Skip to main content

CHAPTER FOUR

KAPITOLA ČTVRTÁ

The Process of Creation

Způsob tvoření

Text 1:
Sūta Gosvāmī said: Mahārāja Parīkṣit, the son of Uttarā, after hearing the speeches of Śukadeva Gosvāmī, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Kṛṣṇa.
Sloka 1:
Sūta Gosvāmī řekl: Když Mahārāja Parīkṣit, syn Uttary, slyšel slova Śukadeva Gosvāmīho, pojednávající o pravdě o vlastním já, soustředil s vírou svoji pozornost na Pána Kṛṣṇu.
Text 2:
Mahārāja Parīkṣit, as a result of his wholehearted attraction for Lord Kṛṣṇa, was able to give up all deep-rooted affection for his personal body, his wife, his children, his palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom.
Sloka 2:
Díky tomu, že byl Mahārāja Parīkṣit z celého srdce přitahován k Pánu Kṛṣṇovi, byl schopen vzdát se hluboce zakořeněné náklonnosti ke svému tělu, manželce, dětem, paláci, zvířatům jako byli koně a sloni, pokladnici, přátelům, příbuzným a svému spořádanému království.
Texts 3-4:
O great sages, the great soul Mahārāja Parīkṣit, constantly rapt in thought of Lord Kṛṣṇa, knowing well of his imminent death, renounced all sorts of fruitive activities, namely acts of religion, economic development and sense gratification, and thus fixed himself firmly in his natural love for Kṛṣṇa and asked all these questions, exactly as you are asking me.
Sloka 3-4:
Ó velcí mudrci, velká duše Mahārāja Parīkṣit, který byl neustále pohroužený do myšlenek na Pána Kṛṣṇu, dobře věděl o své bezprostřední smrti, a proto se zřekl veškerých plodonosných činností v rámci náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku. Tak se upevnil ve své přirozené lásce ke Kṛṣṇovi a položil Śukadevovi Gosvāmīmu tytéž otázky, které jste vy položili mě.
Text 5:
Mahārāja Parīkṣit said: O learned brāhmaṇa, you know everything because you are without material contamination. Therefore whatever you have spoken to me appears perfectly right. Your speeches are gradually destroying the darkness of my ignorance, for you are narrating the topics of the Lord.
Sloka 5:
Mahārāja Parīkṣit řekl: Ó učený brāhmaṇo, víš všechno, protože se tě nedotýká žádné hmotné znečištění a tak vše, co jsi mi řekl, je dokonale správné. Tvá slova postupně odstraňují temnotu mé nevědomosti, neboť tvé vyprávění se týká Nejvyššího Pána.
Text 6:
I beg to know from you how the Personality of Godhead, by His personal energies, creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to the great demigods.
Sloka 6:
Prosím, pověz mi, jak Osobnost Božství Svými osobními energiemi tvoří tyto hmotné vesmíry, které jsou nepochopitelné i pro velké polobohy.
Text 7:
Kindly describe how the Supreme Lord, who is all-powerful, engages His different energies and different expansions in maintaining and again winding up the phenomenal world in the sporting spirit of a player.
Sloka 7:
Popiš laskavě, jak všemocný Svrchovaný Pán zaměstnává Své různé energie a expanze v udržování a opětném zničení projeveného světa s takovou lehkostí, jakoby se jednalo o pouhou hru.
Text 8:
O learned brāhmaṇa, the transcendental activities of the Lord are all wonderful, and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them.
Sloka 8:
Ó učený brāhmaṇo, všechny transcendentální činnosti Pána jsou podivuhodné a zdají se být nepochopitelné, protože ani mnoho vzdělaných učenců jim i přes veliké úsilí nedokáže porozumět.
Text 9:
The Supreme Personality of Godhead is one, whether He alone acts with the modes of material nature, or simultaneously expands in many forms, or expands consecutively to direct the modes of nature.
Sloka 9:
Nejvyšší Pán je jeden jediný, ať už ovládá kvality hmotné přírody Sám Osobně, nebo se expanduje do mnoha podob zároveň, nebo se expanduje postupně, aby vládl přírodním kvalitám.
Text 10:
Kindly clear up all these doubtful inquiries, because you are not only vastly learned in the Vedic literatures and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of the Lord and are therefore as good as the Personality of Godhead.
Sloka 10:
Prosím tě, abys vyjasnil všechny moje pochyby, protože jsi nejen dokonale znalý védské literatury a seberealizovaný v transcendenci, ale jsi také velký oddaný Pána a jsi proto stejně dobrý jako Osobnost Božství.
