Skip to main content

Text 42

Sloka 42

Devanagari

Dévanágarí

आद्योऽवतार: पुरुष: परस्य
काल: स्वभाव: सदसन्मनश्च ।
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि
विराट् स्वराट् स्थास्‍नु चरिष्णु भूम्न: ॥ ४२ ॥

Text

Verš

ādyo ’vatāraḥ puruṣaḥ parasya
kālaḥ svabhāvaḥ sad-asan-manaś ca
dravyaṁ vikāro guṇa indriyāṇi
virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu bhūmnaḥ
ādyo ’vatāraḥ puruṣaḥ parasya
kālaḥ svabhāvaḥ sad-asan-manaś ca
dravyaṁ vikāro guṇa indriyāṇi
virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu bhūmnaḥ

Synonyms

Synonyma

ādyaḥ — first; avatāraḥ — incarnation; puruṣaḥ — Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu; parasya — of the Lord; kālaḥ — time; svabhāvaḥ — space; sat — result; asat — cause; manaḥ — mind; ca — also; dravyam — elements; vikāraḥ — material ego; guṇaḥ — modes of nature; indriyāṇi — senses; virāṭ — the complete whole body; svarāṭ — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sthāsnu — immovable; cariṣṇu — movable; bhūmnaḥ — of the Supreme Lord.

ādyaḥ — první; avatāraḥ — inkarnace; puruṣaḥ — Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu; parasya — Pána; kālaḥ — čas; svabhāvaḥ — prostor; sat — výsledek; asat — příčina; manaḥ — mysl; ca — také; dravyam — prvky; vikāraḥ — hmotné ego; guṇaḥ — kvality přírody; indriyāṇi — smysly; virāṭ — úplné tělo; svarāṭ — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sthāsnu — nehybné; cariṣṇu — pohyblivé; bhūmnaḥ — Nejvyššího Pána.

Translation

Překlad

Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu is the first incarnation of the Supreme Lord, and He is the master of eternal time, space, cause and effects, mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, and the sum total of all living beings, both moving and nonmoving.

Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu je první inkarnací Nejvyššího Pána a je vládcem věčného času, prostoru, příčin a důsledků, mysli, prvků, hmotného ega, kvalit přírody, smyslů, vesmírné podoby Pána, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných.

Purport

Význam

That the material creation is not permanent has been discussed many times hereinbefore. The material creation is but a temporary exhibition of the material energy of the Almighty God. This material manifestation is necessary to give a chance to the conditioned souls who are unwilling to associate with the Lord in the relationship of loving transcendental service. Such unwilling conditioned souls are not allowed to enter into the liberated life of spiritual existence because at heart they are not willing to serve. Instead, they want to enjoy themselves as imitation Gods. The living entities are constitutionally eternal servitors of the Lord, but some of them, because of misusing their independence, do not wish to serve; therefore they are allowed to enjoy the material nature, which is called māyā, or illusion. It is called illusion because the living beings under the clutches of māyā are not factually enjoyers, although they think that they are, being illusioned by māyā. Such illusioned living entities are given a chance at intervals to rectify their perverted mentality of becoming false masters of the material nature, and they are imparted lessons from the Vedas about their eternal relationship with the Supreme Lord Kṛṣṇa (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). So the temporary creation of the material manifestation is an exhibition of the material energy of the Lord, and to manage the whole show the Supreme Lord incarnates Himself as the Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu just as a magistrate is deputed by the government to manage affairs temporarily. This Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu causes the manifestation of material creation by looking over His material energy (sa aikṣata). In the first volume of this book we have already discussed to some extent the explanation of the verse jagṛhe pauruṣaṁ rūpam. The duration of the illusory play of material creation is called a kalpa, and we have already discussed the creation’s taking place in kalpa after kalpa. By His incarnation and the activities of His potencies, the complete ingredients of creation, namely time, space, cause, result, mind, the gross and subtle elements and their interactional modes of nature — goodness, passion and ignorance — and then the senses and their reservoir source, the gigantic universal form as the second incarnation Garbhodakaśāyī Viṣṇu, and all living beings, both moving and standing, which come out of the second incarnation, all became manifested. Ultimately, all these creative elements and the creation itself are but manifestations of the Supreme Lord’s potencies; nothing is independent of the control of the Supreme Being. This first incarnation in the material creation, namely Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu, is the plenary part of the original Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, described in the Brahma-saṁhitā (5.48) as follows:

O pomíjivé povaze hmotného stvoření jsme zde hovořili již mnohokrát. Hmotné stvoření je pouze dočasným projevem hmotné energie Všemocného Boha. Je ho zapotřebí, aby dostaly příležitost i podmíněné duše, které se nechtějí sdružovat s Pánem prostřednictvím láskyplné transcendentální služby. Tyto neochotné podmíněné duše mají zakázaný vstup do duchovního světa, neboť v srdci nechtějí sloužit. Chtějí si namísto toho užívat samy a napodobovat Boha. Živé bytosti jsou svojí přirozeností věčnými služebníky Pána, ale některé z nich zneužívají své samostatnosti a odmítají sloužit. Jim je dovoleno užívat si hmotné přírody, která se nazývá māyā neboli iluze. Iluze se jí říká proto, že živé bytosti v zajetí māyi si ve skutečnosti nemohou užívat, i když oklamány māyou si myslí, že si užívají. Tyto oklamané živé bytosti dostávají v pravidelných intervalech příležitost napravit svoji zvrácenou mentalitu iluzorních vládců hmotné přírody, a dostávají pokyny z Ved o tom, jaký je jejich věčný vztah k Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Dočasné stvoření hmotného světa je tedy projevem Pánovy hmotné energie a Nejvyšší Pán inkarnuje v podobě Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇua, aby vše řídil, stejně jako vláda vysílá na různá místa své zástupce, aby dočasně řídili lokální záležitosti. Tento Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu projevuje hmotné stvoření tím, že pohlédne na Svoji hmotnou energii (sa aikṣata). V prvním dílu této knihy jsme již do určité míry vysvětlovali verš jagṛhe pauruṣaṁ rūpam. Délka iluzorní hry, která má jméno hmotné stvoření, se nazývá kalpa a hovořili jsme o tom, že kalpy se střídají jedna za druhou. Prostřednictvím Svých inkarnací a činnostmi Svých energií Pán projevuje všechny složky stvoření — čas, prostor, příčinu, důsledek, mysl, hrubé a jemné prvky, přírodní kvality (dobro, vášeň a nevědomost), které se s nimi pojí vzájemným působením, dále smysly a jejich souhrnný zdroj, gigantickou vesmírnou podobu jakožto druhou inkarnaci Garbhodakaśāyī Viṣṇua, a všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, které z této druhé inkarnace vycházejí. Všechny tyto prvky stvoření a stvoření samotné jsou nakonec jen energetickými projevy Nejvyššího Pána; nic není nezávislé na vládě Svrchované Bytosti. První inkarnace v hmotném stvoření, Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu, je úplnou částí původní Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy, a Brahma-saṁhitā (5.48) ji popisuje následovně:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

All the innumerable universes are maintained only during the breathing period of Mahā-Viṣṇu, or Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu, who is only a plenary part of Govinda, the original Personality of Godhead Lord Kṛṣṇa.

Všechny vesmíry, kterých je nespočetně mnoho, existují pouze po dobu výdechu Mahā-Viṣṇua, Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇua, který je úplnou částí Govindy, původní Osobnosti Božství Pána Kṛṣṇy.