Skip to main content

CHAPTER SIX

KAPITOLA ŠESTÁ

Puruṣa-sūkta Confirmed

Potvrzení Puruṣa-sūkty

Text 1:
Lord Brahmā said: The mouth of the virāṭ-puruṣa [the universal form of the Lord] is the generating center of the voice, and the controlling deity is Fire. His skin and six other layers are the generating centers of the Vedic hymns, and His tongue is the productive center of different foodstuffs and delicacies for offering to the demigods, the forefathers and the general mass of people.
Sloka 1:
Pán Brahmā řekl: Ústa virāṭ-puruṣi (vesmírné podoby Pána) jsou zdrojem hlasu a jejich vládnoucím božstvem je Oheň. Jeho kůže a šest dalších pokryvů jsou zdrojem védských hymnů a Jeho jazyk je původem různých potravin a lahůdek pro obětování polobohům, předkům a obyčejným lidem.
Text 2:
His two nostrils are the generating centers of our breathing and of all other airs, His smelling powers generate the Aśvinī-kumāra demigods and all kinds of medicinal herbs, and His breathing energies produce different kinds of fragrance.
Sloka 2:
Jeho dvě nosní dírky jsou zdrojem našeho dýchání a všech ostatních vzduchů, Jeho čichová schopnost vytváří polobohy Aśvinī-kumāry a všechny druhy léčivých bylin a Jeho dýchací energie vytvářejí různé druhy vůní.
Text 3:
His eyes are the generating centers of all kinds of forms, and they glitter and illuminate. His eyeballs are like the sun and the heavenly planets. His ears hear from all sides and are receptacles for all the Vedas, and His sense of hearing is the generating center of the sky and of all kinds of sound.
Sloka 3:
Jeho oči jsou zdrojem všech druhů podob a třpytí se a osvětlují. Jeho oční bulvy jsou jako Slunce a nebeské planety. Jeho uši slyší všechno ze všech stran a přijímají všechny Vedy a Jeho sluch je zdrojem éteru a všech možných zvuků.
Text 4:
His bodily surface is the breeding ground for the active principles of everything and for all kinds of auspicious opportunities. His skin, like the moving air, is the generating center for all kinds of sense of touch and is the place for performing all kinds of sacrifice.
Sloka 4:
Povrch Jeho těla je základem pro činné principy všeho a pro všechny příznivé možnosti. Jeho kůže, podobně jako pohybující se vzduch, vytváří všechny pocity doteku a je místem pro vykonávání veškerých obětí.
Text 5:
The hairs on His body are the cause of all vegetation, particularly of those trees which are required as ingredients for sacrifice. The hairs on His head and face are reservoirs for the clouds, and His nails are the breeding ground of electricity, stones and iron ores.
Sloka 5:
Chlupy na Jeho těle jsou zdrojem veškeré vegetace; zvláště těch stromů, které jsou zapotřebí jako složky oběti. Vlasy a chlupy na Jeho hlavě a tváři jsou rezervoáry mraků a z Jeho nehtů se vytváří elektřina, kameny a železná ruda.
Text 6:
The Lord’s arms are the productive fields for the great demigods and other leaders of the living entities who protect the general mass.
Sloka 6:
Pánovy paže jsou místem zrodu velkých polobohů a jiných vůdců a ochránců obyčejných lidí.
Text 7:
Thus the forward steps of the Lord are the shelter for the upper, lower and heavenly planets, as well as for all that we need. His lotus feet serve as protection from all kinds of fear.
Sloka 7:
Kroky Pána jsou útočištěm vyšších, nižších a nebeských planet a také všeho, co potřebujeme. Jeho lotosové nohy skýtají ochranu před veškerým strachem.
Text 8:
From the Lord’s genitals originate water, semen, generatives, rains and the procreators. His genitals are the cause of a pleasure that counteracts the distress of begetting.
Sloka 8:
Z Pánových genitálií pochází voda, semeno, rozmnožovací orgány, deště a první předkové. Jeho genitálie jsou zdrojem rozkoše, která vyvažuje bolesti plození.
Text 9:
O Nārada, the evacuating outlet of the universal form of the Lord is the abode of the controlling deity of death, Mitra, and the evacuating hole and the rectum of the Lord is the place of envy, misfortune, death, hell, etc.
Sloka 9:
Ó Nārado, vyměšovací ústrojí vesmírné podoby Pána je sídlem boha vládnoucího smrti, Mitry. Vyměšovací otvor a konečník Pána jsou místem závisti, neštěstí, smrti, pekla atd.
