Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

त्वमेक: सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिद: पिता ।
तथापि न: प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् ॥ ७ ॥

Text

Verš

tvam ekaḥ sarva-bhūtānāṁ
janma-kṛd vṛttidaḥ pitā
tathāpi naḥ prajānāṁ te
śuśrūṣā kena vā bhavet
tvam ekaḥ sarva-bhūtānāṁ
janma-kṛd vṛttidaḥ pitā
tathāpi naḥ prajānāṁ te
śuśrūṣā kena vā bhavet

Synonyms

Synonyma

tvam — you; ekaḥ — one; sarva — all; bhūtānām — living entities; janma-kṛt — progenitor; vṛtti-daḥ — source of subsistence; pitā — the father; tathā api — yet; naḥ — ourselves; prajānām — of all who are born; te — of you; śuśrūṣā — service; kena — how; — either; bhavet — may be possible.

tvam — ty; ekaḥ — jeden; sarva — všech; bhūtānām — živých bytostí; janma-kṛt — původce; vṛtti-daḥ — zdroj existence; pitā — otec; tathā api — přesto; naḥ — my; prajānām — ze všech, kteří se narodili; te — tobě; śuśrūṣā — služba; kena — jak; — nebo; bhavet — bude možné.

Translation

Překlad

You are the father of all living entities and the source of their subsistence because they are all born of you. Please order us how we may be able to render service unto you.

Jsi otec všech živých bytostí a zdroj jejich existence, protože se všechny narodily z tebe. Prosím, poruč nám, jak ti můžeme sloužit.

Purport

Význam

A son’s duty is not only to make the father the source of supply for all his needs, but also, when he is grown up, to render service unto him. That is the law of creation beginning from the time of Brahmā. A father’s duty is to bring up the son until he is grown, and when the son is grown up, it is his duty to render service unto the father.

Synovou povinností není pouze nechat otce, aby zajišťoval všechny jeho potřeby, ale také mu v dospělosti sloužit. To je zákon stvoření, který platí již od Brahmových časů. Povinností otce je vychovat syna do dospělosti, a když syn vyroste, jeho povinností je sloužit otci.