Text 11:
Sūta Gosvāmī said: When Śukadeva Gosvāmī was thus requested by the King to describe the creative energy of the Personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses [Śrī Kṛṣṇa], and to reply properly he spoke thus.
Sloka 11:
Sūta Gosvāmī řekl: Když byl Śukadeva Gosvāmī králem požádán, aby popsal tvůrčí energii Osobnosti Božství, začal systematicky vzpomínat na Pána smyslů (Śrī Kṛṣṇu) a aby správně odpověděl, promluvil následovně:
Text 12:
Śukadeva Gosvāmī said: Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who, for the creation of the material world, accepts the three modes of nature. He is the complete whole residing within the body of everyone, and His ways are inconceivable.
Sloka 12:
Śukadeva Gosvāmī řekl: S úctou se klaním Pánovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který pro stvoření hmotného světa přijímá tři kvality přírody. Je úplným celkem sídlícím v těle každého a Jeho cesty jsou nepředstavitelné.
Text 13:
I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotees from all distresses and the destroyer of the further advances in atheistic temperament of the nondevotee-demons. For the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, He grants their specific destinations.
Sloka 13:
Znovu a znovu se uctivě klaním Pánovi, který je úplnou podobou existence a transcendence, který osvobozuje zbožné oddané od veškeré úzkosti a ničí další rozvoj ateistických sklonů neoddaných démonů. Transcendentalistům, kteří se nacházejí ve stádiu nejvyšší duchovní dokonalosti, zaručuje, že dojdou ke svému cíli.
Text 14:
Let me offer my respectful obeisances unto Him who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the nondevotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds, yet He enjoys His own abode in the spiritual sky. There is no one equal to Him because His transcendental opulence is immeasurable.
Sloka 14:
Uctivě se klaním Pánovi, který je společníkem Yaduovců a který je vždy nedosažitelný pro neoddané. Je nejvyšším uživatelem hmotných i duchovních světů, ale přesto si užívá Svého vlastního sídla v duchovním nebi. Nikdo se Mu nevyrovná, protože Jeho transcendentální bohatství je nekonečné.
Text 15:
Let me offer my respectful obeisances unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa, about whom glorification, remembrances, audience, prayers, hearing and worship can at once cleanse the effects of all sins of the performer.
Sloka 15:
Uctivě se klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi, který ihned očišťuje od všech hříšných reakcí každého, kdo Ho oslavuje, kdo na Něho vzpomíná, kdo navštěvuje Jeho chrámy, aby Ho mohl shlédnout, kdo se k Němu modlí, naslouchá o Něm a kdo Ho uctívá.
Text 16:
Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa. The highly intellectual, simply by surrendering unto His lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existences and without difficulty progress toward spiritual existence.
Sloka 16:
Znovu a znovu se uctivě klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Inteligentní lidé, kteří se pouze odevzdají u Jeho lotosových nohou, jsou zbaveni veškeré připoutanosti k současnosti i budoucnosti a bez potíží činí pokroky na cestě k duchovní existenci.
Text 17:
Let me offer my respectful obeisances unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa again and again because the great learned sages, the great performers of charity, the great workers of distinction, the great philosophers and mystics, the great chanters of the Vedic hymns and the great followers of Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord.
Sloka 17:
Znovu a znovu se hluboce klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi, protože velcí mudrci, velcí dárci milodarů, slavné osobnosti, velcí filozofové a mystici, velcí recitátoři védských hymnů a přísní následovníci védských zásad nemohou dosáhnout žádných dobrých výsledků, pokud své vyjímečné vlastnosti nepoužijí ve službě Pánu.
Text 18:
Kirāta, Hūṇa, Āndhra, Pulinda, Pulkaśa, Ābhīra, Śumbha, Yavana, members of the Khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord, due to His being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto Him.
