Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Devanagari

Dévanágarí

नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च ।
देवतानुक्रम: कल्प: सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च ॥ २६ ॥

Text

Verš

nāma-dheyāni mantrāś ca
dakṣiṇāś ca vratāni ca
devatānukramaḥ kalpaḥ
saṅkalpas tantram eva ca
nāma-dheyāni mantrāś ca
dakṣiṇāś ca vratāni ca
devatānukramaḥ kalpaḥ
saṅkalpas tantram eva ca

Synonyms

Synonyma

nāma-dheyāni — invoking the names of the demigods; mantrāḥ — specific hymns to offer to a particular demigod; ca — also; dakṣiṇāḥ — reward; ca — and; vratāni — vows; ca — and; devatā-anukramaḥ — one demigod after another; kalpaḥ — the specific scripture; saṅkalpaḥ — the specific purpose; tantram — a particular process; eva — as they are; ca — also.

nāma-dheyāni — vzývání jmen polobohů; mantrāḥ — zvláštní hymny určené pro příslušného poloboha; ca — také; dakṣiṇāḥ — odplata; ca — a; vratāni — sliby; ca — a; devatā-anukramaḥ — jeden polobůh za druhým; kalpaḥ — zvláštní písmo; saṅkalpaḥ — zvláštní účel; tantram — příslušná metoda; eva — jak jsou; ca — také.

Translation

Překlad

Other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense, in accordance with the particular scripture, for specific purposes and by specific processes.

K dalším nutnostem patří vzývání jmen různých polobohů pomocí zvláštních hymnů a slibů odplaty podle příslušného písma, pro zvláštní účely a zvláštními metodami.

Purport

Význam

The whole process of offering sacrifice is under the category of fruitive action, and such activities are extremely scientific. They mainly depend on the process of vibrating sounds with a particular accent. It is a great science, and due to being out of proper use for more than four thousand years, for want of qualified brāhmaṇas such performances of sacrifice are no longer effective. Nor are they recommended in this fallen age. Any such sacrifice undertaken in this age as a matter of show may simply be a cheating process by the clever priestly order. But such a show of sacrifices cannot be effective at any stage. Fruitive action is being carried on by the help of material science and to a little extent by gross material help, but the materialists await a still more subtle advancement in the process of vibrating sounds on which the Vedic hymns are established. Gross material science cannot divert the real purpose of human life. It can only increase the artificial needs of life without any solution to the problems of life; therefore the way of materialistic life leads to the wrong type of human civilization. Since the ultimate aim of life is spiritual realization, the direct way of invoking the holy name of the Lord, as mentioned above, is precisely recommended by Lord Caitanya, and people of the modern age can easily take advantage of this simple process, which is tenable for the condition of the complicated social structure.

Celé vykonání oběti patří do kategorie plodonosných činů a tyto činnosti jsou nesmírně vědecké. Jejich úspěch závisí hlavně na správném pronášení zvukových vibrací s přesným přízvukem. Je to veliká věda a jelikož se pro nedostatek kvalifikovaných brāhmaṇů již více než čtyři tisíce let tyto oběti neprovádějí řádným způsobem, ztratily svoji účinnost. V tomto pokleslém věku se také ani nedoporučují. Každá taková oběť prováděná v dnešní době je spíše divadlem a podvodem vychytralého kněžského řádu. Takové představení však nikomu nic nepřinese. Plodonosné činy se nyní vykonávají za pomoci materialistické vědy a v menší míře za pomoci fyzické práce, ale materialisty čeká ještě jemnější pokrok v oblasti pronášení zvukových vibrací, na kterých se zakládají védské hymny. Hrubá materialistická věda lidem nepomůže dosáhnout skutečného cíle lidského života — může jen zvýšit umělé životní potřeby, aniž by přinesla řešení životních problémů. Materialistický život proto vede k vytvoření pomýlené lidské civilizace. Jelikož konečným cílem života je duchovní realizace, Pán Caitanya jednoznačně doporučoval přímé zpívání svatého jména Pána, jak je uvedeno výše, a lidé moderního věku mohou snadno využít této jednoduché metody, která je ideální v podmínkách současné společnosti s jejími komplikovanými strukturami.