Text 10:
The back of the Lord is the place for all kinds of frustration and ignorance, as well as for immorality. From His veins flow the great rivers and rivulets, and on His bones are stacked the great mountains.
Sloka 10:
Záda Pána jsou místem všech druhů zklamání, nevědomosti a nemorálnosti. Z Jeho žil tečou velké i malé řeky a Jeho kosti tvoří hřebeny vysokých hor.
Text 11:
The impersonal feature of the Lord is the abode of great oceans, and His belly is the resting place for the materially annihilated living entities. His heart is the abode of the subtle material bodies of living beings. Thus it is known by the intelligent class of men.
Sloka 11:
Neosobní rys Pána je sídlem velkých oceánů a Jeho břicho je místem spočinutí hmotně zničených živých bytostí. Jeho srdce je sídlem jemnohmotných těl živých bytostí. Tak to znají inteligentní lidé.
Text 12:
Also, the consciousness of that great personality is the abode of religious principles — mine, yours, and those of the four bachelors Sanaka, Sanātana, Sanat-kumāra and Sanandana. That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge.
Sloka 12:
Vědomí té velké osobnosti je sídlem náboženských zásad — mých, tvých a těch, které dodržují čtyři Kumārové: Sanaka, Sanātana, Sanat a Sanandana. Toto vědomí je také sídlem pravdy a transcendentálního poznání.
Texts 13-16:
Beginning from me [Brahmā] down to you and Bhava [Śiva], all the great sages who were born before you, the demigods, the demons, the Nāgas, the human beings, the birds, the beasts, as well as the reptiles, etc., and all phenomenal manifestations of the universes, namely the planets, stars, asteroids, luminaries, lightning, thunder, and the inhabitants of the different planetary systems, namely the Gandharvas, Apsarās, Yakṣas, Rakṣas, Bhūtagaṇas, Uragas, Paśus, Pitās, Siddhas, Vidyādharas, Cāraṇas, and all other different varieties of living entities, including the birds, beasts, trees and everything that be, are all covered by the universal form of the Lord at all times, namely past, present and future, although He is transcendental to all of them, eternally existing in a form not exceeding nine inches.
Sloka 13-16:
Počínaje mnou (Brahmou) přes tebe a Bhavu (Śivu), všechny velké mudrce, kteří se narodili před tebou, polobohy, démony, Nāgy, lidi, ptáky, zvířata, plazy atd., všechny vnímatelné projevy ve vesmírech jako planety, hvězdy, asteroidy, světelná tělesa, blesk a hrom a obyvatele různých planetárních systémů — Gandharvy, Apsary, Yakṣi, Rakṣasy, Bhūtagaṇy, Uragy, Paśuy, Pity, Siddhy, Vidyādhary, Cāraṇy a všechny další různé druhy živých bytostí včetně ptactva, zvěře, stromů a všeho, co existuje — jsou všichni pokryti vesmírnou podobou Pána ve všech dobách (v minulosti, současnosti i budoucnosti), třebaže On je transcendentální všemu a věčně existuje v podobě, Jejíž rozměry nepřesahují devět palců.
Text 17:
The sun illuminates both internally and externally by expanding its radiation; similarly, the Supreme Personality of Godhead, by expanding His universal form, maintains everything in the creation both internally and externally.
Sloka 17:
Slunce osvětluje šířením svých paprsků nitro i povrch všeho a stejně tak Nejvyšší Osobnost Božství udržuje vše ve stvoření uvnitř i vně prostřednictvím Své vesmírné podoby.
Text 18:
The Supreme Personality of Godhead is the controller of immortality and fearlessness, and He is transcendental to death and the fruitive actions of the material world. O Nārada, O brāhmaṇa, it is therefore difficult to measure the glories of the Supreme Person.
Sloka 18:
Nejvyšší Osobnost Božství je vládce nesmrtelnosti a nebojácnosti a je transcendentální smrti a plodonosným činům hmotného světa. Ó brāhmaṇo Nārado, slávu a velikost Nejvyšší Osoby je proto obtížné změřit.
Text 19:
The Supreme Personality of Godhead is to be known as the supreme reservoir of all material opulences by the one fourth of His energy in which all the living entities exist. Deathlessness, fearlessness and freedom from the anxieties of old age and disease exist in the kingdom of God, which is beyond the three higher planetary systems and beyond the material coverings.
