Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Devanagari

Dévanágarí

वैखानसा वालखिल्यौदुम्बरा: फेनपा वने ।
न्यासे कुटीचक: पूर्वं बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ ॥ ४३ ॥

Text

Verš

vaikhānasā vālakhilyau-
dumbarāḥ phenapā vane
nyāse kuṭīcakaḥ pūrvaṁ
bahvodo haṁsa-niṣkriyau
vaikhānasā vālakhilyau-
dumbarāḥ phenapā vane
nyāse kuṭīcakaḥ pūrvaṁ
bahvodo haṁsa-niṣkriyau

Synonyms

Synonyma

vaikhānasāḥ — the section of men who retire from active life and live on half-boiled meals; vālakhilya — one who quits his former stock of grains on receipt of more; audumbarāḥ — one who lives on what he gets from the direction towards which he starts after rising from bed; phenapāḥ — one who lives on the fruits which automatically fall from the tree; vane — in the forest; nyāse — in the order of renunciation; kuṭīcakaḥ — life in the family without attachment; pūrvam — in the beginning; bahvodaḥ — giving up all material activities and engaging fully in transcendental service; haṁsa — fully engaged in transcendental knowledge; niṣkriyau — stopping all kinds of activities.

vaikhānasāḥ — skupina lidí, kteří zanechávají aktivního života a jedí pouze napůl uvařená jídla; vālakhilya — ten, kdo opustil svoji původní zásobu obilí, když dostal větší; audumbarāḥ — ten, kdo žije z toho, co dostane ve směru, kterým ráno poprvé vykročí; phenapāḥ — ten, kdo žije z plodů, které samy spadnou ze stromu; vane — v lese; nyāse — ve stavu odříkání; kuṭīcakaḥ — život s rodinou bez připoutanosti; pūrvam — na počátku; bahvodaḥ — zanechávající všech hmotných činností a plně se věnující transcendentální službě; haṁsa — plně pohroužený do transcendentálního poznání; niṣkriyau — ukončující činnosti všeho druhu.

Translation

Překlad

The four divisions of retired life are the vaikhānasas, vālakhilyas, audumbaras and phenapas. The four divisions of the renounced order of life are the kuṭīcakas, bahvodas, haṁsas and niṣkriyas. All these were manifested from Brahmā.

Čtyři stádia života v ústraní jsou vaikhānasa, vālakhilya, audumbara a phenapa. Čtyři stádia života v odříkání jsou kuṭīcaka, bahvoda, haṁsa a niṣkriya. To vše se projevilo z Brahmy.

Purport

Význam

The varṇāśrama-dharma, or the institution of the four divisions and orders of social and spiritual life, is not a new invention of the modern age, as proposed by the less intelligent. It is an institution established by Brahmā from the beginning of the creation. This is also confirmed in the Bhagavad-gītā (4.13): cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam.

Varṇāśrama-dharma neboli zřízení čtyř tříd a čtyř stavů společenského a duchovního života není novým vynálezem moderního věku, jak tvrdí méně inteligentní lidé. Je to zřízení zavedené Brahmou na počátku stvoření. To je také potvrzeno v Bhagavad-gītě (4.13): cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam.