Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् ।
आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहा-
महो विरज्येत विना नरेतरम् ॥ ५० ॥

Text

Verš

ko nāma loke puruṣārtha-sāravit
purā-kathānāṁ bhagavat-kathā-sudhām
āpīya karṇāñjalibhir bhavāpahām
aho virajyeta vinā naretaram
ko nāma loke puruṣārtha-sāravit
purā-kathānāṁ bhagavat-kathā-sudhām
āpīya karṇāñjalibhir bhavāpahām
aho virajyeta vinā naretaram

Synonyms

Synonyma

kaḥ — who; nāma — indeed; loke — in the world; puruṣa-artha — goal of life; sāra-vit — one who knows the essence of; purā-kathānām — of all past histories; bhagavat — regarding the Personality of Godhead; kathā-sudhām — the nectar of the narrations about the Personality of Godhead; āpīya — by drinking; karṇa-añjalibhiḥ — by aural reception; bhava-apahām — that which kills all material pangs; aho — alas; virajyeta — could refuse; vinā — except; nara-itaram — other than the human being.

kaḥ — kdo; nāma — vskutku; loke — v tomto světě; puruṣa-artha — cíl života; sāra-vit — ten, kdo zná esenci; purā-kathānām — všech historických příběhů; bhagavat — týkajících se Osobnosti Božství; kathā-sudhām — nektar vyprávění o Osobnosti Božství; āpīya — pitím; karṇa-añjalibhiḥ — nasloucháním; bhava-apahām — to, co ukončuje všechny hmotné bolesti; aho — běda; virajyeta — může odmítnout; vinā — kromě; nara-itaram — někdo jiný než člověk.

Translation

Překlad

Who, other than one who is not a human being, can exist in this world and not be interested in the ultimate goal of life? Who can refuse the nectar of narrations about the Personality of Godhead’s activities, which by itself can deliver one from all material pangs?

Kdo jiný než ten, kdo není člověkem, může existovat v tomto světě a nezajímat se o konečný cíl života? Kdo může odmítat nektar vyprávění o činnostech Osobnosti Božství, které samo může zbavit živou bytost všech hmotných bolestí?

Purport

Význam

The narration of the activities of the Personality of Godhead is like a constant flow of nectar. No one can refuse to drink such nectar except one who is not a human being. Devotional service to the Lord is the highest goal of life for every human being, and such devotional service begins by hearing about the transcendental activities of the Personality of Godhead. Only an animal, or a man who is almost an animal in behavior, can refuse to take an interest in hearing the transcendental message of the Lord. There are many books of stories and histories in the world, but except for the histories or narrations on the topics of the Personality of Godhead, none are capable of diminishing the burden of material pangs. Therefore one who is serious about eliminating material existence must chant and hear of the transcendental activities of the Personality of Godhead. Otherwise one must be compared to the nonhumans.

Vyprávění o činnostech Osobnosti Božství je jako neustálý tok nektaru. Nikdo nemůže odmítnout takový nektar pít, kromě toho, kdo není lidskou bytostí. Oddaná služba Pánu je nejvyšším cílem života pro každou lidskou bytost a začíná nasloucháním o transcendentálních činnostech Osobnosti Božství. Jedině zvíře nebo člověk, který se chová jako zvíře, může odmítnout naslouchat transcendentálnímu poselství o Pánu. Na světě existuje mnoho různých knih, ale nic kromě vyprávění o Osobnosti Božství nemůže snížit břímě hmotných bolestí. Proto ten, kdo chce skutečně ukončit svoji hmotnou existenci, musí vyprávět a naslouchat o transcendentálních činnostech Osobnosti Božství. Jinak ho není možné považovat za člověka.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Third Canto, Thirteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Appearance of Lord Varāha.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třinácté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zjevení Pána Varāhy”.