Skip to main content

ŚB 3.12.36

Devanagari

विदुर उवाच
स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतोऽसृजत् ।
यद् यद् येनासृजद् देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ ३६ ॥

Text

vidura uvāca
sa vai viśva-sṛjām īśo
vedādīn mukhato ’sṛjat
yad yad yenāsṛjad devas
tan me brūhi tapo-dhana

Synonyms

viduraḥ uvāca — Vidura said; saḥ — he (Brahmā); vai — certainly; viśva — the universe; sṛjām — of those who created; īśaḥ — the controller; veda-ādīn — the Vedas, etc.; mukhataḥ — from the mouth; asṛjat — established; yat — that; yat — which; yena — by which; asṛjat — created; devaḥ — the god; tat — that; me — unto me; brūhi — please explain; tapaḥ-dhana — O sage whose only wealth is penance.

Translation

Vidura said: O great sage whose only wealth is penance, kindly explain to me how and with whose help Brahmā established the Vedic knowledge which emanated from his mouth.