Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या
विष्णुप्रजाया इव देवमातु: ।
या वै स्वगर्भेण दधार देवं
त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् ॥ ३३ ॥

Text

Verš

kaccic chivaṁ devaka-bhoja-putryā
viṣṇu-prajāyā iva deva-mātuḥ
yā vai sva-garbheṇa dadhāra devaṁ
trayī yathā yajña-vitānam artham
kaccic chivaṁ devaka-bhoja-putryā
viṣṇu-prajāyā iva deva-mātuḥ
yā vai sva-garbheṇa dadhāra devaṁ
trayī yathā yajña-vitānam artham

Synonyms

Synonyma

kaccit — whether; śivam — everything well; devaka-bhoja-putryāḥ — of the daughter of King Devaka-bhoja; viṣṇu-prajāyāḥ — of she who gave birth to the Personality of Godhead; iva — like that of; deva-mātuḥ — of the mother of the demigods (Aditi); — one who; vai — indeed; sva-garbheṇa — by her own womb; dadhāra — conceived; devam — the Supreme Lord; trayī — the Vedas; yathā — as much as; yajña-vitānam — of spreading the sacrifice; artham — purpose.

kaccit — zda; śivam — vše v pořádku; devaka-bhoja-putryāḥ — dcery krále Devaka-bhoji; viṣṇu-prajāyāḥ — té, která porodila Osobnost Božství; iva — jako u; deva-mātuḥ — matky polobohů (Aditi); — ta, která; vai — vskutku; sva-garbheṇa — ve svém lůně; dadhāra — počala; devam — Nejvyššího Pána; trayīVedy; yathā — jako; yajña-vitānam — šíření oběti; artham — účel.

Translation

Překlad

As the Vedas are the reservoir of sacrificial purposes, so the daughter of King Devaka-bhoja conceived the Supreme Personality of Godhead in her womb, as did the mother of the demigods. Is she [Devakī] doing well?

Tak jako Vedy obsahují cíl všech obětí, dcera krále Devaka-bhoji počala ve svém lůně Nejvyšší Osobnost Božství, podobně jako matka polobohů. Daří se jí (Devakī) dobře?

Purport

Význam

The Vedas are full of transcendental knowledge and spiritual values, and thus Devakī, the mother of Lord Kṛṣṇa, conceived the Lord in her womb as the personified meaning of the Vedas. There is no difference between the Vedas and the Lord. The Vedas aim at the understanding of the Lord, and the Lord is the Vedas personified. Devakī is compared to the meaningful Vedas, and the Lord to their purpose personified.

Vedy jsou plné transcendentálního poznání a duchovních hodnot a Devakī, matka Pána Kṛṣṇy, počala ve svém lůně Pána jako zosobněný význam Ved. Mezi Vedami a Pánem není žádný rozdíl. Cílem Ved je pochopení Pána a Pán je jejich zosobněním. Devakī je přirovnána k moudrým Vedám a Pán k jejich zosobněnému cíli.