Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

तदा विश्वेश्वर: क्रुद्धो भगवाल्लोकभावन: ।
हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन् शतपर्वधृक् ॥ ४१ ॥

Text

Verš

tadā viśveśvaraḥ kruddho
bhagavāl loka-bhāvanaḥ
haniṣyaty avatīryāsau
yathādrīn śataparva-dhṛk
tadā viśveśvaraḥ kruddho
bhagavāl loka-bhāvanaḥ
haniṣyaty avatīryāsau
yathādrīn śataparva-dhṛk

Synonyms

Synonyma

tadā — at that time; viśva-īśvaraḥ — the Lord of the universe; kruddhaḥ — in great anger; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; loka-bhāvanaḥ — desiring the welfare of the people in general; haniṣyati — will kill; avatīrya — descending Himself; asau — He; yathā — as if; adrīn — the mountains; śata-parva-dhṛk — the controller of the thunderbolt (Indra).

tadā — tehdy; viśva-īśvaraḥ — Pán vesmíru; kruddhaḥ — velice rozhněvaný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; loka-bhāvanaḥ — který si přeje blaho všech lidí; haniṣyati — zabije; avatīrya — když Osobně sestoupí; asau — On; yathā — jako když; adrīn — hory; śata-parva-dhṛk — vládce blesku (Indra).

Translation

Překlad

At that time the Lord of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is the well-wisher of all living entities, will descend and kill them, just as Indra smashes the mountains with his thunderbolts.

Tehdy sestoupí Pán vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, který je příznivcem všech živých bytostí, a ukončí jejich životy, stejně jako Indra rozbíjí hory svými blesky.

Purport

Význam

As stated in Bhagavad-gītā (4.8), the Lord descends as an incarnation to deliver the devotees and kill the miscreants. The Lord of the universe and of everything would appear to kill the sons of Diti because of their offending the devotees of the Lord. There are many agents of the Lord, such as Indra, Candra, Varuṇa, and Goddess Durgā, or Kālī, who can chastise any formidable miscreants in the world. The example of mountains being smashed by a thunderbolt is very appropriate. The mountain is considered the most strongly built body within the universe, yet it can be easily smashed by the arrangement of the Supreme Lord. The Supreme Personality of Godhead does not need to descend in order to kill any strongly built body; He comes down just for the sake of His devotees. Everyone is subject to the miseries offered by material nature, but because the activities of miscreants, such as killing innocent people and animals or torturing women, are harmful to everyone and are therefore a source of pain for the devotees, the Lord comes down. He descends only to give relief to His ardent devotees. The killing of the miscreant by the Lord is also the mercy of the Lord towards the miscreant, although apparently the Lord takes the side of the devotee. Since the Lord is absolute, there is no difference between His activities of killing the miscreants and favoring the devotees.

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (4.8), Pán sestupuje jako inkarnace, aby osvobodil oddané a zabil darebáky. Vládce vesmíru a všeho, co existuje, se zjeví, aby zabil syny Diti za jejich urážky oddaných Pána. Pán má mnoho zástupců, jako je Indra, Candra, Varuṇa, bohyně Durgā a Kālī, kteří mohou potrestat každého darebáka na světě, ať je sebemocnější. V tomto verši je velice názorný příklad hor rozbíjených bleskem. Hora má nejsilněji stavěné tělo ve vesmíru, ale i to může být řízením Nejvyššího Pána snadno rozbito. Nejvyšší Osobnost Božství nemusí sestupovat Osobně, je-li třeba zabít jakkoliv silně stavěné tělo — sestupuje pouze kvůli Svým oddaným. Každého čeká nevyhnutelné utrpení od hmotné přírody, ale Pán sestupuje proto, že darebáci svými činnostmi, kdy zabíjejí nevinné lidi a zvířata nebo mučí ženy, škodí všem, a způsobují tak bolest oddaným. Sestupuje pouze proto, aby ulevil Svým milujícím oddaným. To, že Pán zabije nějakého darebáka, je také projevem Jeho milosti k němu, i když se Pán zdánlivě staví na stranu Svého oddaného. Jelikož Pán je absolutní, není rozdíl v tom, jestli zabíjí darebáky nebo podporuje Své oddané.