Sloka 18:
Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když se odevzdají Jeho oddaným. Proto Mu vzdávám své hluboké poklony.
Text 19:
He is the Supersoul and the Supreme Lord of all self-realized souls. He is the personification of the Vedas, religious scriptures and austerities. He is worshiped by Lord Brahmā and Śiva and all those who are transcendental to all pretensions. Being so revered with awe and veneration, may that Supreme Absolute be pleased with me.
Sloka 19:
Vždyť On je Nadduše a Nejvyšší Pán všech seberealizovaných duší. Je zosobněním Ved, náboženských písem a odříkání. Uctívá Ho Pán Brahmā, Śiva a všichni ti, kteří jsou transcendentální veškeré přetvářce. Kéž tento Nejvyšší Absolutní Pán, který sklízí bázeň a úctu, je se mnou spokojen.
Text 20:
May Lord Śrī Kṛṣṇa, who is the worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of all the kings like Andhaka and Vṛṣṇi of the Yadu dynasty, the husband of all goddesses of fortune, the director of all sacrifices and therefore the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation on the earth (the supreme all in all), be merciful upon me.
Sloka 20:
Kéž je Pán Śrī Kṛṣṇa, Jehož uctívají všichni oddaní a který je ochráncem a slávou všech králů yaduovské dynastie jako jsou Andhaka a Vṛṣṇi, který je manželem všech bohyní štěstí, hlavní postavou všech obětí a tudíž vůdcem všech živých bytostí, Pánem veškeré inteligence, vlastníkem všech planet, duchovních i hmotných, a nejvyšší inkarnací na Zemi (nejvyšší všechno), kéž je ke mně milostivý.
Text 21:
It is the Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa who gives liberation. By thinking of His lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities, the devotee in trance can see the Absolute Truth. The learned mental speculators, however, think of Him according to their whims. May the Lord be pleased with me.
Sloka 21:
Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je skutečným dárcem osvobození. Oddaný, který myslí na Jeho lotosové nohy každou vteřinou a který kráčí ve stopách autorit, může v tranzu vidět Absolutní Pravdu, ale učení mentální spekulanti o Něm uvažují podle svých představ. Kéž je tento Pán se mnou spokojen.
Text 22:
May the Lord, who in the beginning of the creation amplified the potent knowledge of Brahmā from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of His own Self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahmā, be pleased with me.
Sloka 22:
Kéž je Pán, který na počátku stvoření probudil poznání Brahmy z nitra jeho srdce a inspiroval ho úplnými poznatky o stvoření a o Sobě Samotném a který se zdánlivě zjevil z Brahmových úst, kéž je se mnou spokojen.
Text 23:
May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the materially created bodies of the elements by lying down within the universe, and who in His puruṣa incarnation causes the living being to be subjected to the sixteen divisions of material modes which are his generator, be pleased to decorate my statements.
Sloka 23:
Kéž Nejvyšší Pán, který ulehá do vesmíru a tak oživuje těla stvořená z hmotných prvků a který ve Své puruṣa inkarnaci způsobuje, že živé bytosti jsou podřízeny šestnácti projevům hmotných kvalit umožňujícím jejich hmotnou existenci, kéž se rozhodne zdobit mé výroky.
Text 24:
I offer my respectful obeisances unto Śrīla Vyāsadeva, the incarnation of Vāsudeva who compiled the Vedic scriptures. The pure devotees drink up the nectarean transcendental knowledge dropping from the lotuslike mouth of the Lord.
Sloka 24:
S úctou se klaním Śrīlovi Vyāsadevovi, inkarnaci Vāsudeva, který sestavil védská písma. Čistí oddaní pijí nektar transcendentálního poznání, který po kapkách stéká z Pánových lotosových úst.
Text 25:
My dear King, Brahmā, the firstborn, on being questioned by Nārada, exactly apprised him on this subject as it had been directly spoken by the Lord to His own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth.
Sloka 25:
Můj drahý králi, na stejné otázky odpovídal prvorozený Brahmā Nāradovi a přesně mu zopakoval to, co Samotný Pán řekl Svému synovi, který byl obdařen védským poznáním hned po narození.