Skip to main content

Text 48

Sloka 48

Devanagari

Dévanágarí

अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुर: ।
सपर्यया पर्यगृह्णात्प्रतिनन्द्यानुरूपया ॥ ४८ ॥

Text

Verš

athoṭajam upāyātaṁ
nṛdevaṁ praṇataṁ puraḥ
saparyayā paryagṛhṇāt
pratinandyānurūpayā
athoṭajam upāyātaṁ
nṛdevaṁ praṇataṁ puraḥ
saparyayā paryagṛhṇāt
pratinandyānurūpayā

Synonyms

Synonyma

atha — then; uṭajam — the hermitage; upāyātam — approached; nṛdevam — the monarch; praṇatam — bowed down; puraḥ — in front; saparyayā — with honor; paryagṛhṇāt — received him; pratinandya — greeting him; anurūpayā — befitting the King’s position.

atha — tenkrát; uṭajam — k poustevně; upāyātam — přišel; nṛdevam — panovník; praṇatam — poklonil se; puraḥ — před; saparyayā — s úctou; paryagṛhṇāt — ho přijal; pratinandya — přivítal ho; anurūpayā — jak odpovídá královskému postavení.

Translation

Překlad

Seeing that the monarch had come to his hermitage and was bowing before him, the sage greeted him with benediction and received him with due honor.

Když mudrc viděl, že panovník přišel k jeho poustevně a klaní se před ním, požehnal mu na přivítanou a přijal ho s patřičnou úctou.

Purport

Význam

Emperor Svāyambhuva Manu not only approached the cottage of dried leaves possessed by the hermit Kardama but also offered respectful obeisances unto him. Similarly, it was the duty of the hermit to offer blessings to kings who used to approach his hermitage in the jungle.

Nejenže král Svāyambhuva Manu přišel k chýši ze suchého listí, kde žil poustevník Kardama, ale také mu vzdal uctivé poklony. Povinností poustevníka v takovém případě bylo požehnat králi, který vyhledal jeho poustevnu v džungli.