Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

यस्य वाचा प्रजा: सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिता: ।
हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नम: ॥ ८ ॥

Text

Verš

yasya vācā prajāḥ sarvā
gāvas tantyeva yantritāḥ
haranti balim āyattās
tasmai mukhyāya te namaḥ
yasya vācā prajāḥ sarvā
gāvas tantyeva yantritāḥ
haranti balim āyattās
tasmai mukhyāya te namaḥ

Synonyms

Synonyma

yasya — of whom; vācā — by the Vedic directions; prajāḥ — living entities; sarvāḥ — all; gāvaḥ — bulls; tantyā — by a rope; iva — as; yantritāḥ — are directed; haranti — offer, take away; balim — presentation, ingredients for worship; āyattāḥ — under control; tasmai — unto him; mukhyāya — unto the chief person; te — unto you; namaḥ — respectful obeisances.

yasya — jehož; vācā — védskými pokyny; prajāḥ — živé bytosti; sarvāḥ — všechny; gāvaḥ — býci; tantyā — provazem; iva — jako; yantritāḥ — jsou usměrňováni; haranti — nabízejí, odnášejí; balim — dary, předměty pro uctívání; āyattāḥ — pod kontrolou; tasmai — jemu; mukhyāya — hlavní osobě; te — tobě; namaḥ — uctivé poklony.

Translation

Překlad

All the living entities within the universe are conducted by the Vedic directions, as a bull is directed by the rope attached to its nose. No one can violate the rules laid down in the Vedic literatures. To the chief person, who has contributed the Vedas, we offer our respect!

Všechny živé bytosti ve vesmíru jsou vedeny védskými pokyny, stejně jako je býk usměrňován provazem, který má přivázaný k nosu. Nikdo nemůže porušovat pravidla daná védskými písmy. S úctou se ti klaníme, protože jsi hlavní osoba, která dala Vedy světu.

Purport

Význam

The Vedic literatures are the laws of the Supreme Personality of Godhead. One cannot violate the injunctions given in the Vedic literatures any more than one can violate the state laws. Any living creature who wants real benefit in life must act according to the direction of the Vedic literature. The conditioned souls who have come to this material world for material sense gratification are regulated by the injunctions of the Vedic literature. Sense gratification is just like salt. One cannot take too much or too little, but one must take some salt in order to make one’s foodstuff palatable. Those conditioned souls who have come to this material world should utilize their senses according to the direction of the Vedic literature; otherwise they will be put into a more miserable condition of life. No human being or demigod can enact laws like those of the Vedic literature because the Vedic regulations are prescribed by the Supreme Lord.

Védská literatura předkládá zákony Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdo nemůže porušovat pravidla daná védskou literaturou, stejně jako nikdo nemůže porušovat státní zákony. Každá živá bytost, která chce v životě dosáhnout skutečného prospěchu, musí jednat podle pokynů védské literatury. Tyto pokyny usměrňují podmíněné duše, které přicházejí do hmotného světa za hmotným smyslovým požitkem. Smyslový požitek je jako sůl. Člověk si nesmí vzít moc ani málo, ale nějakou sůl potřebuje, aby jeho jídlo bylo dobré. Podmíněné duše, které přišly do tohoto hmotného světa, mají používat své smysly v souladu s pokyny védské literatury, neboť jinak se budou dostávat do čím dál horších životních podmínek. Žádný člověk ani polobůh nemůže ustanovit zákony, které by se vyrovnaly zákonům védské literatury, protože ty ustanovil Nejvyšší Pán.