Skip to main content

Text 42

Sloka 42

Devanagari

Dévanágarí

दितिरुवाच
वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना ।
आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद्ब्राह्मणाद्प्रभो ॥ ४२ ॥

Text

Verš

ditir uvāca
vadhaṁ bhagavatā sākṣāt
sunābhodāra-bāhunā
āśāse putrayor mahyaṁ
mā kruddhād brāhmaṇād prabho
ditir uvāca
vadhaṁ bhagavatā sākṣāt
sunābhodāra-bāhunā
āśāse putrayor mahyaṁ
mā kruddhād brāhmaṇād prabho

Synonyms

Synonyma

ditiḥ uvāca — Diti said; vadham — the killing; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; sākṣāt — directly; sunābha — with His Sudarśana weapon; udāra — very magnanimous; bāhunā — by the arms; āśāse — I desire; putrayoḥ — of the sons; mahyam — of mine; — never be it so; kruddhāt — by the rage; brāhmaṇāt — of the brāhmaṇas; prabho — O my husband.

ditiḥ uvāca — Diti řekla; vadham — zabití; bhagavatā — od Nejvyšší Osobnosti Božství; sākṣāt — přímo; sunābha — Jeho zbraní Sudarśanou; udāra — šlechetný; bāhunā — rukama; āśāse — přeji si; putrayoḥ — synů; mahyam — mých; — kéž se nestane; kruddhāt — hněvem; brāhmaṇāt — brāhmaṇů; prabho — ó můj manželi.

Translation

Překlad

Diti said: It is very good that my sons will be magnanimously killed by the arms of the Personality of Godhead with His Sudarśana weapon. O my husband, may they never be killed by the wrath of the brāhmaṇa devotees.

Diti řekla: To, že mé syny vlastníma rukama šlechetně zabije Osobnost Božství se Svojí zbraní Sudarśanou, je velice příznivé. Ó můj manželi, kéž nezemřou hněvem oddaných brāhmaṇů!

Purport

Význam

When Diti heard from her husband that the great souls would be angered by the activities of her sons, she was very anxious. She thought that her sons might be killed by the wrath of the brāhmaṇas. The Lord does not appear when the brāhmaṇas become angry at someone, because the wrath of a brāhmaṇa is sufficient in itself. He certainly appears, however, when His devotee simply becomes sorry. A devotee of the Lord never prays to the Lord to appear for the sake of the troubles the miscreants cause for him, and he never bothers Him by asking for protection. Rather, the Lord is anxious to give protection to the devotees. Diti knew well that the killing of her sons by the Lord would also be His mercy, and therefore she says that the wheel and arms of the Lord are magnanimous. If someone is killed by the wheel of the Lord and is thus fortunate enough to see the arms of the Lord, that is sufficient for his liberation. Such good fortune is not achieved even by the great sages.

Když Diti slyšela od svého manžela, že činnosti jejích synů budou pobuřovat velké duše, začala se bát. Myslela na to, že by její syny mohl zabít hněv brāhmaṇů. Pán se nezjevuje, když se brāhmaṇa na někoho rozhněvá, protože bráhmanský hněv je sám o sobě dostatečně mocný. Zjeví se však, když Jeho oddaný cítí lítost. Oddaný se nikdy nemodlí k Pánu, aby se zjevil a odstranil problémy, které mu způsobují různí darebáci, a neobtěžuje Ho žádostmi o ochranu. Pán si ovšem Sám velice přeje chránit Své oddané. Diti věděla, že jestli Pán zabije její syny, bude to také Jeho milost, a proto říká, že Pánova cakra a ruce jsou šlechetné. Je-li někdo zabit Pánovou cakrou, a má tím pádem to štěstí, že může vidět Pánovy ruce, stačí to k jeho osvobození. Takový příznivý osud nemají ani velcí mudrci.