Skip to main content

Text 29

ВІРШ 29

Devanagari

Деванагарі

तत् कर्म दिव्यमिव यन्निशि नि:शयानं
दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने ।
उन्नेष्यति व्रजमतोऽवसितान्तकालं
नेत्रे पिधाप्य सबलोऽनधिगम्यवीर्य: ॥ २९ ॥

Text

Текст

tat karma divyam iva yan niśi niḥśayānaṁ
dāvāgninā śuci-vane paridahyamāne
unneṣyati vrajam ato ’vasitānta-kālaṁ
netre pidhāpya sabalo ’nadhigamya-vīryaḥ
тат карма дівйам іва йан ніш́і ніх̣ш́айа̄нам̇
да̄ва̄ґніна̄ ш́учі-ване парідахйама̄не
уннешйаті враджам ато ’васіта̄нта-ка̄лам̇
нетре підга̄пйа сабало ’надгіґамйа-вірйах̣

Synonyms

Послівний переклад

tat — that; karma — activity; divyam — superhuman; iva — like; yat — which; niśi — at night; niḥśayānam — sleeping carefreely; dāva-agninā — by the glare of the forest fire; śuci-vane — in the dry forest; paridahyamāne — being set ablaze; unneṣyati — would deliver; vrajam — all the inhabitants of Vraja; ataḥ — hence; avasita — surely; anta-kālam — last moments of life; netre — on the eyes; pidhāpya — simply by closing; sa-balaḥ — along with Baladeva; anadhigamya — unfathomable; vīryaḥ — prowess.

тат  —  те; карма  —  діяння; дівйам  —  надлюдське; іва  —  наче; йат  —  яке; ніш́і  —  вночі; ніх̣ш́айа̄нам  —  безтурботно поснулих; да̄ва-аґніна̄  —  жаром лісової пожежі; ш́учі-ване  —  у сухому лісі ; парідахйама̄не   —   коли обпікало ; уннешйаті   —    звільнить; враджам  —  усіх жителів Враджі; атах̣  —  тоді; авасіта  —  безперечно; анта-ка̄лам  —  останні хвилі життя; нетре  —  на очах; підга̄пйа  —  просто заплющивши; са-балах̣  —   разом з Баладевою; анадгіґамйа  —  незглибима; вірйах̣  —  могутність.

Translation

Переклад

On the very night of the day of the chastisement of the Kāliya snake, when the inhabitants of Vrajabhūmi were sleeping carefreely, there was a forest fire ablaze due to dry leaves, and it appeared that all the inhabitants were sure to meet their death. But the Lord, along with Balarāma, saved them simply by closing His eyes. Such are the superhuman activities of the Lord.

Тої самої ночі, після покарання змія Калії, коли жителі Враджабгумі поринули в безтурботний сон, у сухому листі навколишнього лісу спалахнула пожежа і нависла над вріндаванцями загрозою неминучої смерти. Але Господь разом з Баларамою врятував їх, просто заплющивши Свої очі. Такі надлюдські діяння Господа.

Purport

Коментар

Although in this verse the Lord’s activity has been described as superhuman, it should be noted that the Lord’s activities are always superhuman, and that distinguishes Him from the ordinary living being. Uprooting a gigantic banyan or arjuna tree and extinguishing a blazing forest fire simply by closing one’s eyes are certainly impossible by any kind of human endeavor. But not only are these activities amazing to hear, but in fact all other activities of the Lord, whatever He may do, are all superhuman, as confirmed in the Bhagavad-gītā (4.9). Whoever knows the superhuman activities of the Lord, due to their very transcendental nature, becomes eligible to enter the kingdom of Kṛṣṇa, and, as such, after quitting this present material body, the knower of the transcendental activities of the Lord goes back home, back to Godhead.

ПОЯСНЕННЯ: Господній подвиг порятунку вріндаванців названо у цьому вірші надлюдським, однак слід зауважити, що всі дії Господа надлюдські, і це відрізняє Його від звичайної живої істоти. Вирвати з коренем велетенський баньян чи арджуну, згасити розбурхану лісову пожежу, просто заплющившись, безперечно, не під силу жодній людині, хоч би до яких засобів вона вдавалась. Та як нас не вражає опис цих діянь, насправді хоч би що Господь зробив, геть усі Його дії перевершують людські сили, як свідчить також і «Бгаґавад-ґіта» (4.9). Якщо хтось знає про надлюдську природу діянь Господа, завдяки їхній трансцендентній силі він здобуває право ввійти в царство Крішни. Отже, покинувши своє теперішнє матеріальне тіло, той, хто розуміє трансцендентність Господніх дій, повертається додому, до Бога.