Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

स मुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्‌घ्रि सुधया भृशम् ।
तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्न: साधु निर्वृत: ॥ ४ ॥

Text

Verš

sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ
kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam
tīvreṇa bhakti-yogena
nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ
sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ
kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam
tīvreṇa bhakti-yogena
nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — Uddhava; muhūrtam — for a moment; abhūt — became; tūṣṇīm — dead silent; kṛṣṇa-aṅghri — the lotus feet of the Lord; sudhayā — by the nectar; bhṛśam — well matured; tīvreṇa — by very strong; bhakti-yogena — devotional service; nimagnaḥ — absorbed in; sādhu — good; nirvṛtaḥ — fully in love.

saḥ — Uddhava; muhūrtam — na okamžik; abhūt — stal se; tūṣṇīm — zcela tichý; kṛṣṇa-aṅghri — lotosové nohy Pána; sudhayā — nektarem; bhṛśam — zralý; tīvreṇa — velice silnou; bhakti-yogena — oddanou službou; nimagnaḥ — pohroužený do; sādhu — dobrý; nirvṛtaḥ — plně do lásky.

Translation

Překlad

For a moment he remained dead silent, and his body did not move. He became absorbed in the nectar of remembering the Lord’s lotus feet in devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy.

Na okamžik zcela zmlkl a jeho tělo se nehýbalo. Pohroužil se do nektaru vzpomínek na lotosové nohy Pána v extázi oddanosti a upadal do čím dál tím hlubší extáze.

Purport

Význam

On the inquiry by Vidura about Kṛṣṇa, Uddhava appeared to be awakened from slumber. He appeared to regret that he had forgotten the lotus feet of the Lord. Thus he again remembered the lotus feet of the Lord and remembered all his transcendental loving service unto Him, and by so doing he felt the same ecstasy that he used to feel in the presence of the Lord. Because the Lord is absolute, there is no difference between His remembrance and His personal presence. Thus Uddhava remained completely silent for a moment, but then he appeared to be going deeper and deeper into ecstasy. Feelings of ecstasy are displayed by highly advanced devotees of the Lord. There are eight kinds of transcendental changes in the body — tears, shivering of the body, perspiration, restlessness, throbbing, choking of the throat, etc. — and all were manifested by Uddhava in the presence of Vidura.

Uddhava vypadal, jako kdyby ho Vidurův dotaz na Kṛṣṇu probudil ze spánku. Vypadal, jako by litoval, že zapomněl na lotosové nohy Pána. Začal tedy znovu vzpomínat na lotosové nohy Pána a na všechnu transcendentální láskyplnou službu, kterou pro Něho vykonával, a díky tomu pocítil stejnou extázi, jakou cítil v Pánově přítomnosti. Jelikož je Pán absolutní, mezi vzpomínkami na Něho a Jeho osobní přítomností není žádný rozdíl. Uddhava proto zůstal na okamžik zcela potichu, ale potom bylo vidět, jak upadá do stále hlubší a hlubší extáze. Pocity extáze projevují vysoce pokročilí oddaní Pána. Existuje osm druhů transcendentálních proměn těla — slzy, chvění těla, pot, neklid, silné vzrušení, stažení hrdla atd. — a Uddhava je v přítomnosti Vidury všechny projevil.