Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

एते वयं न्यासहरा रसौकसां
गतह्रियो गदया द्रावितास्ते ।
तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजौ
स्थेयं क्‍व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम् ॥ ११ ॥

Text

Verš

ete vayaṁ nyāsa-harā rasaukasāṁ
gata-hriyo gadayā drāvitās te
tiṣṭhāmahe ’thāpi kathañcid ājau
stheyaṁ kva yāmo balinotpādya vairam
ete vayaṁ nyāsa-harā rasaukasāṁ
gata-hriyo gadayā drāvitās te
tiṣṭhāmahe ’thāpi kathañcid ājau
stheyaṁ kva yāmo balinotpādya vairam

Synonyms

Synonyma

ete — Ourselves; vayam — We; nyāsa — of the charge; harāḥ — thieves; rasā-okasām — of the inhabitants of Rasātala; gata-hriyaḥ — shameless; gadayā — by the mace; drāvitāḥ — chased; te — your; tiṣṭhāmahe — We shall stay; atha api — nevertheless; kathañcit — somehow; ājau — on the battlefield; stheyam — We must stay; kva — where; yāmaḥ — can We go; balinā — with a powerful enemy; utpādya — having created; vairam — enmity.

ete — Osobně; vayam — My; nyāsa — svěřené zodpovědnosti; harāḥ — zloději; rasā-okasām — obyvatel Rasātaly; gata-hriyaḥ — beze studu; gadayā — kyjem; drāvitāḥ — pronásledovaný; te — tvým; tiṣṭhāmahe — zůstaneme; atha api — nicméně; kathañcit — nějakým způsobem; ājau — na bojišti; stheyam — musíme zůstat; kva — kam; yāmaḥ — můžeme jít; balinā — s mocným nepřítelem; utpādya — když jsme vyvolali; vairam — nepřátelství.

Translation

Překlad

Certainly We have stolen the charge of the inhabitants of Rasātala and have lost all shame. Although bitten by your powerful mace, I shall stay here in the water for some time because, having created enmity with a powerful enemy, I now have no place to go.

Samozřejmě, že jsme obyvatelům Rasātaly ukradli, co jim bylo svěřeno, a vůbec se za to nestydíme. Přestože mě obtěžuješ svým kyjem, zůstanu ještě nějaký čas zde ve vodě, neboť když jsem vyvolal konflikt s mocným nepřítelem, nemám, kam bych šel.

Purport

Význam

The demon should have known that God cannot be driven out of any place, for He is all-pervading. Demons think of their possessions as their property, but actually everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, who can take anything at any time He likes.

Démon měl vědět, že Boha nelze odnikud vyhnat, protože je všeprostupující. Démoni si myslí, že jejich majetek patří jim, ale ve skutečnosti všechno patří Nejvyšší Osobnosti Božství a Pán může každému cokoliv odebrat, kdy se Mu zachce.