Skip to main content

CHAPTER SIX

ГЛАВА ШОСТА

Puruṣa-sūkta Confirmed

Підтвердження «Пуруша  -  сукти»

Text 1:
Lord Brahmā said: The mouth of the virāṭ-puruṣa [the universal form of the Lord] is the generating center of the voice, and the controlling deity is Fire. His skin and six other layers are the generating centers of the Vedic hymns, and His tongue is the productive center of different foodstuffs and delicacies for offering to the demigods, the forefathers and the general mass of people.
ВІРШ 1:
Господь Брахма сказав: Рот вірат-пуруші [всесвітньої форми Господа]    —    джерело голосу, а панівне божество голосу    —    Вогонь. Шкіра та шість інших покривів вірат-пуруші    —    це джерело ведичних гімнів, а Його язик породжує різноманітні харчові продукти й ласощі, що їх підносять півбогам, предкам та людському загалові.
Text 2:
His two nostrils are the generating centers of our breathing and of all other airs, His smelling powers generate the Aśvinī-kumāra demigods and all kinds of medicinal herbs, and His breathing energies produce different kinds of fragrance.
ВІРШ 2:
Дві Його ніздрі дають початок нашому диханню і всім іншим різновидам життєвого повітря, Його нюх породжує півбогів Ашвіні-кумар і всі різновиди лікарських рослин, а з енерґій Його віддиху виникають різноманітні запахи.
Text 3:
His eyes are the generating centers of all kinds of forms, and they glitter and illuminate. His eyeballs are like the sun and the heavenly planets. His ears hear from all sides and are receptacles for all the Vedas, and His sense of hearing is the generating center of the sky and of all kinds of sound.
ВІРШ 3:
Його осяйні, світлодайні очі породжують усі форми. Його очні яблука подібні до сонця і райських планет. Його вуха чують звуки, що лунають з усіх сторін світу, і заховують у собі всі Веди, а Його слух породжує небо і всі звуки.
Text 4:
His bodily surface is the breeding ground for the active principles of everything and for all kinds of auspicious opportunities. His skin, like the moving air, is the generating center for all kinds of sense of touch and is the place for performing all kinds of sacrifice.
ВІРШ 4:
Поверхня Його тіла    —    це розсадник начал усього сущого і всіх сприятливих нагод. Його шкіра, наче подих вітру, породжує всі різновиди дотику і являє собою арену всіх жертвопринесень.
Text 5:
The hairs on His body are the cause of all vegetation, particularly of those trees which are required as ingredients for sacrifice. The hairs on His head and face are reservoirs for the clouds, and His nails are the breeding ground of electricity, stones and iron ores.
ВІРШ 5:
Волосся на Його тілі породжує на світ усю рослинність, зокрема дерева, що потрібні як складові для жертвопринесень. Волосся на Його голові та обличчі    —    вмістище хмар, а Його нігті    —    джерело електрики, каміння та залізних руд.
Text 6:
The Lord’s arms are the productive fields for the great demigods and other leaders of the living entities who protect the general mass.
ВІРШ 6:
Руки Господа породжують великих півбогів та інших провідників і захисників загалу живих істот.
Text 7:
Thus the forward steps of the Lord are the shelter for the upper, lower and heavenly planets, as well as for all that we need. His lotus feet serve as protection from all kinds of fear.
ВІРШ 7:
Відповідно, кроки Господа    —    захисток вищих, нижчих та райських планет, а також усього потрібного для нас. Його лотосові стопи захищають від усіх небезпек.
Text 8:
From the Lord’s genitals originate water, semen, generatives, rains and the procreators. His genitals are the cause of a pleasure that counteracts the distress of begetting.
ВІРШ 8:
Зі статевих органів Господа виникають вода, сім’я, дітородні органи, дощі, а також прародителі. Його ґеніталії є джерелом насолоди, яка скрашує страждання, пов’язані з продовженням роду.
Text 9:
O Nārada, the evacuating outlet of the universal form of the Lord is the abode of the controlling deity of death, Mitra, and the evacuating hole and the rectum of the Lord is the place of envy, misfortune, death, hell, etc.
ВІРШ 9:
О Нарадо, анус всесвітньої форми Господа є обитель панівного божества смерти, Мітри. Анальний отвір і пряма кишка Господа    —    це місце заздрости, нещастя, смерти, пекла і такого іншого.
