Skip to main content

Text 23

23

Devanagari

Деванагарі

उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयम्भुव: ।
प्राणाद्वसिष्ठ: सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतु: ॥ २३ ॥

Text

Текст

utsaṅgān nārado jajñe
dakṣo ’ṅguṣṭhāt svayambhuvaḥ
prāṇād vasiṣṭhaḥ sañjāto
bhṛgus tvaci karāt kratuḥ
утсан̇ґа̄н на̄радо джаджн̃е
дакшо ’н̇ґушт̣га̄т свайамбгувах̣
пра̄н̣а̄д васішт̣гах̣ сан̃джа̄то
бгр̣ґус твачі кара̄т кратух̣

Synonyms

Послівний переклад

utsaṅgāt — by transcendental deliberation; nāradaḥ — Mahāmuni Nārada; jajñe — was generated; dakṣaḥ — Dakṣa; aṅguṣṭhāt — from the thumb; svayambhuvaḥ — of Brahmā; prāṇāt — from the life air, or breathing; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; sañjātaḥ — was born; bhṛguḥ — the sage Bhṛgu; tvaci — from the touch; karāt — from the hand; kratuḥ — the sage Kratu.

утсан̇ґа̄т  —  з трансцендентних роздумів; на̄радах̣  —  Махамуні Нарада; джаджн̃е  —  був народжений; дакшах̣  —  Дакша; ан̇ґушт̣га̄т  —  з великого пальця руки; свайамбгувах̣  —  Брахми; пра̄н̣а̄т  —  з життєвого повітря, чи з подиху; васішт̣гах̣  —  Васіштга; сан̃джа̄тах̣  —  був народжений; бгр̣ґух̣  —  мудрець Бгріґу; твачі  —  з дотику; кара̄т  —  з руки; кратух̣  —  мудрець Крату.

Translation

Переклад

Nārada was born from the deliberation of Brahmā, which is the best part of the body. Vasiṣṭha was born from his breathing, Dakṣa from a thumb, Bhṛgu from his touch, and Kratu from his hand.

Нарада народився з Брахминої розсудливості, найліпшої частини його тіла. Васіштга народився з його подиху, Дакша    —    з великого пальця на руці, Бгріґу    —    з його шкіри, а Крату    —    з руки.

Purport

Коментар

Nārada was born from the best deliberation of Brahmā because Nārada was able to deliver the Supreme Lord to anyone he liked. The Supreme Personality of Godhead cannot be realized by any amount of Vedic knowledge or by any number of penances. But a pure devotee of the Lord like Nārada can deliver the Supreme Lord by his good will. The very name Nārada suggests that he can deliver the Supreme Lord. Nāra means the “Supreme Lord,” and da means “one who can deliver.” That he can deliver the Supreme Lord does not mean that the Lord is like a commodity that can be delivered to any person. But Nārada can deliver to anyone the transcendental loving service of the Lord as a servitor, friend, parent or lover, as one may desire out of one’s own transcendental love for the Lord. In other words, it is Nārada only who can deliver the path of bhakti-yoga, the highest mystic means for attainment of the Supreme Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Нарада народився з Брахминої розсудливості, тому що Нарада здатний дати Верховного Господа кожній істоті, якій побажає. Верховного Бога-Особу неможливо пізнати ніяким дослідженням Вед і жодними аскезами. Але чистий відданий Господа Нарада може дарувати Верховного Господа будь-кому, якщо тільки захоче. Саме ім’я Наради свідчить про те, що він може дарувати Верховного Господа. На̄ра означає «Верховний Господь», а да означає «той, хто може дати». Те, що Нарада може дарувати Верховного Господа, не означає, що Господь    —    це якийсь товар, який можна вручити кому завгодно. Це означає, що Нарада може будь-кому дарувати трансцендентне любовне служіння Господу в настрої слуги, друга, батька чи коханої    —    залежно від того, яке бажання виникає в істоти від трансцендентної любові до Господа. Іншими словами, серед усіх інших тільки Нарада здатний вивести людину на шлях бгакті-йоґи, найвищої містичної практики, яка дозволяє прийти до Верховного Господа.