Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेऽनुपूर्वश: ।
तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने ॥ २४ ॥

Text

Verš

sarvam etac ca bhagavan
pṛcchato me ’nupūrvaśaḥ
tattvato ’rhasy udāhartuṁ
prapannāya mahā-mune
sarvam etac ca bhagavan
pṛcchato me ’nupūrvaśaḥ
tattvato ’rhasy udāhartuṁ
prapannāya mahā-mune

Synonyms

Synonyma

sarvam — all these; etat — inquiries; ca — also that I have not been able to ask; bhagavan — O great sage; pṛcchataḥ — of the inquisitive; me — myself; anupūrvaśaḥ — from the beginning; tattvataḥ — just in accordance with the truth; arhasi — may kindly be explained; udāhartum — as you will let know; prapannāya — one who is surrendered; mahā-mune — O great sage.

sarvam — tyto všechny; etat — otázky; ca — také to, na co jsem se nebyl schopen zeptat; bhagavan — ó velký mudrci; pṛcchataḥ — zvídavého; me — mne; anupūrvaśaḥ — od počátku; tattvataḥ — v souladu s pravdou; arhasi — laskavě vysvětli; udāhartum — jak dáš vědět; prapannāya — tomu, kdo je odevzdaný; mahā-mune — ó velký mudrci.

Translation

Překlad

O great sage, representative of the Lord, kindly satisfy my inquisitiveness in all that I have inquired from you and all that I may not have inquired from you from the very beginning of my questionings. Since I am a soul surrendered unto you, please impart full knowledge in this connection.

Ó velký mudrci, představiteli Pána, uspokoj laskavě moji zvídavost a pověz mi vše, nač jsem se tě ptal od samotného počátku, i to, nač jsem se tě třeba ani nezeptal. Jelikož jsem tobě odevzdanou duší, uděl mi prosím o tom všem plné poznání.

Purport

Význam

The spiritual master is always prepared to impart knowledge to the disciple and specifically when the disciple is very inquisitive. Inquisitiveness on the part of a disciple is greatly necessary for the progressive disciple. Mahārāja Parīkṣit is a typical disciple because he is perfectly inquisitive. If one is not very inquisitive about self-realization, one need not approach a spiritual master simply to make a show of discipleship. Not only is Mahārāja Parīkṣit inquisitive concerning all he has inquired about, but he is also anxious to know about what he has not been able to inquire. Factually it is not possible for a man to inquire about everything from the spiritual master, but the bona fide spiritual master is able to enlighten the disciple in every way for the disciple’s benefit.

Duchovní mistr je vždy připraven předat žákovi poznání a zvláště tehdy, je-li žák velice zvídavý. Zvídavost je nezbytnou vlastností žáka, který usiluje o pokrok, a Mahārāja Parīkṣit je vzorným žákem, protože je dokonale zvídavý. Člověk, který se nezajímá o seberealizaci, nemusí chodit za duchovním mistrem a předvádět se jako žák. Mahārāja Parīkṣit se však s vážností zajímá nejen o vše, nač se tázal, ale také o věci, na které se nedokázal zeptat. Člověku se prakticky nepodaří, aby se zeptal duchovního mistra na všechno, ale pravý duchovní mistr je schopen osvítit svého žáka ve všech směrech k jeho prospěchu.