Text 10:
The back of the Lord is the place for all kinds of frustration and ignorance, as well as for immorality. From His veins flow the great rivers and rivulets, and on His bones are stacked the great mountains.
ВІРШ 10:
Спина Господа    —    місце всіляких розчарувань, невігластва, а також розпусти. З Його судин витікають великі річки та струмки, а кості Його утворюють гірські хребти.
Text 11:
The impersonal feature of the Lord is the abode of great oceans, and His belly is the resting place for the materially annihilated living entities. His heart is the abode of the subtle material bodies of living beings. Thus it is known by the intelligent class of men.
ВІРШ 11:
Безособистісний аспект Господа    —    обитель великих океанів, а Його черево    —    місце, де після знищення матеріального світу спочивають живі істоти. Його серце    —    обитель тонких матеріальних тіл живих істот. Так це все розуміють люди інтелектуального класу.
Text 12:
Also, the consciousness of that great personality is the abode of religious principles — mine, yours, and those of the four bachelors Sanaka, Sanātana, Sanat-kumāra and Sanandana. That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge.
ВІРШ 12:
Також свідомість цієї великої особистости    —    обитель релігійних засад: моїх, твоїх і чотирьох Кумар, що склали обітницю безшлюбности (Санаки, Санатани, Санат-кумари та Санандани). Ця свідомість є також притулок істини і трансцендентного знання.
Texts 13-16:
Beginning from me [Brahmā] down to you and Bhava [Śiva], all the great sages who were born before you, the demigods, the demons, the Nāgas, the human beings, the birds, the beasts, as well as the reptiles, etc., and all phenomenal manifestations of the universes, namely the planets, stars, asteroids, luminaries, lightning, thunder, and the inhabitants of the different planetary systems, namely the Gandharvas, Apsarās, Yakṣas, Rakṣas, Bhūtagaṇas, Uragas, Paśus, Pitās, Siddhas, Vidyādharas, Cāraṇas, and all other different varieties of living entities, including the birds, beasts, trees and everything that be, are all covered by the universal form of the Lord at all times, namely past, present and future, although He is transcendental to all of them, eternally existing in a form not exceeding nine inches.
ВІРШ 13–16:
Усі , починаючи від мене [ Брахми ] і до тебе з Бгавою [Шівою], всі великі мудреці, народжені до тебе, півбоги, демони, наґи, люди, птахи, звірі, плазуни і т. д. і всі прояви матерії у всесвітах: планети, зірки, астероїди, світила, блискавка, грім,    —    а також жителі різноманітних планетних систем: ґандгарви, апсари, якші, ракшаси, бгутаґани, ураґи, пашу, піти, сіддги, від’ядгари, чарани та інші різновиди живих істот, у тому числі птахи, звірі, дерева і все суще у всі часи    —    в минулому, теперішньому і майбутньому    —     все охоплене всесвітньою формою Господа. Проте Сам Він трансцендентний до цього всього і вічно існує у формі, заввишки незбільш як двадцять три сантиметри.
Text 17:
The sun illuminates both internally and externally by expanding its radiation; similarly, the Supreme Personality of Godhead, by expanding His universal form, maintains everything in the creation both internally and externally.
ВІРШ 17:
Поширюючи своє проміння, сонце освітлює все у світі зсередини і ззовні. Так само Верховний Бог-Особа, поширюючи Себе у всесвітню форму, зсередини і ззовні підтримує у творінні все суще.
Text 18:
The Supreme Personality of Godhead is the controller of immortality and fearlessness, and He is transcendental to death and the fruitive actions of the material world. O Nārada, O brāhmaṇa, it is therefore difficult to measure the glories of the Supreme Person.
ВІРШ 18:
Верховний Бог-Особа    —    владика безсмертя й безстрашности, трансцендентний до смерти й корисливої діяльности матеріального світу. Тому, о брахмано Нарадо, велич Верховної Особи незглибима.
Text 19:
The Supreme Personality of Godhead is to be known as the supreme reservoir of all material opulences by the one fourth of His energy in which all the living entities exist. Deathlessness, fearlessness and freedom from the anxieties of old age and disease exist in the kingdom of God, which is beyond the three higher planetary systems and beyond the material coverings.
