Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् व्यहरद्विभु: ।
यमुनोपवने कूजद्‌द्विजसंकुलिताङ्‌घ्रिपे ॥ २७ ॥

Text

Verš

parīto vatsapair vatsāṁś
cārayan vyaharad vibhuḥ
yamunopavane kūjad-
dvija-saṅkulitāṅghripe
parīto vatsapair vatsāṁś
cārayan vyaharad vibhuḥ
yamunopavane kūjad-
dvija-saṅkulitāṅghripe

Synonyms

Synonyma

parītaḥ — surrounded by; vatsapaiḥ — cowherd boys; vatsān — calves; cārayan — herding, tending; vyaharat — enjoyed by traveling; vibhuḥ — the Almighty; yamunā — the Yamunā river; upavane — gardens on the shore; kūjat — vibrated by the voice; dvija — the twice-born birds; saṅkulita — densely situated; aṅghripe — in the trees.

parītaḥ — obklopen; vatsapaiḥ — pasáčky krav; vatsān — telátky; cārayan — pasoucí stáda; vyaharat — radostně se procházel; vibhuḥ — Všemocný; yamunā — řeka Yamunā; upavane — zahrady na břehu; kūjat — ozvučené hlasem; dvija — dvojzrození ptáci; saṅkulita — hustě u sebe; aṅghripe — stromy.

Translation

Překlad

In His childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus He traveled on the shore of the Yamunā river, through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds.

V dětství byl Všemocný Pán obklopen pasáčky krav a telátky a procházel se s nimi po březích řeky Yamuny skrze zahrady hustě zarostlé stromy a naplněné zpěvem ptáků.

Purport

Význam

Nanda Mahārāja was a landholder for King Kaṁsa, but because by caste he was a vaiśya, a member of the mercantile and agricultural community, he maintained thousands of cows. It is the duty of the vaiśyas to give protection to the cows, just as the kṣatriyas are to give protection to the human beings. Because the Lord was a child, He was put in charge of the calves with His cowherd boyfriends. These cowherd boys were great ṛṣis and yogīs in their previous births, and after many such pious births, they gained the association of the Lord and could play with Him on equal terms. Such cowherd boys never cared to know who Kṛṣṇa was, but they played with Him as a most intimate and lovable friend. They were so fond of the Lord that at night they would only think of the next morning when they would be able to meet the Lord and go together to the forests for cowherding.

Nanda Mahārāja byl správcem pozemků krále Kaṁsy, a jelikož patřil do kasty vaiśyů, obchodníků a zemědělců, choval tisíce krav. Povinností vaiśyů je chránit krávy, stejně jako kṣatriyové chrání lidi. Jelikož byl Pán v té době ještě malý, dostal se Svými přáteli pasáčky na starosti telata. Tito pasáčci byli v minulých životech velcí ṛṣiové a yogīni a po mnoha takových zbožných životech získali místo ve společnosti Pána a mohli si s Ním hrát jako se sobě rovným. Pasáčci se nikdy nestarali o to, kdo Kṛṣṇa je, ale hráli si s Ním jako s nejdůvěrnějším a nejmilejším přítelem. Měli Pána tak rádi, že v noci mysleli pouze na příští ráno, kdy se s Ním budou moci opět sejít a vydat se společně do lesa pást telátka.

The forests on the shore of the Yamunā are all beautiful gardens full of trees of mango, jackfruit, apples, guava, oranges, grapes, berries, palmfruit and so many other plants and fragrant flowers. And because the forest was on the bank of the Yamunā, naturally there were ducks, cranes and peacocks on the branches of the trees. All these trees and birds and beasts were pious living entities born in the transcendental abode of Vṛndāvana just to give pleasure to the Lord and His eternal associates, the cowherd boys.

Všechny lesy na břehu Yamuny se podobají nádherným zahradám, plným mangovníků, chlebovníků, jabloní, stromů guava, pomerančovníků, vinné révy, bobulových keřů, palem a mnoha jiných rostlin a vonných květů. A jelikož se les rozkládal na břehu Yamuny, seděli na větvích stromů kachny, jeřábi a pávi. Všechny tyto stromy, ptáci a další zvířata byly zbožné bytosti, které se narodily v transcendentálním sídle Vṛndāvanu pouze proto, aby skýtaly potěšení Pánu a Jeho věčným společníkům, malým pasáčkům.

While playing like a small child with His associates, the Lord killed many demons, including Aghāsura, Bakāsura, Pralambāsura and Gardabhāsura. Although He appeared at Vṛndāvana just as a boy, He was actually like the covered flames of a fire. As a small particle of fire can kindle a great fire with fuel, so the Lord killed all these great demons, beginning from His babyhood in the house of Nanda Mahārāja. The land of Vṛndāvana, the Lord’s childhood playground, still remains today, and anyone who visits these places enjoys the same transcendental bliss, although the Lord is not physically visible to our imperfect eyes. Lord Caitanya recommended this land of the Lord as identical with the Lord and therefore worshipable by the devotees. This instruction is taken up especially by the followers of Lord Caitanya known as the Gauḍīya Vaiṣṇavas. And because the land is identical with the Lord, devotees like Uddhava and Vidura visited these places five thousand years ago in order to have direct contact with the Lord, visible or not visible. Thousands of devotees of the Lord are still wandering in these sacred places of Vṛndāvana, and all of them are preparing themselves to go back home, back to Godhead.

Když si Pán hrál se Svými společníky jako malé dítě, zabil mnoho démonů, jako byl Aghāsura, Bakāsura, Pralambāsura a Gardabhāsura. I když ve Vṛndāvanu vypadal jako pouhý chlapec, ve skutečnosti se podobal zakrytému ohni. Stejně jako malá jiskra dokáže zažehnout velký oheň, tak i Pán Kṛṣṇa zabíjel všechny tyto velké démony již od Svého nejútlejšího dětství v domě Nandy Mahārāje. Země Vṛndāvanu, dějiště Pánových dětských her, existuje dodnes a každý, kdo tato místa navštíví, zažívá stejnou transcendentální blaženost, přestože už tam Pána svýma nedokonalýma očima nelze v Jeho původním těle vidět. Pán Caitanya doporučoval, aby oddaní tuto Pánovu zemi uctívali, protože se od něho neliší. Tohoto pokynu se drží zvláště stoupenci Pána Caitanyi, zvaní “gauḍīya-vaiṣṇavové”. Jelikož je tato země s Pánem totožná, oddaní jako Uddhava a Vidura navštěvovali tato místa před pěti tisíci lety, aby byli v přímém styku s Pánem, ať už viditelném nebo neviditelném. Tisíce oddaných Pána dodnes putují na svatá místa Vṛndāvanu, a připravují se tak na návrat domů, zpátky k Bohu.