Skip to main content

Text 43

43

Devanagari

Деванагарі

वैखानसा वालखिल्यौदुम्बरा: फेनपा वने ।
न्यासे कुटीचक: पूर्वं बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ ॥ ४३ ॥

Text

Текст

vaikhānasā vālakhilyau-
dumbarāḥ phenapā vane
nyāse kuṭīcakaḥ pūrvaṁ
bahvodo haṁsa-niṣkriyau
ваікга̄наса̄ ва̄лакгілйау-
думбара̄х̣ пгенапа̄ ване
нйа̄се кут̣ічаках̣ пӯрвам̇
бахводо хам̇са-нішкрійау

Synonyms

Послівний переклад

vaikhānasāḥ — the section of men who retire from active life and live on half-boiled meals; vālakhilya — one who quits his former stock of grains on receipt of more; audumbarāḥ — one who lives on what he gets from the direction towards which he starts after rising from bed; phenapāḥ — one who lives on the fruits which automatically fall from the tree; vane — in the forest; nyāse — in the order of renunciation; kuṭīcakaḥ — life in the family without attachment; pūrvam — in the beginning; bahvodaḥ — giving up all material activities and engaging fully in transcendental service; haṁsa — fully engaged in transcendental knowledge; niṣkriyau — stopping all kinds of activities.

ваікга̄наса̄х̣  —  люди, які відійшовши від активного життя, харчуються напівсирою їжею; ва̄лакгілйа  —  той, хто відмовляється від попереднього запасу зерна, отримавши нове; аудумбара̄х̣  —  хто харчується лише тим, що надходить з тої сторони світу, в яку він ранком вирушає; пгенапа̄х̣  —  хто харчується тільки плодами, які падають з дерев; ване  —  у лісі; нйа̄се  —  в зреченні; кут̣ічаках̣  —  життя з сім’єю, вільне від прив’язаності; пӯрвам  —  спочатку; бахводах̣  —  облишаючи будь-яку матеріальну діяльність і повністю віддаючи себе трансцендентному служінню; хам̇са  —  повне занурення в трансцендентне знання; нішкрійау  —  припинення будь-якої діяльності.

Translation

Переклад

The four divisions of retired life are the vaikhānasas, vālakhilyas, audumbaras and phenapas. The four divisions of the renounced order of life are the kuṭīcakas, bahvodas, haṁsas and niṣkriyas. All these were manifested from Brahmā.

Чотири стадії відходу від активного життя    —    це вайкганаса, валакгілія, аудумбара та пгенапа. Чотири стадії відреченого життя    —    це кутічака, бахвода, хамса та нішкрія. Всі вони проявилися з Брахми.

Purport

Коментар

The varṇāśrama-dharma, or the institution of the four divisions and orders of social and spiritual life, is not a new invention of the modern age, as proposed by the less intelligent. It is an institution established by Brahmā from the beginning of the creation. This is also confirmed in the Bhagavad-gītā (4.13): cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam.

ПОЯСНЕННЯ: Варнашрама-дгарма, система чотирьох суспільних станів і чотирьох укладів духовного життя, не є сучасною вигадкою, всупереч припущенням менш розумних людей. Це лад, який запровадив сам Брахма ще на початку творення. Те саме випливає і з «Бгаґавад-ґіти» (4.13): ча̄тур-варн̣йам̇ майа̄ ср̣шт̣ам.