ВІРШ 19:
Знай же, що Верховний Бог-Особа однією чвертю Своєї верховної енерґії, у якій існують всі живі істоти, породжує всі матеріальні багатства. Безсмертя, безстрашність і свободу від страждань старости й хвороб можна знайти в царстві Бога, що лежить за межами трьох вищих планетних систем і матеріальних оболонок всесвіту.
Text 20:
The spiritual world, which consists of three fourths of the Lord’s energy, is situated beyond this material world, and it is especially meant for those who will never be reborn. Others, who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vows, must live within the three material worlds.
ВІРШ 20:
Духовний світ, що становить три чверті Господньої енерґії, розміщений поза матеріальним світом і призначений для тих, хто ніколи не народжуватиметься знову. Натомість інші, що прив’язані до сімейного життя і не дотримуються обітниць безшлюбности, змушені жити в межах трьох матеріальних світів.
Text 21:
By His energies, the all-pervading Personality of Godhead is thus comprehensively the master in the activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both nescience and factual knowledge of all situations.
ВІРШ 21:
Своїми енерґіями всепронизуючий Бог-Особа охоплює як діяльність задля влади над природою, так і діяльність у відданому служінні. Він верховний повелитель як невігластва, так і достовірного знання всіх істин.
Text 22:
From that Personality of Godhead, all the universal globes and the universal form with all material elements, qualities and senses are generated. Yet He is aloof from such material manifestations, like the sun, which is separate from its rays and heat.
ВІРШ 22:
З Бога-Особи походять усі сферичні всесвіти, а також всесвітня форма з усіма матеріальними елементами, якостями і чуттями. Проте Він перебуває поза цими матеріальними проявленнями, наче сонце, що існує окремо від свого проміння і тепла.
Text 23:
When I was born from the abdominal lotus flower of the Lord [Mahā-Viṣṇu], the great person, I had no ingredients for sacrificial performances except the bodily limbs of the great Personality of Godhead.
ВІРШ 23:
Коли я народився на лотосі, що виріс з живота Господа, великої особи [Маха-Вішну], я не мав ніяких складників для принесення жертв    —    тільки частини тіла великого Бога- Особи.
Text 24:
For performing sacrificial ceremonies, one requires sacrificial ingredients, such as flowers, leaves and straw, along with the sacrificial altar and a suitable time [spring].
ВІРШ 24:
Для жертовних відправ потрібні такі складники: квіти, листя, суха трава, а також жертовник і слушний час [весна].
Text 25:
Other requirements are utensils, grains, clarified butter, honey, gold, earth, water, the Ṛg Veda, Yajur Veda and Sāma Veda and four priests to perform the sacrifice.
ВІРШ 25:
Крім того, потрібні відповідне начиння, збіжжя, топлене масло, мед, золото, земля, вода, «Ріґ Веда», «Яджур Веда», «Сама Веда» і чотири жерці.
Text 26:
Other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense, in accordance with the particular scripture, for specific purposes and by specific processes.
ВІРШ 26:
Разом із тим треба прикликати всіляких півбогів, підносячи їм відповідні гімни з їхніми іменами і складаючи обітниці щодо винагороди згідно з відповідним священним писанням задля певної мети і за певною методикою.
Text 27:
Thus I had to arrange all these necessary ingredients and paraphernalia of sacrifice from the personal bodily parts of the Personality of Godhead. By invocation of the demigods’ names, the ultimate goal, Viṣṇu, was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering were complete.
ВІРШ 27:
Отже я був змушений використати члени тіла Бога-Особи, щоб зібрати всі компоненти і начиння для жертвопринесення. Промовляючи імена півбогів, я поступово досяг кінцевої мети    —    Вішну, таким чином відшкодувавши Йому взяте і довівши жертвопринесення до кінця.
Text 28:
Thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts of the body of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord.
ВІРШ 28:
Так з частин тіла Верховного Господа, що насолоджується всіма жертвами, я створив складники і начиння для жертвопринесення, і тоді виконав його, для того щоб задовольнити Господа.
Text 29:
My dear son, thereafter your nine brothers, who are the masters of living creatures, performed the sacrifice with proper rituals to satisfy both the manifested and nonmanifested personalities.
ВІРШ 29:
Любий сину, по тому, щоб задовольнити проявлених і непроявлених осіб, жертви з відповідними ритуалами склали твої дев’ять братів, повелителі живих створінь.