Sloka 19:
Věz, že Nejvyšší Osobnost Božství je svrchovaným zdrojem veškerého hmotného bohatství v jedné čtvrtině Své energie, kde žijí všechny živé bytosti. V Božím království, které je nad třemi vyššími planetárními systémy a za hmotnými obaly, panuje nesmrtelnost, nebojácnost a neexistuje tam nepříjemné stáří ani nemoci.
Text 20:
The spiritual world, which consists of three fourths of the Lord’s energy, is situated beyond this material world, and it is especially meant for those who will never be reborn. Others, who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vows, must live within the three material worlds.
Sloka 20:
Duchovní svět, který se skládá ze tří čtvrtin Pánovy energie, je umístěný za hranicemi tohoto hmotného světa a je určen výhradně pro ty, kteří se již nikdy znovu nenarodí. Jiní, kteří jsou poutáni k rodinnému životu a nedodržují přísně slib pohlavní zdrženlivosti, musí žít uvnitř tří hmotných světů.
Text 21:
By His energies, the all-pervading Personality of Godhead is thus comprehensively the master in the activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both nescience and factual knowledge of all situations.
Sloka 21:
Všeprostupující Osobnost Božství je tak prostřednictvím Svých energií absolutním Pánem všech činností — jak při snaze ovládnout hmotný svět, tak v oddané službě. Ve všech situacích je Nejvyšším Pánem nevědomosti i skutečného poznání.
Text 22:
From that Personality of Godhead, all the universal globes and the universal form with all material elements, qualities and senses are generated. Yet He is aloof from such material manifestations, like the sun, which is separate from its rays and heat.
Sloka 22:
Z této Osobnosti Božství pocházejí všechny vesmíry i vesmírná podoba se všemi hmotnými prvky, vlastnostmi a smysly. Přesto však Pán stojí stranou všech těchto hmotných projevů, stejně jako Slunce existuje odděleně od svých paprsků a tepla.
Text 23:
When I was born from the abdominal lotus flower of the Lord [Mahā-Viṣṇu], the great person, I had no ingredients for sacrificial performances except the bodily limbs of the great Personality of Godhead.
Sloka 23:
Když jsem se narodil na lotosovém květu vyrůstajícím z břicha Pána (Mahā-Viṣṇua), velké Osoby, neměl jsem k dispozici žádné jiné složky pro vykonávání obětí, než části těla této velké Osobnosti Božství.
Text 24:
For performing sacrificial ceremonies, one requires sacrificial ingredients, such as flowers, leaves and straw, along with the sacrificial altar and a suitable time [spring].
Sloka 24:
Pro vykonávání obětních obřadů jsou jako součásti oběti zapotřebí květy, listy a stébla trávy, obětní oltář a také vhodný čas (jaro).
Text 25:
Other requirements are utensils, grains, clarified butter, honey, gold, earth, water, the Ṛg Veda, Yajur Veda and Sāma Veda and four priests to perform the sacrifice.
Sloka 25:
Dále je zapotřebí náčiní, obilí, přečištěné máslo, med, zlato, země, voda, Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda a čtyři kněží k vykonání oběti.
Text 26:
Other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense, in accordance with the particular scripture, for specific purposes and by specific processes.
Sloka 26:
K dalším nutnostem patří vzývání jmen různých polobohů pomocí zvláštních hymnů a slibů odplaty podle příslušného písma, pro zvláštní účely a zvláštními metodami.
Text 27:
Thus I had to arrange all these necessary ingredients and paraphernalia of sacrifice from the personal bodily parts of the Personality of Godhead. By invocation of the demigods’ names, the ultimate goal, Viṣṇu, was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering were complete.
Sloka 27:
Všechny tyto nezbytné složky a doplňky oběti jsem tedy musel získat z částí těla Osobnosti Božství. Vzýváním jmen polobohů jsem postupně dospěl až ke konečnému cíli, Viṣṇuovi, čímž byla završena konečná oběť i odčinění.
Text 28:
Thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts of the body of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord.
Sloka 28:
Takto jsem stvořil složky a doplňky oběti z částí těla Nejvyššího Pána, poživatele obětí, a vykonal jsem oběť pro Jeho uspokojení.
Text 29:
My dear son, thereafter your nine brothers, who are the masters of living creatures, performed the sacrifice with proper rituals to satisfy both the manifested and nonmanifested personalities.
Sloka 29:
Můj milý synu, poté tvých devět bratrů, kteří jsou pány živých bytostí, vykonalo oběť společně s náležitými rituály pro uspokojení projevených i neprojevených osobností.
