Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

नैतत्पूर्वै: कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे ।
यस्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं प्रभु: ॥ ३० ॥

Text

Verš

naitat pūrvaiḥ kṛtaṁ tvad ye
na kariṣyanti cāpare
yas tvaṁ duhitaraṁ gaccher
anigṛhyāṅgajaṁ prabhuḥ
naitat pūrvaiḥ kṛtaṁ tvad ye
na kariṣyanti cāpare
yas tvaṁ duhitaraṁ gaccher
anigṛhyāṅgajaṁ prabhuḥ

Synonyms

Synonyma

na — never; etat — such a thing; pūrvaiḥ — by any other Brahmā, or yourself in any previous kalpa; kṛtam — performed; tvat — by you; ye — that which; na — nor; kariṣyanti — will do; ca — also; apare — anyone else; yaḥ — that which; tvam — you; duhitaram — unto the daughter; gaccheḥ — would go; anigṛhya — without controlling; aṅgajam — sex desire; prabhuḥ — O father.

na — nikdy; etat — taková věc; pūrvaiḥ — nějakým jiným Brahmou nebo tebou v nějaké dřívější kalpě; kṛtam — vykonána; tvat — tebou; ye — to, co; na — ne; kariṣyanti — učiní; ca — také; apare — někdo jiný; yaḥ — to, co; tvam — ty; duhitaram — k dceři; gaccheḥ — chceš přistoupit; anigṛhya — neovládaje; aṅgajam — sexuální touhu; prabhuḥ — ó otče.

Translation

Překlad

O father, this performance in which you are endeavoring to complicate yourself was never attempted by any other Brahmā, nor by anyone else, nor by you in previous kalpas, nor will anyone dare to attempt it in the future. You are the supreme being in the universe, so how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire?

Ó otče, o tuto věc, do které se chceš zaplést, se ještě nikdy žádný Brahmā či kdokoliv jiný nepokoušel. Nesnažil ses o to ani ty v dřívějších kalpách, ani se toho neodváží nikdo v budoucnosti. Jsi nejvyšší bytost ve vesmíru. Jak je tedy možné, že chceš mít sex se svojí dcerou a nedokážeš ovládnout svoji touhu?

Purport

Význam

The post of Brahmā is the supermost post in the universe, and it appears that there are many Brahmās and many universes besides the one in which we are situated. One who fills this post must be ideal in behavior, for Brahmā sets the example for all living entities. Brahmā, the living entity who is the most pious and spiritually elevated, is entrusted with a post next to that of the Personality of Godhead.

Místo Brahmy je nejvyšším ve vesmíru a je zřejmé, že existuje mnoho Brahmů a mnoho vesmírů kromě toho, ve kterém se nacházíme. Ten, kdo zastává toto místo, musí mít dokonalé chování, protože Brahmā dává příklad všem živým bytostem. Brahmovi, nejzbožnější a duchovně nejpokročilejší živé bytosti, je svěřeno místo hned vedle Osobnosti Božství.