Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

मैत्रेय उवाच
प्रजापत्यं तु तत्तेज: परतेजोहनं दिति: ।
दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात् ॥ १ ॥

Text

Verš

maitreya uvāca
prājāpatyaṁ tu tat tejaḥ
para-tejo-hanaṁ ditiḥ
dadhāra varṣāṇi śataṁ
śaṅkamānā surārdanāt
maitreya uvāca
prājāpatyaṁ tu tat tejaḥ
para-tejo-hanaṁ ditiḥ
dadhāra varṣāṇi śataṁ
śaṅkamānā surārdanāt

Synonyms

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — the sage Maitreya said; prājāpatyam — of the great Prajāpati; tu — but; tat tejaḥ — his powerful semen; para-tejaḥ — others’ prowess; hanam — troubling; ditiḥ — Diti (Kaśyapa’s wife); dadhāra — bore; varṣāṇi — years; śatam — hundred; śaṅkamānā — being doubtful; sura-ardanāt — disturbing to the demigods.

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya řekl; prājāpatyam — velkého prajāpatiho; tu — ale; tat tejaḥ — jeho mocné semeno; para-tejaḥ — síla druhých; hanam — obtěžovat; ditiḥ — Diti (žena Kaśyapy); dadhāra — nosila; varṣāṇi — let; śatam — sto; śaṅkamānā — plná pochyb; sura-ardanāt — zneklidňující polobohy.

Translation

Překlad

Śrī Maitreya said: My dear Vidura, Diti, the wife of the sage Kaśyapa, could understand that the sons within her womb would be a cause of disturbance to the demigods. As such, she continuously bore the powerful semen of Kaśyapa Muni, which was meant to give trouble to others, for one hundred years.

Śrī Maitreya řekl: Můj milý Viduro, Diti, manželka mudrce Kaśyapy, věděla, že synové v jejím lůně budou zneklidňovat polobohy. Celých sto let proto nosila ve svém tělě mocné semeno Kaśyapy Muniho, kterému bylo dáno obtěžovat ostatní.

Purport

Význam

The great sage Śrī Maitreya was explaining to Vidura the activities of the demigods, including Lord Brahmā. When Diti heard from her husband that the sons she bore within her abdomen would be causes of disturbances to the demigods, she was not very happy. There are two classes of men — devotees and nondevotees. Nondevotees are called demons, and devotees are called demigods. No sane man or woman can tolerate the nondevotees’ giving trouble to devotees. Diti, therefore, was reluctant to give birth to her babies; she waited for one hundred years so that at least she could save the demigods from the disturbance for that period.

Velký mudrc Maitreya popisoval Vidurovi činnosti polobohů v čele s Pánem Brahmou. Když Diti slyšela od svého manžela, že její synové, které nosila v břiše, budou zneklidňovat polobohy, neměla z toho žádnou radost. Existují dva druhy lidí — oddaní a neoddaní. Neoddaní se nazývají démoni a oddaní se nazývají polobozi. Žádný rozumný muž či žena nesnáší, když neoddaní obtěžují oddané. Diti proto nechtěla své děti porodit a čekala sto let, aby alespoň na tuto dobu uchránila polobohy před nepokoji.