Text 30:
Thereafter, the Manus, the fathers of mankind, the great sages, the forefathers, the learned scholars, the Daityas and mankind performed sacrifices meant to please the Supreme Lord.
ВІРШ 30:
Потім, щоб задовольнити Верховного Господа, жертвопринесення виконали Ману, прабатьки людства, великі мудреці, предки, знавці священних писань, дайт’ї і люди.
Text 31:
All the material manifestations of the universes are therefore situated in His powerful material energies, which He accepts self-sufficiently, although He is eternally without affinity for the material modes.
ВІРШ 31:
Отже, всі проявлені матеріальні всесвіти перебувають у Його могутніх матеріальних енерґіях, які Він використовує, хоча Сам Він ніколи не зв’язаний матеріальними ґунами і самодостатній.
Text 32:
By His will, I create, Lord Śiva destroys, and He Himself, in His eternal form as the Personality of Godhead, maintains everything. He is the powerful controller of these three energies.
ВІРШ 32:
З Його волі я творю, Господь Шіва знищує, а Сам Він у Своїй вічній формі Бога-Особи все підтримує. Він    —    могутній повелитель цих трьох енерґій.
Text 33:
My dear son, whatever you inquired from me I have thus explained unto you, and you must know for certain that whatever there is (either as cause or as effect, both in the material and spiritual worlds) is dependent on the Supreme Personality of Godhead.
ВІРШ 33:
Ось, сину мій, я пояснив тобі все, про що ти запитав. Знай же напевно, що все суще (хоч то причина, хоч наслідок, в матеріальному чи в духовному світі) залежить від Верховного Бога-Особи.
Text 34:
O Nārada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Hari, with great zeal, whatever I say has never proved to have been false. Nor is the progress of my mind ever deterred. Nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter.
ВІРШ 34:
Нарадо, через те, що я цупко тримаюся лотосових стіп Верховного Бога-Особи, Харі, жодне моє слово ніколи ще не виявлялося неправдою. Ніщо й ніколи не могло перешкодити плину моїх думок, а чуття мої не оскверняла минуща прив’язаність до матерії.
Text 35:
Although I am known as the great Brahmā, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities and am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities, who offer me respectful obeisances, still I cannot understand Him, the Lord, the very source of my birth.
ВІРШ 35:
Хоча мене називають великим Брахмою, досконалим знавцем мудрости ведичної учнівської послідовности, хоча я пройшов через усі аскези, оволодів усіма містичними силами й усвідомив себе і навіть хоча мене шанують за це все великі пращури живих істот, які шанобливо схиляються переді мною, все таки я неспроможний збагнути Його, Господа, причину мого власного народження.
Text 36:
Therefore it is best for me to surrender unto His feet, which alone can deliver one from the miseries of repeated birth and death. Such surrender is all-auspicious and allows one to perceive all happiness. Even the sky cannot estimate the limits of its own expansion. So what can others do when the Lord Himself is unable to estimate His own limits?
ВІРШ 36:
Тому найліпше для мене    —    віддатись Його стопам , що тільки вони на силі врятувати від страждань повторюваних народжень та смертей. Відданість Господу сприятлива всіма сторонами і дозволяє звідати повного щастя. Навіть небо неспроможне зміряти своєї широчіні. Як Сам Господь не може знайти Собі меж, що вже тоді казати за інших?
Text 37:
Since neither Lord Śiva nor you nor I could ascertain the limits of spiritual happiness, how can other demigods know it? And because all of us are bewildered by the illusory, external energy of the Supreme Lord, we can see only this manifested cosmos according to our individual ability.
ВІРШ 37:
Пізнати межі духовного щастя не спроможні ні Господь Шіва, ні ти, ні я, як же тоді інші півбоги можуть знати їх? Ми всі введені в оману ілюзорною зовнішньою енерґією Верховного Господа, тому бачимо цей проявлений космос лише до міри своїх можливостей.
Text 38:
Let us offer our respectful obeisances unto that Supreme Personality of Godhead, whose incarnations and activities are chanted by us for glorification, though He can hardly be fully known as He is.
ВІРШ 38:
Вклонімось шанобливо Верховному Богові-Особі, що Його втілення і діяння ми оспівуємо, хоча навряд чи можемо повністю пізнати Його таким, який Він є.
