Skip to main content

ŚB 3.11.8

Devanagari

लघूनि वै समाम्नाता दश पञ्च च नाडिका ।
ते द्वे मुहूर्त: प्रहर: षड्याम: सप्त नृणाम् ॥ ८ ॥

Text

laghūni vai samāmnātā
daśa pañca ca nāḍikā
te dve muhūrtaḥ praharaḥ
ṣaḍ yāmaḥ sapta vā nṛṇām

Synonyms

laghūni — such laghus (each of two minutes); vai — exactly; samāmnātā — is called; daśa pañca — fifteen; ca — also; nāḍikā — a nāḍikā; te — of them; dve — two; muhūrtaḥ — a moment; praharaḥ — three hours; ṣaṭ — six; yāmaḥ — one fourth of a day or night; sapta — seven; — or; nṛṇām — of human calculation.

Translation

Fifteen laghus make one nāḍikā, which is also called a daṇḍa. Two daṇḍas make one muhūrta, and six or seven daṇḍas make one fourth of a day or night, according to human calculation.