit ke tvé plné spokojenosti.
Text 29:
She will bring forth nine daughters from the seed sown in her by you, and through the daughters you beget, the sages will duly beget children.
Sloka 29:
Ze semene, které do ní zaseješ, porodí devět dcer a s těmito tvými dcerami budou mudrci plodit další děti.
Text 30:
With your heart cleansed by properly carrying out My command, resigning to Me the fruits of all your acts, you will finally attain to Me.
Sloka 30:
Tvé srdce se očistí řádným plněním Mého příkazu, přenecháš Mi plody všeho svého jednání a nakonec ke Mně dospěješ.
Text 31:
Showing compassion to all living entities, you will attain self-realization. Giving assurance of safety to all, you will perceive your own self as well as all the universes in Me, and Myself in you.
Sloka 31:
Budeš soucitný ke všem živým bytostem, a tímto způsobem dosáhneš seberealizace. Protože budeš všem dávat pocit jistoty, uvidíš sebe samotného i všechny vesmíry ve Mně a Mě v sobě.
Text 32:
O great sage, I shall manifest My own plenary portion through your wife, Devahūti, along with your nine daughters, and I shall instruct her in the system of philosophy that deals with the ultimate principles or categories.
Sloka 32:
Ó velký mudrci, společně s tvými devíti dcerami projevím Svou úplnou část prostřednictvím tvé ženy Devahūti, kterou pak poučím o filozofickém systému, jenž rozebírá základní kategorie.
Text 33:
Maitreya went on: Thus having spoken to Kardama Muni, the Lord, who reveals Himself only when the senses are in Kṛṣṇa consciousness, departed from that lake called Bindu-sarovara, which was encircled by the river Sarasvatī.
Sloka 33:
Maitreya pokračoval: Když Pán, který se zjevuje jedině tomu, jehož smysly jsou na úrovni vědomí Kṛṣṇy, takto promluvil ke Kardamovi Munimu, vzdálil se od jezera, zvaného Bindu-sarovara, které obtékala řeka Sarasvatī.
Text 34:
While the sage stood looking on, the Lord left by the pathway leading to Vaikuṇṭha, a path extolled by all great liberated souls. The sage stood listening as the hymns forming the basis of the Sāma Veda were vibrated by the flapping wings of the Lord’s carrier, Garuḍa.
Sloka 34:
Zatímco mudrc stál a díval se, Pán ho opustil cestou vedoucí na Vaikuṇṭhu — cestou, kterou opěvují všechny velké osvobozené duše. Mudrc stál a naslouchal mávání křídel Pánova přepravce, Garuḍy, které rozeznívalo hymny tvořící základ Sāma Vedy.
Text 35:
Then, after the departure of the Lord, the worshipful sage Kardama stayed on the bank of Bindu-sarovara, awaiting the time of which the Lord had spoken.
Sloka 35:
Po Pánově odchodu zůstal vznešený mudrc Kardama na břehu Bindu-sarovary a očekával čas, o kterém Pán hovořil.
Text 36:
Svāyambhuva Manu, with his wife, mounted his chariot, which was decorated with golden ornaments. Placing his daughter on it with them, he began traveling all over the earth.
Sloka 36:
Svāyambhuva Manu nasedl s manželkou na zlatem zdobený kočár, dceru usadil vedle sebe a vydal se na cestu po celé Zemi.
Text 37:
O Vidura, they reached the hermitage of the sage, who had just completed his vows of austerity on the very day foretold by the Lord.
Sloka 37:
Ó Viduro, přesně v ten den, kdy předpověděl Pán, dospěli k poustevně mudrce, který právě završil své sliby odříkání.
Texts 38-39:
The holy Lake Bindu-sarovara, flooded by the waters of the river Sarasvatī, was resorted to by hosts of eminent sages. Its holy water was not only auspicious but as sweet as nectar. It was called Bindu-sarovara because drops of tears had fallen there from the eyes of the Lord, who was overwhelmed by extreme compassion for the sage who had sought His protection.
Sloka 38-39:
U posvátného jezera Bindu-sarovary, zcela naplněného vodou řeky Sarasvatī, pobývalo mnoho významných mudrců. Jeho posvěcená voda byla nejen duchovně příznivá, ale také sladká jako nektar. Nazývalo se Bindu-sarovara, protože do něj spadly kapky slz z očí Pána, který byl dojatý velikým soucitem s mudrcem, jenž vyhledal Jeho ochranu.
Text 40:
The shore of the lake was surrounded by clusters of pious trees and creepers, rich in fruits and flowers of all seasons, that afforded shelter to pious animals and birds, which uttered various cries. It was adorned by the beauty of groves of forest trees.
Sloka 40:
Na břehu jezera stály skupiny zbožných stromů a rostlin, které byly bohaté na plody a květy ve všech ročních obdobích a poskytovaly útočiště zbožným zvířatům a ptákům, vydávajícím různorodý pokřik. Háje lesních stromů zdobily jezero svou krásou.
Text 41:
The area resounded with the notes of overjoyed birds. Intoxicated bees wandered there, intoxicated peacocks proudly danced, and merry cuckoos called one another.
Sloka 41:
Po celé oblasti zněl zpěv rozjásaných ptáků. Opojené včely létaly z místa na místo, omámení pávi pyšně tančili a veselé kukačky volaly jedna na druhou.
Texts 42-43:
Lake Bindu-sarovara was adorned by flowering trees such as kadamba, campaka, aśoka, karañja, bakula, āsana, kunda, mandāra, kuṭaja and young mango trees. The air was filled with the pleasing notes of kāraṇḍava ducks, plavas, swans, ospreys, waterfowl, cranes, cakravākas and cakoras.