Text 39:
That supreme original Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, expanding His plenary portion as Mahā-Viṣṇu, the first incarnation, creates this manifested cosmos, but He is unborn. The creation, however, takes place in Him, and the material substance and manifestations are all Himself. He maintains them for some time and absorbs them into Himself again.
ВІРШ 39:
Цей всевишній відначальний Бог-Особа, Господь Крішна , поширившись у Маха-Вішну , Свою довершену частку і перше втілення, створює проявлений космос, проте Сам Він ненароджений . Однак творення відбувається в Ньому, а матеріальна речовина і матеріальні прояви є не що інше, як Він Сам. Упродовж якогось часу Він підтримує їх, а тоді знову поглинає у Себе.
Texts 40-41:
The Personality of Godhead is pure, being free from all contaminations of material tinges. He is the Absolute Truth and the embodiment of full and perfect knowledge. He is all-pervading, without beginning or end, and without rival. O Nārada, O great sage, the great thinkers can know Him when completely freed from all material hankerings and when sheltered under undisturbed conditions of the senses. Otherwise, by untenable arguments, all is distorted, and the Lord disappears from our sight.
ВІРШІ 40-41:
Бог - Особа чистий від будь - яких домішок матеріальної скверни. Він    —    Абсолютна Істина, уособлення повного і довершеного знання. Він пронизує все, Йому немає ні початку, ні кінця, і ніхто не може бути Йому суперником. О великий мудрецю Нарадо, великі мислителі на силі пізнати Його, тільки коли повністю звільнились від матеріальних бажань і захищені вмиротвореністю чуттів. Натомість бездовідні розумування все спотворюють, і Господь зникає з-перед наших очей.
Text 42:
Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu is the first incarnation of the Supreme Lord, and He is the master of eternal time, space, cause and effects, mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, and the sum total of all living beings, both moving and nonmoving.
ВІРШ 42:
Каранарнавашаї Вішну    —    це перше втілення Верховного Господа, Він    —    повелитель вічного часу, простору, причин і наслідків, розуму, елементів, матеріального его, ґун природи , чуттів , всесвітньої форми Господа , Ґарбгодакашаї Вішну, а також усієї сукупности живих істот, рухомих та нерухомих.
Texts 43-45:
I myself [Brahmā], Lord Śiva, Lord Viṣṇu, great generators of living beings like Dakṣa and Prajāpati, yourselves [Nārada and the Kumāras], heavenly demigods like Indra and Candra, the leaders of the Bhūrloka planets, the leaders of the earthly planets, the leaders of the lower planets, the leaders of the Gandharva planets, the leaders of the Vidyādhara planets, the leaders of the Cāraṇaloka planets, the leaders of the Yakṣas, Rakṣas and Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists and the great spacemen, as well as the dead bodies, evil spirits, satans, jinn, kūṣmāṇḍas, great aquatics, great beasts and great birds, etc. — in other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence, and breeding, whether in form or formless — may appear to be the specific truth and the form of the Lord, but actually they are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord.
ВІРШ 43–45:
Я сам [ Брахма ] , Господь Шіва , Господь Вішну , великі прабатьки живих істот (Дакша, Праджапаті та інші), ви [Нарада і Кумари], півбоги раю, як-от Індра і Чандра, правителі планет Бгурлоки, правителі земних і нижчих планет, правителі планет ґандгарв, від’ядгар, Чараналоки, повелителі якшів, ракшасів та ураґів, великі мудреці, великі демони, великі безбожники, великі космічні мандрівники, а також мерці, злі духи, дияволи, джини, кушманди, великі водяні істоти, великі звірі та птахи тощо    —    одно слово, геть усе, що відзначається своєю могутністю, достоїнствами, видатними розумовими здібностями і чуттєвою снагою, силою, вибачливістю, красою, скромністю, багатством і шляхетним походженням    —    з формою і безформне,    —    може видатись достеменною істиною або формою Господа, але насправді не є таким. Це все лише частка трансцендентної енерґії Господа.
Text 46:
O Nārada, now I shall state, one after another, the transcendental incarnations of the Lord known as līlā-avatāras. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the ear. These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore they are in my heart.
ВІРШ 46:
Нарадо, зараз я одне по одному опишу трансцендентні втілення Господа, звані ліла-аватари. Оповіді про їхні діяння очищують вуха від усієї нагромадженої в них скверни. Описи цих ігор тішать слух і можуть дати серцю велику насолоду. Тому вони завжди в моєму серці.