Text 30:
Thereafter, the Manus, the fathers of mankind, the great sages, the forefathers, the learned scholars, the Daityas and mankind performed sacrifices meant to please the Supreme Lord.
Sloka 30:
Poté vykonali pro potěšení Nejvyššího Pána své oběti Manuové, praotci lidstva, velcí mudrci, předci, vzdělaní učenci, Daityové a lidstvo samotné.
Text 31:
All the material manifestations of the universes are therefore situated in His powerful material energies, which He accepts self-sufficiently, although He is eternally without affinity for the material modes.
Sloka 31:
Všechny projevy hmotných vesmírů tedy spočívají na Jeho mocných hmotných energiích, které Pán přijímá, přestože je soběstačný a nemá žádnou zálibu v hmotných kvalitách.
Text 32:
By His will, I create, Lord Śiva destroys, and He Himself, in His eternal form as the Personality of Godhead, maintains everything. He is the powerful controller of these three energies.
Sloka 32:
Jeho vůlí já tvořím, Pán Śiva ničí a On Samotný ve Své věčné podobě Osobnosti Božství vše udržuje. On je mocným vládcem těchto tří energií.
Text 33:
My dear son, whatever you inquired from me I have thus explained unto you, and you must know for certain that whatever there is (either as cause or as effect, both in the material and spiritual worlds) is dependent on the Supreme Personality of Godhead.
Sloka 33:
Můj drahý synu, vysvětlil jsem ti vše, nač ses mě ptal, a musíš bezpečně vědět, že vše, co existuje (ať už jako příčina nebo jako důsledek, v hmotných i duchovních světech), závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství.
Text 34:
O Nārada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Hari, with great zeal, whatever I say has never proved to have been false. Nor is the progress of my mind ever deterred. Nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter.
Sloka 34:
Ó Nārado, s velkým zanícením se držím lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho, a proto nic z toho, co říkám, se nikdy neodchýlilo od pravdy. Mé mysli také nikdy nic nebránilo v pokroku a mé smysly nebyly nikdy degradovány dočasným ulpíváním na hmotě.
Text 35:
Although I am known as the great Brahmā, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities and am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities, who offer me respectful obeisances, still I cannot understand Him, the Lord, the very source of my birth.
Sloka 35:
Přestože jsem známý jako veliký Brahmā, dokonalý článek posloupnosti učitelů védské moudrosti, přestože jsem podstoupil všechna odříkání a jsem odborníkem na mystické síly a seberealizaci a přestože mě takto uznávají velcí předci živých bytostí a hluboce se mi klaní, přesto nemohu pochopit Jeho, Nejvyššího Pána, který je původcem mého zrození.
Text 36:
Therefore it is best for me to surrender unto His feet, which alone can deliver one from the miseries of repeated birth and death. Such surrender is all-auspicious and allows one to perceive all happiness. Even the sky cannot estimate the limits of its own expansion. So what can others do when the Lord Himself is unable to estimate His own limits?
Sloka 36:
Proto je pro mě nejlepší odevzdat se Jeho nohám, neboť to jediné může osvobodit živou bytost ze strastí spojených s opakovaným zrozením a smrtí. Odevzdat se Pánu je dokonale příznivé a umožňuje nám to vnímat veškeré štěstí. Vždyť ani nebe nedokáže odhadnout svoji velikost. Co potom svedou ostatní, když ani Pán Samotný nezná Své vlastní hranice?
Text 37:
Since neither Lord Śiva nor you nor I could ascertain the limits of spiritual happiness, how can other demigods know it? And because all of us are bewildered by the illusory, external energy of the Supreme Lord, we can see only this manifested cosmos according to our individual ability.
Sloka 37:
Jelikož ani Pán Śiva, ani ty, ani já nemůžeme změřit hranice duchovního štěstí, jak by je mohli znát jiní polobozi? A jelikož jsme všichni zmateni iluzorní energií Nejvyššího Pána, můžeme vidět jedině tento projevený vesmír, každý podle svých individuálních schopností.
Text 38:
Let us offer our respectful obeisances unto that Supreme Personality of Godhead, whose incarnations and activities are chanted by us for glorification, though He can hardly be fully known as He is.
Sloka 38:
Vzdejme své uctivé poklony Osobnosti Božství, Nejvyššímu Pánovi, Jehož inkarnace a činnosti opěvujeme, třebaže Ho stěží můžeme plně poznat takového, jaký je.
