Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

यत्र नै:श्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमै: ।
सर्वर्तुश्रीभिर्विभ्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत् ॥ १६ ॥

Text

Verš

yatra naiḥśreyasaṁ nāma
vanaṁ kāma-dughair drumaiḥ
sarvartu-śrībhir vibhrājat
kaivalyam iva mūrtimat
yatra naiḥśreyasaṁ nāma
vanaṁ kāma-dughair drumaiḥ
sarvartu-śrībhir vibhrājat
kaivalyam iva mūrtimat

Synonyms

Synonyma

yatra — in the Vaikuṇṭha planets; naiḥśreyasam — auspicious; nāma — named; vanam — forests; kāma-dughaiḥ — yielding desire; drumaiḥ — with trees; sarva — all; ṛtu — seasons; śrībhiḥ — with flowers and fruits; vibhrājat — splendid; kaivalyam — spiritual; iva — as; mūrtimat — personal.

yatra — na vaikuṇṭhských planetách; naiḥśreyasam — příznivé; nāma — jménem; vanam — lesy; kāma-dughaiḥ — plnící přání; drumaiḥ — se stromy; sarva — všechna; ṛtu — roční období; śrībhiḥ — s květy a plody; vibhrājat — skvělé; kaivalyam — duchovní; iva — jako; mūrtimat — osobní.

Translation

Překlad

In those Vaikuṇṭha planets there are many forests which are very auspicious. In those forests the trees are desire trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits because everything in the Vaikuṇṭha planets is spiritual and personal.

Na vaikuṇṭhských planetách existuje mnoho blahodárných lesů. Stromy v těchto lesích jsou stromy přání a ve všech ročních obdobích jsou obsypány květy a plody, protože na Vaikuṇṭhāch je všechno duchovní a osobní.

Purport

Význam

In the Vaikuṇṭha planets the land, the trees, the fruits and flowers and the cows — everything — is completely spiritual and personal. The trees are desire trees. On this material planet the trees can produce fruits and flowers according to the order of material energy, but in the Vaikuṇṭha planets the trees, the land, the residents and the animals are all spiritual. There is no difference between the tree and the animal or the animal and the man. Here the word mūrtimat indicates that everything has a spiritual form. Formlessness, as conceived by the impersonalists, is refuted in this verse; in the Vaikuṇṭha planets, although everything is spiritual, everything has a particular form. The trees and the men have form, and because all of them, although differently formed, are spiritual, there is no difference between them.

Země, stromy, plody, květy, krávy — všechno na vaikuṇṭhských planetách je naprosto duchovní a osobní. Tamní stromy jsou stromy přání. Stromy na této hmotné planetě nesou plody a květy podle řízení hmotné energie, ale všechny stromy, země, obyvatelé a zvířata na vaikuṇṭhských planetách jsou duchovní. Není tam rozdíl mezi stromem a zvířetem nebo zvířetem a člověkem. Slovo mūrtimat vyjadřuje, že vše tam má duchovní podobu. Tento verš vyvrací impersonalistické pojetí beztvarosti — i když je vše na vaikuṇṭhských planetách duchovní, každá věc tam má svoji určitou podobu. Stromy i lidé mají podobu, a protože jsou všichni duchovní, není mezi nimi rozdílu, i když se jejich podoby liší.