Sloka 42-43:
Jezero Bindu-sarovaru zdobily kvetoucí stromy, jako například kadamba, campaka, aśoka, karañja, bakula, āsana, kunda, mandāra, kuṭaja a mladé mangovníky. Vzduch byl naplněn zpěvem kachen kāraṇḍav, plav, labutí, orlovců, vodních ptáků, jeřábů, cakravāků a cakorů.
Text 44:
Its shores abounded with deer, boars, porcupines, gavayas, elephants, baboons, lions, monkeys, mongooses and musk deer.
Sloka 44:
Na jeho březích se zdržovalo mnoho jelenů, kanců, dikobrazů, gavayí, slonů, paviánů, lvů, opic, promyk a kaborů pižmových.
Texts 45-47:
Entering that most sacred spot with his daughter and going near the sage, the first monarch, Svāyambhuva Manu, saw the sage sitting in his hermitage, having just propitiated the sacred fire by pouring oblations into it. His body shone most brilliantly; though he had engaged in austere penance for a long time, he was not emaciated, for the Lord had cast His affectionate sidelong glance upon him and he had also heard the nectar flowing from the moonlike words of the Lord. The sage was tall, his eyes were large, like the petals of a lotus, and he had matted locks on his head. He was clad in rags. Svāyambhuva Manu approached and saw him to be somewhat soiled, like an unpolished gem.
Sloka 45-47:
Když první panovník, Svāyambhuva Manu, vstoupil se svou dcerou na toto nejposvátnější místo a přicházel k mudrci, viděl ho sedět ve své poustevně, kde právě uspokojil posvátný oheň, do kterého nalil obětiny. Jeho tělo jasně zářilo — i když se po dlouhou dobu věnoval přísnému odříkání, nebyl vyzáblý, neboť mu Pán věnoval Svůj láskyplný pohled a mohl slyšet nektar proudící z měsíci podobných slov Pána. Mudrc byl vysoký, měl oči velké jako okvětní lístky lotosu a rozcuchané vlasy. Byl oblečený v cárech. Svāyambhuva Manu přistoupil blíže a viděl, že je jaksi zašpiněný, jako nehlazený drahokam.
Text 48:
Seeing that the monarch had come to his hermitage and was bowing before him, the sage greeted him with benediction and received him with due honor.
Sloka 48:
Když mudrc viděl, že panovník přišel k jeho poustevně a klaní se před ním, požehnal mu na přivítanou a přijal ho s patřičnou úctou.
Text 49:
After receiving the sage’s attention, the King sat down and was silent. Recalling the instructions of the Lord, Kardama then spoke to the King as follows, delighting him with his sweet accents.
Sloka 49:
Poté, co král získal mudrcovu pozornost, mlčky usedl. Kardama si vybavil Pánovy pokyny a příjemně sladkým hlasem k němu promluvil.
Text 50:
The tour you have undertaken, O lord, is surely intended to protect the virtuous and kill the demons, since you embody the protecting energy of Śrī Hari.
Sloka 50:
Účelem cesty, na kterou ses vydal, ó pane, je jistě chránit spravedlivé a zabíjet démony, neboť jsi ztělesněním ochranné energie Śrī Hariho.
Text 51:
When necessary, You assume the part of the sun-god; the moon-god; Agni, the god of fire; Indra, the lord of paradise; Vāyu, the wind-god; Yama, the god of punishment; Dharma, the god of piety; and Varuṇa, the god presiding over the waters. All obeisances to you, who are none other than Lord Viṣṇu!
Sloka 51:
Když je to nutné, přijímáš úlohu boha Slunce; boha Měsíce; Agniho, boha ohně; Indry, pána ráje; Vāyua, boha větru; Yamy, boha trestu; Dharmy, boha spravedlnosti, a Varuṇy, boha vládnoucího vodám. Uctivě se ti klaním, neboť nejsi nikdo jiný než Pán Viṣṇu!
Texts 52-54:
If you did not mount your victorious jeweled chariot, whose mere presence threatens culprits, if you did not produce fierce sounds by the twanging of your bow, and if you did not roam about the world like the brilliant sun, leading a huge army whose trampling feet cause the globe of the earth to tremble, then all the moral laws governing the varṇas and āśramas created by the Lord Himself would be broken by the rogues and rascals.
Sloka 52-54:
Kdybys nenasedal na svůj vítězný vůz vyzdobený drahokamy, jehož pouhá přítomnost nahání zločincům hrůzu, kdybys nevydával hrozivé zvuky drnčením tětivy svého luku a kdybys necestoval po světě jako zářící slunce v čele velké armády, jejíž vojáci svým rázným krokem rozechvívají celou zeměkouli, lumpové a darebáci by zrušili všechny morální zákony týkající se vareṇ a āśramů, které stvořil Samotný Pán.
Text 55:
If you gave up all thought of the world’s situation, unrighteousness would flourish, for men who hanker only after money would be unopposed. Such miscreants would attack, and the world would perish.
Sloka 55:
Kdybys přestal myslet na světovou situaci, vzkvétala by nespravedlnost, protože lidem, kteří se zajímají jen o peníze, by nic nestálo v cestě. Tito darebáci by přešli do útoku a svět by byl ztracen.
Text 56:
In spite of all this, I ask you, O valiant King, the purpose for which you have come here. Whatever it may be, we shall carry it out without reservation.
Sloka 56:
Přes to všechno se tě ptám, ó udatný králi, s jakým záměrem sem přicházíš? Ať je to cokoliv, bez výhrad to vykonáme.