Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति-
र्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति ।
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध
आयुष्यवेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके ॥ २१ ॥

Text

Verš

dhanvantariś ca bhagavān svayam eva kīrtir
nāmnā nṛṇāṁ puru-rujāṁ ruja āśu hanti
yajñe ca bhāgam amṛtāyur-avāvarundha
āyuṣya-vedam anuśāsty avatīrya loke
dhanvantariś ca bhagavān svayam eva kīrtir
nāmnā nṛṇāṁ puru-rujāṁ ruja āśu hanti
yajñe ca bhāgam amṛtāyur-avāvarundha
āyuṣya-vedam anuśāsty avatīrya loke

Synonyms

Synonyma

dhanvantariḥ — the incarnation of God named Dhanvantari; ca — and; bhagavān — the Personality of Godhead; svayam eva — personally Himself; kīrtiḥ — fame personified; nāmnā — by the name; nṛṇām puru-rujām — of the diseased living entities; rujaḥ — diseases; āśu — very soon; hanti — cures; yajñe — in the sacrifice; ca — also; bhāgam — share; amṛta — nectar; āyuḥ — duration of life; ava — from; avarundhe — obtains; āyuṣya — of duration of life; vedam — knowledge; anuśāsti — directs; avatīrya — incarnating; loke — in the universe.

dhanvantariḥ — inkarnace Boha jménem Dhanvantari; ca — a; bhagavān — Osobnost Božství; svayam eva — Sám Osobně; kīrtiḥ — zosobněná sláva; nāmnā — jménem; nṛṇām puru-rujām — nemocných živých bytostí; rujaḥ — nemoci; āśu — velice brzy; hanti — léčí; yajñe — v oběti; ca — také; bhāgam — podíl; amṛta — nektar; āyuḥ — délka života; ava — z; avarundhe — získává; āyuṣya — délky života; vedam — poznání; anuśāsti — usměrňuje; avatīrya — inkarnující; loke — ve vesmíru.

Translation

Překlad

The Lord in His incarnation of Dhanvantari very quickly cures the diseases of the ever-diseased living entities simply by His fame personified, and only because of Him do the demigods achieve long lives. Thus the Personality of Godhead becomes ever glorified. He also exacted a share from the sacrifices, and it is he only who inaugurated the medical science or the knowledge of medicine in the universe.

Pán ve Své inkarnaci Dhanvantariho velice rychle léčí nemoci věčně nemocných živých bytostí jednoduše svojí zosobněnou slávou a pouze díky němu mají polobozi dlouhý život. Nejvyšší Osobnost Božství je tak věčně oslavována. Vymohl si také podíl z obětí a je to on, kdo ve vesmíru zavedl lékařskou vědu neboli poznání o lékařství.

Purport

Význam

As stated in the beginning of the Śrīmad-Bhāgavatam, everything emanates from the ultimate source of the Personality of Godhead; it is therefore understood in this verse that medical science or knowledge in medicine was also inaugurated by the Personality of Godhead in His incarnation Dhanvantari, and thus the knowledge is recorded in the Vedas. The Vedas are the source of all knowledge, and thus knowledge in medical science is also there for the perfect cure of the diseases of the living entity. The embodied living entity is diseased by the very construction of his body. The body is the symbol of diseases. The disease may differ from one variety to another, but disease must be there just as there is birth and death for everyone. So, by the grace of the Personality of Godhead, not only are diseases of the body and mind cured, but also the soul is relieved of the constant repetition of birth and death. The name of the Lord is also called bhavauṣadhi, or the source of curing the disease of material existence.

Jak je řečeno na počátku Śrīmad-Bhāgavatamu, vše emanuje z prvotního zdroje, Osobnosti Božství. V tomto verši se tedy dozvídáme, že lékařskou vědu či poznání o lékařství zavedl také Pán ve Své inkarnaci Dhanvantariho, a toto poznání je tudíž zaznamenáno i ve Vedách. Vedy jsou zdrojem veškerého poznání, a proto obsahují i poznání o lékařské vědě, které slouží k dokonalému vyléčení nemocí živé bytosti. Vtělená živá bytost je nemocná už samotnou stavbou svého těla. Tělo je symbolem nemocí. Nemoci mohou být různých druhů, ale musí existovat, stejně jako pro každého existuje zrození a smrt. Milostí Osobnosti Božství jsou však nejen vyléčeny nemoci těla a mysli, ale také duše je vysvobozena ze stálého koloběhu zrození a smrti. Pán se také nazývá bhavauṣadhi neboli “zdroj vyléčení z nemoci hmotné existence”.