Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना ।
कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् ॥ ३८ ॥

Text

Verš

prahasya bhāva-gambhīraṁ
jighrantyātmānam ātmanā
kāntyā sasarja bhagavān
gandharvāpsarasāṁ gaṇān
prahasya bhāva-gambhīraṁ
jighrantyātmānam ātmanā
kāntyā sasarja bhagavān
gandharvāpsarasāṁ gaṇān

Synonyms

Synonyma

prahasya — smiling; bhāva-gambhīram — with a deep purpose; jighrantyā — understanding; ātmānam — himself; ātmanā — by himself; kāntyā — by his loveliness; sasarja — created; bhagavān — the worshipful Lord Brahmā; gandharva — the celestial musicians; apsarasām — and of the heavenly dancing girls; gaṇān — the hosts of.

prahasya — smějící se; bhāva-gambhīram — s hlubokým záměrem; jighrantyā — chápající; ātmānam — sebe; ātmanā — sebou samotným; kāntyā — svou roztomilostí; sasarja — stvořil; bhagavān — Pán Brahmā, který je hoden uctívání; gandharva — nebeští hudebníci; apsarasām — a nebeských tanečnic; gaṇān — zástupy.

Translation

Překlad

With a laugh full of deep significance, the worshipful Brahmā then evolved by his own loveliness, which seemed to enjoy itself by itself, the hosts of Gandharvas and Apsarās.

Brahmā, který je hoden uctívání, se smál smíchem plným hlubokého porozumění. Poté ze své roztomilosti, která se zdála být sama sobě zdrojem požitku, vytvořil zástupy Gandharvů a Apsar.

Purport

Význam

The musicians in the upper planetary systems are called Gandharvas, and the dancing girls are called Apsarās. After being attacked by the demons and evolving a form of a beautiful woman in the twilight, Brahmā next created Gandharvas and Apsarās. Music and dancing employed in sense gratification are to be accepted as demoniac, but the same music and dancing, when employed in glorifying the Supreme Lord as kīrtana, are transcendental, and they bring about a life completely fit for spiritual enjoyment.

Hudebníci na vyšších planetárních systémech se nazývají Gandharvové a tanečnice se nazývají Apsary. Poté, co Brahmu napadli démoni a co vytvořil krásnou ženu v podobě soumraku, byli jeho dalším stvořením Gandharvové a Apsary. Pokud se hudba a tanec využívají ke smyslovému požitku, musíme je pokládat za démonské, ale pokud se tatáž hudba a tanec použijí k oslavování Nejvyššího Pána prostřednictvím kīrtanu, jsou transcendentální a znamenají život, který dává dokonalý duchovní požitek.