Text 39:
That supreme original Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, expanding His plenary portion as Mahā-Viṣṇu, the first incarnation, creates this manifested cosmos, but He is unborn. The creation, however, takes place in Him, and the material substance and manifestations are all Himself. He maintains them for some time and absorbs them into Himself again.
Sloka 39:
Pán Śrī Kṛṣṇa, nejvyšší původní Osobnost Božství, expanduje Svoji úplnou část jako Mahā-Viṣṇua, první inkarnaci, a tak tvoří tento projevený vesmír, ale Sám je nezrozený. Stvoření ovšem nastává v Něm a všechny hmotné látky a projevy jsou Jím Samotným. Po nějaký čas je udržuje, a pak je opět stahuje do Sebe.
Texts 40-41:
The Personality of Godhead is pure, being free from all contaminations of material tinges. He is the Absolute Truth and the embodiment of full and perfect knowledge. He is all-pervading, without beginning or end, and without rival. O Nārada, O great sage, the great thinkers can know Him when completely freed from all material hankerings and when sheltered under undisturbed conditions of the senses. Otherwise, by untenable arguments, all is distorted, and the Lord disappears from our sight.
Sloka 40-41:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je čistý a nepoznamenaný hmotným znečištěním. Je Absolutní Pravdou a ztělesněním plného a dokonalého poznání. Je všeprostupující, nemá počátek ani konec a nemá žádného soupeře. Ó velký mudrci Nārado, velcí myslitelé Ho mohou poznat jedině tehdy, když se zcela oprostí od všech hmotných tužeb a jejich smysly budou nerozrušené. Neobhájitelné argumenty jinak vše zkreslí a Pán zmizí z našeho dohledu.
Text 42:
Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu is the first incarnation of the Supreme Lord, and He is the master of eternal time, space, cause and effects, mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, and the sum total of all living beings, both moving and nonmoving.
Sloka 42:
Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu je první inkarnací Nejvyššího Pána a je vládcem věčného času, prostoru, příčin a důsledků, mysli, prvků, hmotného ega, kvalit přírody, smyslů, vesmírné podoby Pána, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných.
Texts 43-45:
I myself [Brahmā], Lord Śiva, Lord Viṣṇu, great generators of living beings like Dakṣa and Prajāpati, yourselves [Nārada and the Kumāras], heavenly demigods like Indra and Candra, the leaders of the Bhūrloka planets, the leaders of the earthly planets, the leaders of the lower planets, the leaders of the Gandharva planets, the leaders of the Vidyādhara planets, the leaders of the Cāraṇaloka planets, the leaders of the Yakṣas, Rakṣas and Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists and the great spacemen, as well as the dead bodies, evil spirits, satans, jinn, kūṣmāṇḍas, great aquatics, great beasts and great birds, etc. — in other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence, and breeding, whether in form or formless — may appear to be the specific truth and the form of the Lord, but actually they are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord.
Sloka 43-45:
Já sám (Brahmā), Pán Śiva, Pán Viṣṇu, velcí ploditelé živých bytostí jako je Dakṣa a Prajāpati, vy (Nārada a Kumārové), nebeští polobozi jako je Indra a Candra, vládci planet Bhūrloky, vládci zemských planet, vládci nižších planet, vládci planet Gandharvů, vládci planet Vidyādharů, vládci planet Cāraṇaloky, vůdci Yakṣů, Rakṣasů a Uragů, velcí mudrci, velcí démoni, velcí ateisté a velcí cestovatelé prostorem, jakož i mrtvá těla, zlí duchové, satanové, džinové, kūṣmāṇḍové, velcí vodní živočichové, velká zvířata, velcí ptáci atd. — tedy vše, co je obdařené vyjímečnou mocí, schopností myslet a vnímat, silou, schopností odpouštět, krásou, skromností, bohatstvím či dobrým původem, ať už s podobou či bez ní, se může jevit jako zvláštní pravda a podoba Pána, ale ve skutečnosti tomu tak není. Každý je pouze nepatrnou částí transcendentální energie Pána.
Text 46:
O Nārada, now I shall state, one after another, the transcendental incarnations of the Lord known as līlā-avatāras. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the ear. These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore they are in my heart.
Sloka 46:
Ó Nārado, nyní uvedu jednu po druhé transcendentální inkarnace Pána, které se nazývají līlā-avatārové. Naslouchání o jejich činnostech odstraňuje všechnu špínu nahromaděnou v uchu. O těchto zábavách je potěšením slyšet a mají se vychutnávat. Proto jsou v mém srdci.